دانگل الماس

Diamond Dongle

فایل های آپلود شده در سرور دانگل الماس[92/04/18]

فایل های آپلود شده در سرور دانگل الماس[92/04/17]

 

Bliss – RUU_Bliss_C_VERIZON_WWE_1.26.605.11_Radio_1.15.00. 0816_NV_VZW2.67_release_222889_signed.exe
Bliss – RUU_Bliss_C_VERIZON_WWE_1.26.605.6_Radio_1.15.00.0 816_NV_VZW2.67_release_214911_signed.exe
Bliss – RUU_Bliss_HTC_Europe_1.29.401.11_Radio_20.48.30.08 22U_3822.09.00.08_M_release_225120_signed.exe
Bliss – RUU_Bliss_HTC_Europe_1.29.401.3_Radio_20.48.30.082 2U_3822.09.00.08_M_release_217836_signed.exe
Bliss – RUU_Bliss_HTC_Europe_1.29.401.7_Radio_20.48.30.082 2U_3822.09.00.08_M_release_218776_signed.exe
Bliss – RUU_Bliss_HTCCN_CHS_1.42.1400.6_Radio_20.48.30.082 2U_3822.09.00.08_M_release_230862_signed.exe
Bliss – RUU_Bliss_ICS_35_S_HTC_EU_2.14.401.2_20.72.30.0833 U_3831.17.00.17_M_276226.exe
Bee – RUU_Bee_Alltel_WWE_1.07.671.2_Radio_1.00.00.1001_N V_Alltel_2_60_NoCNV_release_152081_signed.exe
Bravo – OTA_Bravo_Froyo_TELUS_WWE_2.25.661.2-1.29.661.1_R_release_Pf7sjzjrgcmpsve12.zip
Bravo – RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.14_Radio_32.49.00 .32U_5.11.05.27_release_224699_signed.exe
Bravo – RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.5_Radio_32.49.00. 32U_5.11.05.27_release_159811_signed.exe
Bravo – RUU_Bravo_Froyo_TELUS_WWE_2.25.661.2_Radio_32.49.0 0.32U_5.11.05.27_release_151557_signed.exe
Bravo – RUU_Bravo_TELUS_WWE_1.29.661.1_R_Radio_32.41.00.32 U_4.08.00.09_release_134668_signed.exe
BravoC – RUU_Bravo_C_Alltel_WWE_1.27.671.0_Radio_2.05.10.08 .11_NV_Alltel_1.70_release_150765_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_hTC_Asia_HK_CHT_2.27.708.1_Radio_13 .55.55.24H_3.35.20.10_release_162285_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_hTC_Asia_TW_2.24.709.1_Radio_13.55. 55.24H_3.35.20.10_release_161114_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_hTC_Asia_WWE_2.24.707.1_Radio_13.55 .55.24H_3.35.20.10_release_161113_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_HTC_WWE_2.22.405.1_Radio_13.55.55.2 4H_3.35.20.10_release_160191_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_HTC_WWE_2_22_405_1_Radio_13_55_55_2 4H_3_35_20_10_release_160191_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_HTCCN_CHS_2.10.1400.3_Radio_13.53.5 5.24H_3.35.19.25_release_151119_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_Telstra_WWE_2.38.841.1_Radio_13.55. 55.24H_3.35.20.10_release_167270_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_H3G_ITA_1.16.772.1_Radio_13.45.55.24_3.35 .15.31_release_131171_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_H3G_UK_1.16.771.2_Radio_13.45.55.24_3.35. 15.31_release_131501_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_HK_CHT_1.15.708.2_Radio_13.45.55 .24_3.35.15.31_release_131295_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_India_1.14.720.2_R_Radio_13.45.5 5.24_3.35.15.31_release_130937_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_India_1.25.720.1_Radio_13.45.55. 24_3.35.15.31_release_142213_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_TW_1.18.709.2_C_Radio_13.45.55.2 4_3.35.15.31_release_141439_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_TW_1.18.709.2_Radio_13.45.55.24_ 3.35.15.31_release_132351_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_TW_1.27.709.3_Radio_13.45.55.24H _3.35.15.31_SF_release_150020_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_WWE_1.15.707.1_Radio_13.45.55.24 _3.35.15.31_release_131306_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_WWE_1.25.707.1_Radio_13.45.55.24 _3.35.15.31_release_142190_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_FRA_Bouygues_1.23.483.2_Radio_13.45.5 5.24_3.35.15.31_release_140524_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_WWE_1.14.405.2_R_C_Radio_13.45.55.24_ 3.35.15.19_release_141106_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_WWE_1.14.405.2_R_Radio_13.45.55.24_3. 35.15.31_release_130814_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_WWE_1.25.405.1_Radio_13.45.55.24_3.35 .15.31_release_142189_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_WWE_1.37.405.1_Radio_13.53.55.24H_3.3 5.19.25_release_151892_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_WWE_Tesco_1.28.1107.1_Radio_13.45.55. 24_3.35.15.31_release_143937_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_WWE_Tesco_1.28.1107.2_Radio_13.45.55. 24_3.35.15.31_release_147726_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Telstra_WWE_1.21.841.3_Radio_13.45.55.24_ 3.35.15.31_release_138758_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_TMO_UK_1.14.110.1_Radio_13.45.55.24_3.35. 15.19_release_130442_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Vodafone_DE_1.25.162.1_F_Radio_13.45.55.2 4H_3.35.15.31_SF_release_150710_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Vodafone_DE_1und1_1.19.186.3_Radio_13.45. 55.24_3.35.15.31_release_133745_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Vodafone_SPA_1.14.164.1_R_Radio_13.45.55. 24_3.35.15.31_release_130867_signed.exe
Chacha – OTA_Chacha_TELUS_WWE_1.24.661.2-1.24.661.1_release_258450cs1l2fnbmfwgb9v6.zip
Chacha – RUU_Chacha_Cingular_US_1.23.502.1_Radio_47.17.35.3 033H_7.48.35.14_2_release_198336_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_ARA_1.57.415.3_Radio_47.23.35.3033H _7.51.35.19_release_228130_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Asia_WWE_1.57.707.2_Radio_47.23.35. 3033h_7.51.35.19_release_228383_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Europe_1.13.401.1_Radio_47.14.35.30 30_7.47.35.17_release_192645_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Europe_1.18.401.1_R_Radio_47.14.35. 3030H_7.47.35.17_release_195480_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Europe_1.33.401.1_Radio_47.17.35.30 33H_7.48.35.14_2_release_204385_signed (1).exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Europe_1.33.401.1_Radio_47.17.35.30 33H_7.48.35.14_2_release_204385_signed (2).exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Europe_1.33.401.1_Radio_47.17.35.30 33H_7.48.35.14_2_release_204385_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Europe_1.54.401.2_Radio_47.23.35.30 33H_7.51.35.19_release_223981_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_TUR_1.19.468.1_R2_Radio_47.14.35.30 30H_7.47.37.02M_release_207258_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_TELUS_WWE_1.24.661.1_Radio_47.17.35.303 3H_7.48.35.14_2_release_198912_signed.exe
Click – RUU_Click_Fastweb_IT_1.67.207.29_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Arabic_1.67.415.58_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Asia_India_1.67.720.8_release_signed _NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Asia_WWE_HK_CHT_1.67.708.9_release_s igned_NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Asia_WWE_SEA_1.67.728.8_release_sign ed_NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_BE_1.67.1100.7_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_HTC_FRA_Bouygues_1.67.483.7_release_sign ed_NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_RUS_1.67.411.7_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_HTC_WWE_1.65.405.1_WWE_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_HTC_WWE_1.67.405.6_WWE_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_O2_DE_1.67.207.10_release_signed_NoDrive r.exe
Click – RUU_Click_Orange_FR_1.65.73.2_release_signed_NoDri ver.exe
Click – RUU_Click_Orange_FR_1.67.73.7_release_signed_NoDri ver.exe
Click – RUU_Click_Orange_UK_1.67.61.43_release_signed_NoDr iver-fixes-network-unlock-code-bug.exe
Click – RUU_Click_Orange_UK_1.67.61.7_release_signed_NoDri ver.exe
Click – RUU_Click_TWM_TW_1.67.921.22_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_TWM_TW_1.67.921.24_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_TWM_TW_1.67.921.26_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_Vodafone_TR_1.67.184.60_release_signed_N oDriver_FrmaX_.exe
Click – RUU_Click_Vodafone_UK.67.161.18_release_signed_NoD river.exe
Click – RUU_Click_Vodafone_UK_1.67.161.18_release_signed_N oDriver.exe
Click – RUU_Click_Fastweb_IT_1.67.207.29_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Arabic_1.67.415.58_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Asia_India_1.67.720.8_release_signed _NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Asia_WWE_HK_CHT_1.67.708.9_release_s igned_NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Asia_WWE_SEA_1.67.728.8_release_sign ed_NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_BE_1.67.1100.7_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_HTC_FRA_Bouygues_1.67.483.7_release_sign ed_NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_RUS_1.67.411.7_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_HTC_WWE_1.65.405.1_WWE_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_HTC_WWE_1.67.405.6_WWE_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_O2_DE_1.67.207.10_release_signed_NoDrive r.exe
Click – RUU_Click_Orange_FR_1.65.73.2_release_signed_NoDri ver.exe
Click – RUU_Click_Orange_FR_1.67.73.7_release_signed_NoDri ver.exe
Click – RUU_Click_Orange_UK_1.67.61.43_release_signed_NoDr iver-fixes-network-unlock-code-bug.exe
Click – RUU_Click_Orange_UK_1.67.61.7_release_signed_NoDri ver.exe
Click – RUU_Click_TWM_TW_1.67.921.22_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_TWM_TW_1.67.921.24_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_TWM_TW_1.67.921.26_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_Vodafone_TR_1.67.184.60_release_signed_N oDriver_FrmaX_.exe
Click – RUU_Click_Vodafone_UK.67.161.18_release_signed_NoD river.exe
Click – RUU_Click_Vodafone_UK_1.67.161.18_release_signed_N oDriver.exe
Doubleshot – PG59IMG_Doubleshot_TMOUS_1.28.531.9_Radio_10.48.90 07.00U_10.12.9007.07_M2_release_201815_signed.zip
Doubleshot – PG59IMG_Doubleshot_TMOUS_1.63.531.2_Radio_11.59.35 04.00_11.16.3504.20_2_release_245247_signed.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_ARA_1.28.415.9-1.26.401.2_release_257085oc51j7moynlstgb9.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_ARA_1.29.415.11-1.28.415.9_release_260829dk0vm5klmfpc9eu9.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_India_1.28.720.10-1.26.720.2_release_2578264s9varhtw48welma (1).zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_India_1.28.720.10-1.26.720.2_release_2578264s9varhtw48welma.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_India_1.29.720.11-1.28.720.10_release_2616467wfpbgdllclc212v.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_WWE_1.28.707.10-1.26.707.4_release_2571341oc2x91f61pch2z9.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.28.401.9-1.26.401.2_release_256505w0tk6eiq8g74y4vb (1).zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.28.401.9-1.26.401.2_release_256505w0tk6eiq8g74y4vb.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.29.401.11-1.29.401.7_release_260531wph94aed1on40sq5.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.29.401.12-1.29.401.11_release_271866ajngxfcl1zb4s8qh.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.29.401.7-1.28.401.9_release_259295wbmgoi0p47wgsfl6.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_O2_UK_1.28.206.9-1.26.206.2_release_256862iojxsrroeebkyaen.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_Optus_AU_1.28.980.10-1.26.980.3_release_258054ep8861lyfqps0acb.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_Optus_AU_1.29.980.11-1.28.980.10_release_261320mcnmak2pk8ao8fjp.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_HTC_ARA_2.17.415.2-1.29.415.11_release_276031uy52q4t1iz9cczkz.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_hTC_Asia_India_2.17.720.2-1.29.720.11_release_2754211o7yzpd0tqhspc0q.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_hTC_Asia_WWE_2.17.707.3-1.29.707.11_release_278501swqci0rxt8n4m2hf.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.17.401.2-1.29.401.11_release_2749568xzb2t6wu96omqzo.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_HTC_ISR_2.17.461.2-1.29.461.11_release_2760327xi78ieua9s086lw.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_O2_UK_2.17.206.2-1.29.206.11_release_275170p70hfxsnwl4w0lxt.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_UK_1.28.110.7-1.26.110.5_release_256527lcanymts5ipsx0dv.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_UK_1.29.110.11-1.28.110.7_release_260867bhmgyrjut2bkuno0.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_UK_1.28.161.9-1.26.161.2_release_256517l80mkghulaf42tkz.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_JB_45_S_hTC_Asia_TW_3.14.709.16-2.17.709.7_release_290501b59ldhm19jb48jdy.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.09.401.100-2.17.401.2_release_285819pe6vt9m3pnuo9ksg.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.14.401.27-2.17.401.2_release_298985n1wwcwzs385c0bvz.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.18.401.1-3.14.401.31_R_release_308291aozis6kzu7ls9js6.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.20.401.1-3.14.401.31_R_release_314818virsindn3qwws1r2.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_JB_45_S_Orange_PL_3.16.69.3-2.17.69.2_release_301853ypebxpwa1xj4kyp9.zip
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_TD_ICS_40_S_HTCCN_CHS_CMCC_2.10.1403. 7_Radio_1.07.w1219_P1.017.05_release_271799_signed .exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Chunghwa_1.26.751.3_Radio_1. 1204.90.13_release_251852_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_FET_TW_1.26.950.3_Radio_1.12 04.90.13_release_251850_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_FET_TW_1.28.950.9_Radio_1.12 04.103.14_release_256483_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_FET_TW_1.29.950.7_Radio_1.12 04.104.14_release_259287_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_H3G_UK_1.26.771.2_Radio_1.12 04.90.13H_release_251403_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_H3G_UK_1.28.771.9_Radio_1.12 04.103.14H_release_256494_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_H3G_UK_1.29.771.11_Radio_1.1 204.105.14H_release_260888_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_ARA_1.28.415.9_Radio_1.1 204.103.14_release_25679_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_ARA_1.29.415.11_Radio_1. 1204.105.14_release_260742_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_HK_1.26.708.2_Radio _1.1204.90.13_release_251215_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_HK_1.28.708.10_Radi o_1.1204.103.14_release_257077_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_HK_1.29.708.15_Radi o_2.1204.122.17_release_268338_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_HK_1.29.708.9_Radio _1.1204.104.14_release_259897_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_India_1.28.720.10_R adio_1.1204.103.14_release_257789_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_India_1.29.720.11_R adio_1.1204.105.14_release_261615_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_SEA_WWE_1.28.728.9_ Radio_1.1204.103.14_release_256493_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_SEA_WWE_1.29.728.12 _Radio_1.1204.105.14_release_261350_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_TW_1.26.709.3_Radio _1.1204.90.13_release_251853_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_TW_1.29.709.7_Radio _1.1204.104.14_release_259284_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_WWE_1.26.707.2_Radi o_1.1204.90.13_release_251281_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_WWE_1.28.707.10_Rad io_1.1204.103.14_release_257076_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_WWE_1.29.707.11_Rad io_1.1204.105.14_release_260743_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.20.401.1_Radio_ 1.1204.71.08_release_249238_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.26.401.2_Radio_ 1.1204.90.13_release_251208_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.28.401.9_Radio_ 1.1204.103.14_release_256469_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.29.401.11_Radio _1.1204.105.14_release_260491_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.29.401.12_Radio _2.1204.127.19_release_271851_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.29.401.7_Radio_ 1.1204.104.14_release_259281_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTCCN_CHS_1.28.1400.5_Radio_ 1.1204.103.14L_release_255009_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTCCN_CHS_1.29.1400.11_Radio _1.1204.105.14L_release_260741_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_O2_UK_1.26.206.2_Radio_1.120 4.90.13_release_251230_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Optus_AU_1.26.980.3_Radio_1. 1204.90.13_release_251942_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Optus_AU_1.28.980.10_Radio_1 .1204.103.14_release_258004_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Optus_AU_1.29.980.11_Radio_1 .1204.105.14_release_260560_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_ES_1.26.075.2_Radio_1 .1204.90.13_release_251441_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_ES_1.28.075.9_Radio_1 .1204.103.14_release_256477_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_FR-B2B_1.28.073.9_Radio_1.1204.103.14_release_256940_ signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_PL_1.28.069.9_Radio_1 .1204.103.14_release_256478_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_PL_1.29.069.11_Radio_ 1.1204.105.14_release_260739_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_UK_1.26.061.2_Radio_1 .1204.90.13_release_251223_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_UK_1.28.061.9_Radio_1 .1204.103.14_release_256475_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_UK_1.29.061.11_Radio_ 1.1204.105.14_release_260736_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_H3G_UK_2.17.771.3_Radio_2. 1204.135.20H_release_277220_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_HTC_ARA_2.17.415.2_Radio_2 .1204.135.20_release_275980_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_hTC_Asia_WWE_2.14.707.3_Ra dio_2.1204.123.18_release_270370_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_hTC_Asia_WWE_2.17.707.3_Ra dio_2.1204.135.20_release_278245_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.17.401.2_Radi o_2.1204.135.20_release_274900_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_O2_UK_2.17.206.2_Radio_2.1 204.135.20_release_275038_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_Orange_PL_2.17.69.2_Radio_ 2.1204.135.20_release_275589_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Telecom_NZ_WWE_1.26.781.2_Ra dio_1.1204.90.13_release_251287_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_AT_1.26.112.3_Radio_1.12 04.90.13_release_251904_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_AT_1.28.112.10_Radio_1.1 204.103.14_release_257597_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_DE_1.26.111.3_Radio_1.12 04.90.13_release_251905_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_DE_1.28.111.10_Radio_1.1 204.103.14_release_257596_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_DE_1.29.111.11_Radio_1.1 204.105.14_release_260730_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_NL_1.26.114.3_Radio_1.12 04.90.13_release_251908_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_UK_1.26.110.2_Radio_1.12 04.90.13_release_251224_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_UK_1.28.110.7_R2_Radio_1 .1204.103.14_release_256500_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_UK_1.29.110.11_Radio_1.1 204.105.14_release_260731_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TWM_TW_1.26.921.3_Radio_1.12 04.90.13_release_251851_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TWM_TW_1.29.921.7_Radio_1.12 04.104.14_release_259286_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Voda-Hutch_AU_1.26.862.3_Radio_1.1204.90.13_release_251 944_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Voda-Hutch_AU_1.29.862.11_Radio_1.1204.105.14_release_2 60561_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_AT_1.26.169.2_Radio _1.1204.90.13_release_251280_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_CH-DE_1.26.166.2_Radio_1.1204.90.13_release_251279_si gned.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_FR_1.26.163.2_Radio _1.1204.90.13_release_251225_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_UK_1.26.161.2_Radio _1.1204.90.13_release_251227_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_UK_1.28.161.9_Radio _1.1204.103.14_release_256488_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_UK_1.29.161.13_Radi o_1.1204.105.14_release_264070_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_JB_45_S_hTC_Asia_HK_3.14.708.28_Rad io_5.1204.162.29_release_299865_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_JB_45_S_hTC_Asia_TW_3.14.709.20_Rad io_5.1204.162.29_release_292865_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_JB_45_S_hTC_Asia_WWE_3.14.707.24_Ra dio_5.1204.162.29_release_296434_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.14.401.27_Radi o_5.1204.162.29_release_298897_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.14.401.31_R_Ra dio_5.1204.162.29_release_302015_signed.exe
Espresso – RUU_Espresso_Froyo_TMOUS_2.15.531.3_release_noData .exe
Evita – OTA_EVITA_UL_JB_45_S_Cingular_US_3.18.502.6_0.24p. 32.09.06_10.130.32.34_release_3061616bcty3drvawwo0 1k.zip
Evita – OTA_EVITA_UL_JB_45_S_hTC_Asia_WWE_3.17.707.1_0.23a .32.09.29_10.128.32.34a_release_299070u0mcx8aiaku8 jgn4.zip
Evita – OTA_EVITA_UL_JB_45_S_Rogers_WWE_3.17.631.2_0.23a.3 2.09.29_10.128.32.34a_release_299850qstr7rxdbfuofl 6j.zip
Evita – OTA_EVITA_UL_JB_45_S_TELUS_WWE_3.17.661.2_0.23a.32 .09.29_10.128.32.34a_release_299849x8a08a7n35z4uu0 7.zip
Evita – OTA_EVITA_UL_JB_45_S_TMO_DE_3.17.111.1_0.24a.32.45 .03_10.129.32.34a_release_300591m6ejdlmoq874n7fw.z ip
Evita – OTA_Evita_UL_Rogers_WWE_1.94.631.3-1.73.631.1_release_268994d5lde1latibkco05.zip
Evita – OTA_EVITARE_UL_JB_45_TELUS_WWE_1.20.661.1-1.15.661.11_release_312229k92xgqqtl1xcfxt2.zip
Evita – PJ83IMG_Evita_UL_Rogers_WWE_1.73.631.1_Radio_0.16a .32.09.06_10.81.32.14L_release_254934_signed.zip
Evita – RUU_Evita_UL_ATT_US_1.44.502.1_Radio_0.15.3201.09_ release_249105.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Cingular_US_1.52.502.1_Radio_0.15.320 1.16_10.71.32.05L_release_250728_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Cingular_US_1.53.502.2_Radio_0.15.320 1.18_2_10.72.32.07_release_251232_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Cingular_US_1.68.502.1_Radio_0.16.32. 09.01_3_10.79.32.08L_release_254008_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Cingular_US_1.73.502.1_Radio_0.16.32. 09.01_3_10.79.32.08L_release_254931_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Cingular_US_1.85.502.3_R2_Radio_0.17. 32.09.12_10.86.32.08L_release_262092_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_hTC_Asia_HK_1.77.708.2_Radio_0.16a.32 .09.17_2_10.83.32.16_release_257302_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_hTC_Asia_HK_1.89.708.9_Radio_0.20as.3 2.09.03_2_10.111.32.28L_release_275277_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_hTC_Asia_WWE_1.88.707.2_R3_Radio_0.17 a.32.09.16_2_10.88.32.17L_release_263455_signed.ex e
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_Cingular_US_2.20.502.7_Radio _0.19as.32.09.11_2_10.105.32.25L_release_271865_si gned.exe
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_HTC_ARA_2.40.415.1_Radio_0.2 0os.32.09.15_10.113.32.28L_release_277886_signed.e xe
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_hTC_Asia_HK_2.42.708.3_Radio _0.20os.32.09.15_10.113.32.28L_release_286715_sign ed.exe
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_hTC_Asia_WWE_2.23.707.2_Radi o_0.19as.32.09.09_L_10.104b.32.25L_release_271654_ signed.exe
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_O2_DE_2.29.207.1_Radio_0.19a s.32.09.20_3_10.107.32.25L_release_272946_signed.e xe
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_Vodafone_CH-DE_2.41.166.1_Radio_0.20os.32.09.10_2_10.113.32.28 L_release_280222_signed.exe
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_Vodafone_FR_2.34.163.2_Radio _0.20os.32.09.10_2_10.113.32.28L_release_275673_si gned.exe
Evita – RUU_EVITA_UL_JB_45_S_hTC_Asia_WWE_3.17.707.1_Radio _0.23a.32.09.29_10.128.32.34a_release_298958_signe d.exe
Evita – RUU_Evita_UL_O2_DE_1.92.207.3_Radio_0.18a.32.09.08 _2_10.95.32.20L_release_265738_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Rogers_WWE_1.94.631.3_Radio_0.18as.32 .09.28L_10.103.32.24L_release_268972_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Telstra_WWE_1.81.841.1_R_Radio_0.17a. 32.09.03_2_10.85.32.16L_release_259804_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Telstra_WWE_1.89.841.9_Radio_0.18c.32 .09.01_10.93a.32.20L_release_266699_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_TELUS_WWE_1.91.661.4_Radio_0.18a.32.0 9.01_2_10.94.32.20L_release_266645_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Vodafone_DE_1.82.162.6_Radio_0.17b.32 .09.25_10.92.32.17L_release_263396_signed.exe
EvitaRE – RUU_EVITARE_UL_JB_45_Cingular_US_1.15.502.9_Radio_ 1.09.55.17_18.20.95.55L_release_290329_signed.exe
EvitaRE – RUU_EVITARE_UL_JB_45_TELUS_WWE_1.15.661.11_Radio_1 .09.55.17_18.20.95.55L_release_290307_signed.exe
Flyer_View – OTA_Flyer_HC_S_Videotron_CA_3.59.1530.2-2.26.1530.4_release_229725vk8lr9hokwlc582q.zip
Flyer_View – OTA_Flyer_Videotron_CA_2.26.1530.4-2.26.1530.3_release_219463k9jw5qlzfcw0d7z3.zip
Flyer_View – RUU_Express_HC_S_US_Cellular_WWE_2.29.573.3_Radio_ 1.05.01.0308_NV_2.93_USC_release_260410_signed.exe
Flyer_View – RUU_Express_KT_KT_KR_1.22.1010.1_Radio_20.35c.30.0 89BU_3809.06.05.01_M_release_197793_signed.exe
Flyer_View – RUU_Express_Sprint_WWE_1.22.651.1_Radio_1.05.11.05 31_NV_2.28_SPCS_release_198141_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_BrightstarUS_WWE_2.27.1540.31_R_Radio_20 .3504.30.089BU_3809.07.04.06_M_release_204116_sign ed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HC_S_hTC_Asia_TW_3.60.709.4_Radio_20.480 1.30.0822U_3822.10.08.07_M_release_236665_signed.e xe
Flyer_View – RUU_Flyer_HC_S_HTC_TUR_3.62.468.1_Radio_20.4801.30 .0822U_3822.10.08.07_M_release_229074_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HC_S_HTC_WWE_3.55.405.1_Radio_20.4801.30 .0822U_3822.10.08.07_M_release_226690_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HC_S_HTC_WWE_Wifi_3.55.1114.31_Radio_20. 4801.30.0822U_3822.10.08.07_M_release_227869_signe d.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_hTC_Asia_HK_CHT_Wifi_2.27.1302.31_Radio_ 20.3504.30.089BU_3809.07.04.06_M_release_205140_si gned.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_hTC_Asia_India_2.27.720.1_Radio_20.3504. 30.089BU_3809.07.04.06_M_release_205504_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_hTC_Asia_TW_Wifi_1.48.1303.33_Radio_20.3 501.30.089BU_3809.05.04.10_M_release_192168_signed .exe
Flyer_View – RUU_Flyer_hTC_Asia_WWE_1.48.707.4_Radio_20.3501.30 .089BU_3809.05.04.10_M_release_193927_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_hTC_Asia_WWE_2.27.707.1_Radio_20.3504.30 .089BU_3809.07.04.06_M_release_204905_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_hTC_Asia_WWE_2.27.707.2_Radio_20.3504.30 .089BU_3809.07.04.06_M_release_219276_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HTC_TUR_2.27.468.1_Radio_20.3504.30.089B U_3809.07.04.06_M_release_205333_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HTC_WWE_1.36.405.5_R_Radio_20.35.30.089B U_3809.05.0401.04_M_release_189803_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HTC_WWE_2.00.405.3_R_Radio_20.3501.30.08 9BU_3809.05.04.10_M_release_194964_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HTC_WWE_2.23.405.3_R_Radio_20.3504.30.08 9BU_3809.07.04.06_M_release_204108_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HTC_WWE_Wifi_2.27.1114.31_Radio_20.3504. 30.089BU_3809.07.04.06_M_release_204727_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HTCCN_CHS_2.28.1400.1_Radio_20.3504.30.0 89BU_3809.07.04.06_M_release_204707_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_O2_DE_1.40.207.5_Radio_20.35.30.089BU_38 09.04.04.21_M_release_188730_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_TMO_DE_2.27.111.1_Radio_20.3504.30.089BU _3809.07.04.06_M_release_204120_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_Videotron_CA_2.26.1530.3_Radio_20.3504.3 0.089BU_3809.07.04.12_M_release_205496_signed.exe
Glacier – pd15img_glacier_gingerbread_s_tmous_2.19.531.1_rad io_12.58.60.25_26.11.04.03_m_release_200756_signed .zip
Glacier – pd15img_glacier_gingerbread_s_tmous_2.32.531.1_rad io_12.62.60.27_26.13.04.19_m_release_227522_signed .zip
Golf – OTA_GOLF_U_ICS_40A_BM_2.00.666.3-1.55.666.4_release_303672f9pyf0mufcw0dga3.zip
Golf – OTA_GOLF_U_ICS_40A_Rogers_WWE_2.00.631.5-1.53.631.4_release_303668p02ut7zbko3kinr3.zip
Golf – RUU_GOLF_U_ICS_40A_H3G_UK_1.45.771.3_Radio_10.11.9 8.09H_1.06.98.13M2_release_266089_signed.exe
Golf – RUU_GOLF_U_ICS_40A_hTC_Asia_WWE_2.00.707.1_Radio_1 0.16.98.09_1.10.98.15_release_297993_signed.exe
Golf – RUU_GOLF_U_ICS_40A_HTC_Europe_1.35.401.1_Radio_10. 08.98.09H_1.05.98.08M2_release_260338_signed.exe
Golf – RUU_GOLF_U_ICS_40A_HTC_Europe_1.45.401.1_Radio_10. 08.98.09H_1.05.98.11M3_release_262024_signed.exe
Golf – RUU_GOLF_U_ICS_40A_HTC_Europe_1.45.401.4_R_Radio_1 0.11.98.09_1.06.98.13M2_release_265825_signed.exe
Golf – RUU_GOLF_U_ICS_40A_HTC_Europe_2.00.401.2_Radio_10. 11.98.09H_1.06.98.13M2_release_295101_signed.exe
Hero – OTA_Hero_TELUS_WWE_3.36.661.1_R2-2.73.661.46_R_releasebcmnw6m8getc0h45.zip
Hero – OTA_Hero_TELUS_WWE_3.36.661.2-3.36.661.1_R2_release51ryvorcajggcz99.zip
Hero – RUU_Hero_H3G_UK_2.73.771.73_release_signed_NoDrive r.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_Asia_SEA_WWE_2.73.728.5_release_signe d_NoDriver.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_RUS_2.73.411.17_release_signed_NoDriv er.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_RUS_2.73.411.5_release_signed_NoDrive r.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_WWE_1.76.405.1_R3_WWE_release_signed_ NoDriver.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_WWE_1.76.405.6_WWE_release_signed_NoD river.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_WWE_2.73.405.38_WWE_release_signed_No Driver.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_WWE_2.73.405.5_WWE_release_signed_NoD river.exe
Hero – RUU_Hero_Orange_BE_2.73.66.5_release_signed_NoDriv er.exe
Hero – RUU_Hero_Orange_UK_2.73.61.5_release_signed_NoDriv er.exe
Hero – RUU_Hero_Orange_UK_2.73.61.66_release_signed_NoDri ver.exe
Hero – RUU_Hero_T-Mobile_DE_2.73.111.26_release_signed_NoDriver.exe
Hero – RUU_Hero_T-Mobile_UK_2.73.110.26_release_signed_NoDriver.exe
Hero – RUU_Hero_TELUS_WWE_3.36.661.1_R2_Radio_63.18.55.06 S_6.35.17.03_release_signed.exe
Holiday – OTA_Holiday_BM_1.65.666.3-1.65.666.2_release_222319pxgzuxe65j40qnme.zip
Holiday – OTA_HOLIDAY_ICS_35_S_BM_3.38.666.2-1.65.666.3_release_255932wpop8vtj8tts3ou3.zip
Holiday – OTA_HOLIDAY_ICS_35_S_Rogers_WWE_3.43.631.2-1.65.631.1_release_264292g47xaium2ayok6no.zip
Holiday – RUU_Holiday_BM_1.65.666.3_Radio_1.11.1020.03_30.77 .551061.02L_release_222207_signed.exe
Holiday – RUU_Holiday_Cingular_US_1.63.502.4_Radio_1.11.1020 .03_30.77.551061.02L_release_221238_signed.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_BM_3.38.666.2_Radio_3.04.4740 .11_34.29.701040.22_release_255916_signed.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Cingular_US_3.26.502.52_Radio _3.02.4740.14_34.22.701040.19L_release_243350_sign ed.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Cingular_US_3.26.502.56_Radio _3.02.4740.14_34.22.701040.19_release_246712_signe d.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_hTC_Asia_HK_3.41.708.1_Radio_ 3.04.4740.11_34.29.701040.22_release_257968_signed .exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Rogers_WWE_3.43.631.2_Radio_3 .05.4740.21_34.30.701040.22_release_264282_signed. exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_SKT_KR_3.42.911.2_Radio_3.04. 4740.11_34.29.701040.22_release_260722_signed.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Telstra_WWE_3.25.841.4_Radio_ 3.02.4740.09_34.20.701040.19_release_246698_signed .exe
Holiday – RUU_Holiday_Rogers_WWE_1.65.631.1_Radio_1.11.1020. 03_30.77.551061.02L_release_219561_signed.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_hTC_Asia_HK_2.37.708.3_Radio_ 3.01.4740.30v2_34.18.701040.17_release_239854_sign ed.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_SKT_KR_2.31.911.2_Radio_3.00. 4740.19v2_34.09.701040.00_release_232747_signed.ex e
Holiday – RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_Telstra_WWE_2.27.841.6_Radio_ 3.01.4720.09_34.06.701020.02_release_231121_signed .exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_Vodafone_DE_2.38.162.1_Radio_ 3.02.4740.09_34.20.701040.19_release_241518_signed .exe
Holiday – RUU_Holiday_SKT_KR_1.59.911.4_Radio_1.10.1020.20_3 0.73.551050.02L_release_216280_signed.exe
Icon – PH11IMG_Icon_G_HTCCN_CHS_1.28.1400.3_R_Radio_47.23 .35.3033H_7.51.35.19_release_230979_signed.zip
Icon – RUU_Icon_G_Chunghwa_1.13.751.1_Radio_47.14.35.3030 H_7.47.35.17_release_193940_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_hTC_Asia_HK_1.16.708.3_Radio_47.14.35.3 030H_7.47.35.17_release_197702_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_hTC_Asia_India_1.12.720.2_Radio_47.14.3 5.3030H_7.47.35.17_release_193467_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_hTC_Asia_WWE_1.12.707.2_Radio_47.14.35. 3030H_7.47.35.17_release_193464_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_HTC_Europe_1.12.401.1_R_Radio_47.14.35. 3030H_7.47.35.17_release_193257_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_HTC_Europe_1.12.401.4_Radio_47.14.35.30 30H_7.47.35.17_release_208856_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_HTC_TUR_1.18.468.2_Radio_47.14.35.3030H _7.47.35.17_release_199341_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_HTCCN_CHS_1.24.1400.4_Radio_47.14.35.30 30H_7.47.35.17_release_204455_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_O2_UK_1.18.206.2_Radio_47.14.35.3030H_7 .47.35.17_release_198160_signed.exe
Impression – RUU_IMPRESSION_WLJ_JB_45_KDDI_ODM_JP_1.14.971.2_Ra dio_1.10.10.0116_3_NV_2.64_01C_release_305786_sign ed.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_ELL_1.10.482.2_Radio_Sign_12.41.30. 16_0.41.30.12_Ship.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_FRA_Benelux_1.09.490.2_Radio_Sign_1 2.41.30.16_0.41.30.12_Ship.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_GER_1.11.407.1_Radio_Signed_Iolite_ 12.41.30.16_0.41.30.12DE_Ship.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_PTG_1.09.410.2_Radio_Sign_12.41.30. 16_0.41.30.12_Ship.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_RUS_1.09.411.2_Radio_Sign_Iolite_12 .41.30.16_0.41.30.12M_Ship.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_SPA_1.09.412.2_Radio_Sign_12.41.30. 16_0.41.30.12_Ship.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_WWE-Brightpoint_1.10.422.2_Radio_Sign_12.41.30.16_0.41 .30.12_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_Europe_2.32.401.2_Radio_Sign_12.41.30 .16_0.41.30.12_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_FRA_2.32.406.2_Radio_Sign_12.41.30.16 _0.41.30.12_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_GER_2.32.407.2_Radio_Signed_Jade_12.4 1.30.16_0.41.30.12DE_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_ITA_2.32.408.1_Radio_Sign_12.41.30.16 _0.41.30.12_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_NLD_2.32.404.2_Radio_Sign_12.41.30.16 _0.41.30.12_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_RUS_2.32.411.1_Radio_Sign_Jade_12.41. 30.16_0.41.30.12M_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_WWE_2.32.405.3_Radio_Sign_12.41.30.16 _0.41.30.12_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_WWE_EastEurope_2.32.479.1_Radio_Sign_ 12.41.30.16_0.41.30.12_Ship.exe
Legend – OTA_Legend_Froyo_S_BellMobility_WWE_3.20.666.1-2.02.666.3_release_1722511yxvqghc5dr4ioln.zip
Legend – RUU_Legend_BellMobility_WWE_2.02.666.3_Radio_47.37 .35.09_7.08.35.05_release_130094_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Fastweb_IT_1.23.1600.2_Radio_47.26.35.0 4_7.05.35.26L_rel_122358.exe
Legend – RUU_Legend_Froyo_S_HTC_ARA_3.30.415.6_Radio_47.51. 35.17_7.13.35.05_release_168871_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Froyo_S_hTC_Asia_WWE_3.15.707.3_Radio_4 7.51.35.17_7.13.35.05_release_160424_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Froyo_S_HTC_WWE_3.15.405.3_Radio_47.51. 35.17_7.13.35.05_release_160328_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Froyo_S_Vodafone_AU_3.15.178.3_Radio_47 .51.35.17_7.13.35.05_release_160328_signed.exe
Legend – RUU_Legend_hTC_Asia_HK_CHT_1.31.708.2_Radio_47.26. 35.04_7.05.35.26L_121966.exe
Legend – RUU_Legend_hTC_Asia_HK_CHT_2.06.708.2_Radio_47.39. 35.09_7.08.35.21_release_136396_signed.exe
Legend – RUU_Legend_hTC_Asia_India_1.32.720.1_R_Radio_47.26 .35.04_7.05.35.26L_release_122746_signed.exe
Legend – RUU_Legend_hTC_Asia_TW_1.31.709.2_Radio_47.26.35.0 4_7.05.35.26L_release_122023_signed.exe
Legend – RUU_Legend_hTC_Asia_WWE_1.26.707.1_Radio_47.26.35. 04_7.05.35.26L_rel_120993.exe
Legend – RUU_Legend_hTC_Asia_WWE_1.31.707.2_Radio_47.26.35. 04_7.05.35.26L_release_121965_signed.exe
Legend – RUU_Legend_HTC_Egypt_1.27.466.5_Radio_47.37.35.09_ 7.08.35.05_release_129280_signed.exe
Legend – RUU_Legend_HTC_WWE_1.23.405.1_Radio_47.26.35.04_7. 05.35.26L_release_120393_signed.exe
Legend – RUU_Legend_HTC_WWE_1.31.405.4_R_Radio_47.26.35.04_ 7.05.35.26L_release_123853_signed.exe
Legend – RUU_Legend_HTC_WWE_1.31.405.5_R_Radio_47.26.35.04_ 7.05.35.26L_release_126592_signed.exe
Legend – RUU_Legend_HTC_WWE_2.03.405.3_Radio_47.39.35.09_7. 08.35.21_release_130330_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Voda_AT_GER_Mobilkom_1.31.177.2_Radio_4 7.26.35.04_7.05.35.26L.exe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_AT_GER_Mobilkom_1.31.177.3_Rad io_47.26.35.04_7.05.35.26L_release_126862_signed.e xe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_AU_2.02.178.2_Radio_47.37.35.0 9_7.08.35.05_release_128374_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_AU_2.02.178.3_Radio_47.37.35.0 9_7.08.35.05_release_130514_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_AU_2.10.178.1_Radio_47.39.35.0 9_7.08.35.21_release_138238_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_FR_1.32.163.1_Radio_47.26.35.0 4_7.05.35.26L_rel_122590.exe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_FR_1.32.163.2_Radio_47.26.35.0 4_7.05.35.26L_release_126583_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_UK_1.32.161.4_R_Radio_47.26.35 .04_7.05.35.26L_release_126590_signed.exe
Lexikon – RUU_Lexikon_Alltel_WWE_2.04.671.1_Radio_1.08.00.02 24_NV_Alltel_1.56_1110_PRL50030_release_174319_sig ned.exe
Lexikon – RUU_Lexikon_US_Cellular_WWE_2.04.573.2_Radio_1.08. 00.0320_NV_USC_1.65_1217_PRL15075_release_183281_s igned.exe
Lexikon – RUU_Lexikon_VERIZON_WWE_1.23.605.1_Radio_1.06.00.0 910_NV_1.35_0825_PRL58006_release_149012_signed.ex e
Magic – HTC_Magic_RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.17.401.3_Vodaf one_RO_release_signed_NoDriver.exe
Mecha – RUU_Mecha_GINGERBREAD_S_VERIZON_WWE_2.11.605.0_Rad io_0.01.78.0802w_3_NV_8K_1.41_9K_1.64_release_2108 41_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_GINGERBREAD_S_VERIZON_WWE_2.11.605.5_Rad io_0.01.78.0906w_2__NV_8K_1.41_9K_1.64_release_219 938_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_GINGERBREAD_S_VERIZON_WWE_2.11.605.9_Rad io_0.01.78.0916w_3_NV_8K_1.41_9K_1.64_release_2268 79_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_MR4_S3_0_OpenMobile_US_1.01.1520.0_Radio _0.01.78.1110w_1_NV_NV_8K_6.13_9K_6.13_N_release_2 37338_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_MR4_S3_0_OpenMobile_US_1.01.1520.0_Radio _0.01.78.1110w_1_NV_NV_8K_6.13_9K_6.13_release_237 000_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_S_VERIZON_WWE_1.70.605.0_Radio_0.01.69.0 625r_NV_8K_1.41_9K_1.64_release_200422_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_VERIZON_WWE_1.05.605.0_Radio_1.07.00.010 8r_NV_8K_1.38_9K_1.54_release_166255_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_VERIZON_WWE_1.13.605.7_Radio_1.16.00.040 2w_1_NV_8k_1.41_9k_1.64_release_182746_signed.exe
Pico – RUU_Pico_hTC_Asia_India_1.10.720.1_Radio_10.29.80. 07H_1.09.80.23M2_release_217095_signed.exe
Pico – RUU_Pico_hTC_Asia_India_1.12.720.1_Radio_10.29.80. 07H_1.09.80.26M2_release_217688_signed.exe
Pico – RUU_Pico_hTC_Asia_India_1.31.720.3_Radio_10.35d.80 .09H_1.11.82.17_release_230683_signed.exe
Pico – RUU_Pico_HTC_Balkan_1.17.1131.2_Radio_10.30.80.09H _1.10.80.13M2_release_221196_signed.exe
Pico – RUU_Pico_HTC_Europe_1.17.401.2_Radio_10.30.80.09H_ 1.10.80.13M2_release_221180_signed.exe
Pico – RUU_Pico_HTC_Europe_1.28.401.1_Radio_10.35d.80.09H _1.11.82.17_release_230964_signed.exe
Pico – RUU_Pico_HTC_WWE_EastEurope_1.17.479.2_R_Radio_10. 30.80.09H_1.10.80.13M2_R_release_225270_signed.exe
Pico – RUU_Pico_HTCCN_CHS_1.20.1400.7_Radio_10.34.80.09H_ 1.10.84.02_CHS_release_224342_signed.exe
Primo – OTA_PRIMO_C_ICS_40A_Sprint_WWE_VM_1.08.652.11-1.08.652.6.zip
Primo – OTA_PRIMO_C_ICS_40A_Sprint_WWE_VM_1.10.652.6-1.08.652.11_release_312825wxrvg31mgao07zzy.zip
Primo – OTA_PRIMO_U_ICS_40A_BM_2.19.666.3-1.62.666.3_release_272460sb8wts3b2rcw9yx0.zip
Primo – OTA_PRIMO_U_ICS_40A_TELUS_WWE_2.22.661.2-1.66.661.3_release_276355qlgbsa2g5p1cc619.zip
Primo – OTA_PRIMO_U_ICS_40A_TELUS_WWE_2.22.661.2-2.08.661.1_release_2759753si8ihzus7k0fon6.zip
Primo – RUU_PRIMO_C_ICS_40A_Cricket_US_1.10.1050.5_Radio_1 .00.05.0808_NV_CKT_3.83_0808_PRL04637_release_2751 66_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_C_ICS_40A_Sprint_WWE_VM_1.08.652.6_Radio _1.00.00.0521_2_NV_VM_3.46_0503_PRL61008_release_2 62414_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_C_ICS_40A_UTSTARCOM_WWE-Generic_1.09.557.5_Radio_1.00.00.0524_2_NV_CS_3.55 _0523_PRL10009_release_263998_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_DS_ICS_40A_hTC_Asia_TW_1.59.709.3_Radio_ 1.05.34D.29_20.21.30.23U_release_264969_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_DS_ICS_40A_HTC_Europe_1.59.401.1_Radio_1 .05.34D.25_20.20.30.22U_release_263747_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_DS_ICS_40A_HTCCN_CHS_CU_1.35.1402.1_Radi o_1.04.34D.11_20.11.30.11U_release_256137_signed.e xe
Primo – RUU_PRIMO_DS_ICS_40A_HTCCN_CHS_CU_1.56.1402.6_Radi o_1.06.34D.05_20.22.30.23U_release_264849_signed.e xe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_H3G_UK_1.56.771.3_Radio_20.66. 30.0831U_3831.15.00.19_M_release_256265_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_H3G_UK_2.09.771.1_Radio_20.72. 30.0833U_3831.17.00.18_M_release_262651_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_ARA_2.23.415.1_Radio_20.76 .30.0835U_3831.19.00.120_release_276387_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_hTC_Asia_India_2.09.720.1_Radi o_20.72.30.0833U_3831.17.00.18_M_release_264251_si gned.exe
Primo – RUU_Primo_U_ICS_40A_HTC_Asia_WWE_1.58.707.3_Radio_ 20.66.30.0831u_3831.15.00.23_M_release_252880_sign ed.exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_hTC_Asia_WWE_2.09.707.1_Radio_ 20.72.30.0833U_3831.17.00.18_M_release_262655_sign ed.exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_hTC_Asia_WWE_2.22.707.2_Radio_ 20.76.30.0835U_3831.19.00.120_release_274703_signe d.exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_Europe_1.41.401.1_Radio_20 .62.30.0830U_3822.15.00.03_M_release_247272_signed .exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_Europe_1.56.401.1_Radio_20 .66.30.0831U_3831.15.00.19_M_release_251449_signed .exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_Europe_1.56.401.2_Radio_20 .66.30.0831U_3831.15.00.19_M_release_254696_signed .exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_Europe_2.08.401.2_Radio_20 .72.30.0833U_3831.17.00.18_M_release_263376_signed .exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_Europe_2.22.401.1_Radio_20 .76.30.0835U_3831.19.00.120_release_273801_signed. exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTCCN_CHS_1.68.1400.2_Radio_20 .67.30.0831U_3831.15.00.28_M_release_254948_signed .exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_TELUS_WWE_2.08.661.1_Radio_20. 72.30.0833U_3831.17.00.18_M_release_263322_signed. exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_TELUS_WWE_2.22.661.2_Radio_20. 76.30.0835U_3831.19.00.120_release_275931_signed.e xe
Pyramid – OTA_Pyramid_BM_1.35.666.1-1.34.666.1_release_20076038q454tmmls0rt9h.zip
Pyramid – OTA_Pyramid_BM_1.45.666.5-1.35.666.1_release_220329sy9mhw2wwm4ggk2l.zip
Pyramid – OTA_PYRAMID_ICS_BM_3.32.666.53-3.32.666.13_R_release_2907247e88uydtji4gz02b.zip
Pyramid – OTA_PYRAMID_ICS_HTC_Europe_3.33.401.55-3.33.401.53_release_2930515ou0tuy0vbi8us83.zip
Pyramid – RUU_Pyramid_BM_1.35.666.1_Radio_10.50.9007.00U_10. 12.9007.21_2M_release_200555_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_BM_1.45.666.5_Radio_10.56.9035.00U_10. 14.9035.01_M_release_220007_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_H3G_UK_1.34.771.1_R_Radio_10.43a.9007. 00U_10.51.9007.27_M3_release_197065_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_hTC_Asia_India_1.45.720.1_Radio_10.56. 9035.00U_10.14.9035.01_M_release_207653_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_hTC_Asia_TW_1.35.709.1_Radio_10.43a.90 07.00U_10.51.9007.27_M3_release_198188_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_hTC_Asia_WWE_1.35.707.1_Radio_10.43a.9 007.00U_10.51.9007.27_M3_release_198358_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.27.401.3_Radio_10.42.9007 .00P_10.11.9007.15_M_release_192183_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.28.401.1_Radio_10.42.9007 .00P_10.11.9007.15_M_release_192608_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.45.401.3_Radio_10.56.9035 .00U_10.14.9035.01_M_release_219990_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.50.401.1_Radio_10.56.9035 .00U_10.14.9035.01_M_release_223042_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_HTC_Morocco_1.50.497.2_Radio_10.56.903 5.00U_10.14.9035.01_M_release_223021_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_HTC_WWE_BrightPoint_US_Generic_1.46.49 8.1_Radio_10.56.9035.00U_10.14.9035.01_M_release_2 24166_signed.exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_hTC_Asia_TW_3.33.709.6_Radio_11.76 A.3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_266490_signed. exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Europe_3.32.401.5_Radio_11.69. 3504.00U_11.22.3504.07_M_release_246089_signed.exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Europe_3.33.401.53_Radio_11.76 A.3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_280871_signed. exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Europe_3.33.401.6_Radio_11.76A .3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_266171_signed.e xe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_TMOUS_3.32.531.14_Radio_11.69A.350 4.00U_11.23.3504.07_M2_release_256085_signed.exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_Vodafone_DE_3.32.162.11_R_Radio_11 .69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_251539_sign ed.exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_Vodafone_FR_3.32.163.12_Radio_11.6 9A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_253500_signed .exe
Pyramid – RUU_Pyramid_LE_hTC_Asia_TW_1.73.709.4_Radio_10.58. 9035.00U_10.15.9035.02_2_release_221625_signed.exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_HTC_Europe_3.33.401.153_Ra dio_11.76A.3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_28100 4_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_O2_UK_1.34.206.1_Radio_10.43a.9007.00U _10.51.9007.27_M3_release_196476_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_TMO_DE_1.45.111.2_Radio_10.56.9035.00U _10.14.9035.01_M_release_209845_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_TMO_UK_1.34.110.1_Radio_10.43a.9007.00 U_10.51.9007.27_M3_release_196473_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_TMOUS_1.27.531.2_Radio_10.42.9007.00P_ 10.11.9007.15_M_release_192098_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_TMOUS_1.29.531.2_Radio_10.42.9007.00P_ 10.11.9007.15_M_release_193714_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_TMOUS_1.50.531.1_Radio_10.56.9035.00U_ 10.14.9035.01_M_release_223976_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_Voda-Hutch_AU_1.45.862.3_Radio_10.56.9035.00U_10.14.903 5.01_M_release_220002_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_Vodafone_FR_1.27.163.1_Radio_10.42.900 7.00P_10.11.9007.15_M_release_191976_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_Vodafone_GR_1.35.168.1_Radio_10.43a.90 07.00U_10.51.9007.27_M3_release_198190_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_Vodafone_IT_1.45.165.1_Radio_10.56.903 5.00U_10.14.9035.01_M_release_207411_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_Vodafone_UK_1.24.161.1_Radio_10.39.900 7.00P_10.11.9007.09_M2_release_190798_signed.exe
Rider – RUU_RIDER_ICS_35_S_KT_KR_3.09.1010.8_Radio_11.24.3 504.18_M_release_262166_signed.exe
Rider – RUU_Rider_KT_KR_1.48.1010.6_Radio_10.63.9007.27_M_ release_220419_signed.exe
Rider – RUU_Rider_S_KT_KR_2.18.1010.8_Radio_11.62.3504.00U _11.17.3504.02_M_release_235689_signed.exe
Ruby – OTA_Ruby_Globalive_WWE_1.46.1500.3-1.45.1500.2_R_release_22985265i2s9qleef43w9b.zip
Ruby – OTA_RUBY_ICS_35_S_DAVE_CA_2.14.1800.6-1.45.1800.2_R_release_263099viknauioz1fkgotb.zip
Ruby – OTA_RUBY_ICS_35_S_Globalive_WWE_2.14.1500.6-1.46.1500.3_release_263096ebhdlebyr7k06p6u.zip
Ruby – OTA_RUBY_ICS_35_S_TELUS_WWE_2.14.661.2-1.41.661.3_release_258801lhwl8053lp8g5hcp.zip
Ruby – OTA_RUBY_ICS_35_S_TMOUS_2.14.531.3-1.43.531.3_release_259660ggzpa27mj01s2ayu.zip
Ruby – OTA_RUBY_ICS_35_S_Videotron_CA_2.14.1530.6-1.46.1530.1_R2_release_2630972v8tnj4gaksgm0w5.zip
Ruby – RUU_Ruby_DAVE_CA_1.45.1800.2_R_Radio_1.09.550L.11v 2DC_30.67.550L.09_release_227348_signed.exe
Ruby – RUU_Ruby_Globalive_WWE_1.45.1500.2_R_Radio_1.09.55 0L.11v2DC_30.67.550L.09_release_227347_signed.exe
Ruby – RUU_Ruby_Globalive_WWE_1.46.1500.3_Radio_1.10.550L .01v2DC_30.69.550L.10_release_229312_signed.exe
Ruby – RUU_RUBY_ICS_35_S_Videotron_CA_2.14.1530.6_Radio_1 .14.550L.17DC_30.78.550L.15_release_262979_signed. exe
Ruby – RUU_Ruby_TELUS_WWE_1.41.661.3_Radio_1.08.550L.19DC _30.66.550L.08D_release_222694_signed.exe
Ruby – RUU_Ruby_Videotron_CA_1.46.1530.1_R2_Radio_1.09.55 0L.17DC_30.68.550L.09_release_227343_signed.exe
Runnymede – OTA_RUNNYMEDE_ICS_35_S_hTC_Asia_HK_2.32.708.1-1.24.708.2_release_260158yv0k0q5qy0owbkr0.zip
Runnymede – OTA_RUNNYMEDE_ICS_35_S_hTC_Asia_WWE_2.33.707.1-1.05.707.5_release_262611xgxuh7luw1z4ql3l.zip
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_ARA_1.08.415.4_Radio_20.5101.30. 0822_3822.10.10.12_M_release_224880_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_hTC_Asia_India_1.24.720.2_R_Radio_20 .5102.30.0822_3822.11.10.30_M_release_232317_signe d.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_hTC_Asia_TW_1.08.709.3_Radio_20.5101 .30.0822_3822.10.10.12_M_release_224100_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_hTC_Asia_TW_1.14.709.2_Radio_20.5102 .30.0822_3822.11.10.23_M_release_228770_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_hTC_Asia_TW_1.24.709.2_Radio_20.5102 .30.0822_3822.11.10.30_M_release_232503_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_hTC_Asia_WWE_1.05.707.5_Radio_20.510 1.30.0822_3822.10.10.12_M_release_222286_signed.ex e
Runnymede – RUU_Runnymede_hTC_Asia_WWE_1.06.707.1_Radio_20.510 1.30.0822_3822.10.10.12_M_release_221443_signed.ex e
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_Europe_1.02.401.1_Radio_20.51.30 .0822_3822.10.00.05_M_release_220231_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_Europe_1.05.401.4_R2_Radio_20.51 01.30.0822_3822.10.10.12_M_release_223366_signed.e xe
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_Europe_1.05.401.4_R_Radio_20.510 1.30.0822_3822.10.10.12_M_release_222101_signed.ex e
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_ISR_1.22.461.2_Radio_20.5102.30. 0822_3822.11.10.30_M_release_231770_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_Thailand_1.11.1113.1_Radio_20.51 01.30.0822_3822.10.10.12_M_release_225602_signed.e xe
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_TUR_1.05.468.6_Radio_20.5101.30. 0822_3822.10.10.12_M_release_225713_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_HTCCN_CHS_1.27.1400.4_Radio_20.5103. 30.0822U_3822.12.10.27_M_release_234625_signed.exe
Runnymede – RUU_RUNNYMEDE_ICS_35_S_hTC_Asia_TW_2.28.709.1_Radi o_20.66.30.0831U_3831.15.00.20_M_release_254137_si gned.exe
Runnymede – RUU_RUNNYMEDE_ICS_35_S_HTC_Europe_2.31.401.2_Radio _20.70.30.0832U_3831.16.00.16_M_release_258303_sig ned.exe
Runnymede – RUU_RUNNYMEDE_ICS_35_S_Voda-Hutch_AU_2.27.862.1_Radio_20.66.30.0831U_3831.15.0 0.20_M_release_252796_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_KT_KR_1.17.1010.1_Radio_20.5102.30.0 822_3822.11.10.30_M_release_228769_signed.exe
Saga – RUU_Saga_Bouygues_FR_1.31.1020.1_Radio_20.28c.30.0 805U_38.03.02.16_M_release_178948_signed.exe
Saga – RUU_Saga_FET_TW_1.47.950.3_Radio_20.28I.30.085AU_3 805.06.02.03_M_release_197543_signed.exe
Saga – RUU_Saga_H3G_UK_1.31.771.1_Radio_20.28b.30.0805U_3 8.03.02.14_M_release_178937_signed.exe
Saga – RUU_Saga_HKCSL_CHT_1.47.832.1_Radio_20.28I.30.085A U_3805.06.02.03_M_release_199606_signed.exe
Saga – RUU_Saga_hTC_Asia_India_1.47.720.1_Radio_20.28I.30 .085AU_3805.06.02.03_M_release_199605_signed.exe
Saga – RUU_Saga_hTC_Asia_WWE_1.48.707.1_Radio_20.28I.30.0 85AU_3805.06.02.03_M_release_199476_signed.exe
Saga – RUU_Saga_HTC_Europe_1.28.401.1_Radio_20.28b.30.080 5U_38.03.02.11_M_release_177977_signed.exe
Saga – RUU_Saga_HTC_Europe_1.47.401.4_Radio_20.28I.30.085 AU_3805.06.02.03_M_release_199410_signed.exe
Saga – RUU_Saga_HTC_Thailand_1.35.1113.2_Radio_20.28d.30. 0805U_3805.04.02.01_M_release_183327_signed.exe
Saga – RUU_Saga_HTCCN_CHS_1.46.1400.8_Radio_20.28f.30.085 AU_3805.04.02.28_M_release_200195_signed.exe
Saga – RUU_Saga_HTCCN_CHS_1.46.1400.9_Radio_20.28f.30.085 AU_3805.04.02.28_M_release_200338_signed.exe
Saga – RUU_SAGA_ICS_35_S_HTC_EU_14.01.401.2_20.76.30.0835 _3831.19.00.110_275068.exe
Saga – RUU_Saga_O2_UK_1.31.206.1_Radio_20.28b.30.0805U_38 .03.02.14_M_release_178935_signed.exe
Saga – RUU_Saga_S_HKCSL_CHT_2.15.832.5_Radio_20.4801.30.0 822U_3822.10.08.04_M_release_229399_signed.exe
Saga – RUU_Saga_S_HTC_ARA_2.14.415.3_Radio_20.4801.30.082 2U_3822.10.08.04_M_release_226003_signed.exe
Saga – RUU_Saga_S_hTC_Asia_India_2.15.720.3_Radio_20.4801 .30.0822U_3822.10.08.04_M_release_226809_signed.ex e
Saga – RUU_Saga_S_HTC_Europe_2.10.401.5_Radio_20.4801.30. 0822U_3822.10.08.04_M_release_219480_signed.exe
Saga – RUU_Saga_S_HTC_Europe_2.10.401.8_Radio_20.4801.30. 0822U_3822.10.08.04_M_release_225161_signed.exe
Saga – RUU_Saga_S_HTC_Europe_2.10.401.9_Radio_20.4801.30. 0822U_3822.10.08.04_M_release_234765_signed.exe
Saga – RUU_Saga_Telstra_WWE_1.36.841.3_Radio_20.28d.30.08 05U_3805.04.02.01_M_release_184558_signed.exe
Saga – RUU_Saga_TMO_DE_1.30.111.1_Radio_20.28b.30.0805U_3 8.03.02.11_M_release_178580_signed.exe
Saga – RUU_Saga_TMO_UK_1.30.110.2_R_Radio_20.28b.30.0805U _38.03.02.11_M_release_180106_signed.exe
Saga – RUU_Saga_Virgin_Mobile_1.31.351.1_Radio_20.28b.30. 0805U_38.03.02.15_M_release_178933_signed.exe
Saga – RUU_Saga_Vodafone_UK_1.32.161.1_Radio_20.28b.30.08 05U_38.03.02.15_M_release_179398_signed.exe
Sapphire – OTA_Sapphire_Rogers_WWE_3.54.631.3_R-3.05.631.7_release_signedu2j8pjou0wsg6p6q.zip
Sapphire – OTA_Sapphire_Rogers_WWE_3.54.631.4-3.54.631.3_R_release_signedwuhp01to5f5siqu9.zip
Sapphire – RUU_Sapphire_ChungHwa_2.16.751.4_release_signed_No Driver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_ChungHwa_3.03.751.4_R_release_signed_ NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Arabic_Etisalat_2.56.494.7_releas e_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Asia_India_3.05.720.3_release_sig ned_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Asia_WWE_2.16.707.3_SG_release_si gned_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Asia_WWE_3.03.707.5_R_SG_release_ signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Asia_WWE_3.03.728.4_SEA_release_s igned_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.16.401.6_Vodafone_CZ_rel ease_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.17.401.2_HTC_Nordic_rele ase_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.17.401.2_HTC_PTG_release _signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.20.401.2_HTC_ITA_release _signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.20.401.2_HTC_Nordic_rele ase_signed_NoDriver (1).exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.20.401.2_HTC_Nordic_rele ase_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.20.401.2_HTC_PTG_release _signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2174012_HTC_ELL_release_si gned_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_3.05.401.3_HTC_ISR_release _signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_3.05.401.3_release_signed_ NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_WWE_S.Africa_3.05.421.3_release_s igned_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Hutch_AUS_2.17.861.2_release_signed_n oDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Hutch_AUS_3.05.861.2_release_signed_n oDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Rogers_WWE_2.17.631.2_release_signed_ NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Rogers_WWE_3.05.631.7_R_release_signe d_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Rogers_WWE_3.54.631.3_R_Radio_63.18.5 5.06Q_6.35.16.19_release_144134_signed.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_SMC_Voda_WWE_3.03.990.6_release_signe d_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_T-Mobile_US_2.10.531.3_release_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_T-Mobile_US_2.10.531.4_release_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_TIM_IT_2.15.901.4_release_signed_NoDr iver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_TMUS_1.94.531.1_DMD6_release_signed_N oDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Vodafone_FRA_1.91.163.1_DRC92_signed_ NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Vodafone_Generic_2.16.151.3_GR_releas e_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Vodafone_GER_1.89.162.1_CRC24_signed_ NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Vodafone_GER_1.91.162.1_DRC92_signed_ NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Vodafone_Mobilkom_1.91.177.1_DRC92_si gned_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Vodafone_SPA_1.91.164.1_DRC92_signed_ NoDriver.exe
Shooter – OTA_SHOOTER_U_ICS_35_S_Rogers_WWE_3.28.631.1-1.20.631.3_release_262763j5qwkfk5ubcwzivn.zip
Shooter – OTA_Shooter_U_Rogers_WWE_1.20.631.3-1.20.631.2_release_219490hs3swzu7t7ggip1k.zip
Shooter – RUU_Shooter_CT_HTCCN_CHS_CT_1.09.1401.5_R2_Radio_1 1.13w.40.00P_1.05.50.1103_NV_1.38_001_release_2245 53_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_ICS_35_S_Sprint_WWE_2.89.651.2_Radio_1 .09.00.0706__NV_NV_SPCS_1.43_release_271101_signed .exe
Shooter – RUU_Shooter_ICS_35_S_Sprint_WWE_2.89.651.2_Radio_1 .09.00.0706__NV_NV_SPCS_1.43_release_271101_signed .zip
Shooter – RUU_Shooter_ICS_35_S_Sprint_WWE_VM_1.13.652.2_Radi o_1.06.00.0426_NV_1.53_144_release_262287_signed.e xe
Shooter – RUU_Shooter_ICS_35_S_Sprint_WWE_VM_1.13.652.2_Radi o_1.06.00.0426_NV_1.53_144_release_262287_signed.z ip
Shooter – RUU_Shooter_K_S_KDDI_JP_1.09.970.5_Radio_1.02.00.0 906_NV_1.39_01C_release_229666_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_K_S_KDDI_JP_1.11.970.2_Radio_1.02.00.0 906_NV_1.39_01C_release_246058_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_S_Sprint_WWE_1.13.651.7_Radio_0.97.10. 0530_NV_NV_SPCS_1.16_release_198109_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_S_Sprint_WWE_1.13.651.7_Radio_0.97.10. 0530_NV_NV_SPCS_1.16_release_198109_signed.zip
Shooter – RUU_Shooter_S_Sprint_WWE_2.08.651.2_Radio_0.97.10. 0808_NV_SPCS_1.31_003_release_208230_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_S_Sprint_WWE_2.08.651.3_Radio_0.97.10. 0808_NV_SPCS_1.31_003_release_219445_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_S_Sprint_WWE_2.17.651.5_Radio_1.06.00. 1216_NV_NV_spcs_1.42_release_233304_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_S_Sprint_WWE_2.17.651.5_Radio_1.06.00. 1216_NV_NV_spcs_1.42_release_233304_signed.zip
Shooter – RUU_Shooter_U_HTC_ARA_1.24.415.6_Radio_10.59.9020. 00_10.15.9020.06_M_release_220917_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_hTC_Asia_TW_1.23.709.4_Radio_10.55.9 020.00_10.13.9020.29_M_release_211198_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_HTC_Europe_1.20.401.2_Radio_10.53.90 20.00_10.13.9020.08_2M_release_203403_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_HTC_Europe_1.20.401.8_Radio_10.59.90 20.00_10.15.9020.06_M_release_219793_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_HTC_TUR_1.20.468.2_Radio_10.53.9020. 00_10.13.9020.08_2M_release_204721_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_HTCCN_CHS_1.29.1400.11_Radio_10.60.9 020.00_10.15.9020.29_M_release_227249_signed.exe
Shooter – RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_hTC_Asia_WWE_3.28.707.1_Rad io_11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_264110_s igned.exe
Shooter – RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_hTC_Asia_WWE_3.28.707.1_Rad io_11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_264110_s igned.zip
Shooter – RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_HTC_Europe_3.28.401.1_Radio _11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_262714_sig ned.exe
Shooter – RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_HTC_Europe_3.28.401.1_Radio _11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_262714_sig ned.zip
Shooter – RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_Rogers_WWE_3.28.631.1_Radio _11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_262715_sig ned.exe
Shooter – RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_Rogers_WWE_3.28.631.1_Radio _11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_262715_sig ned.zip
Shooter – RUU_Shooter_U_Rogers_WWE_1.20.631.2_Radio_10.53.90 20.00_10.13.9020.08_2M_release_203803_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_Rogers_WWE_1.20.631.2_Radio_10.53.90 20.00_10.13.9020.08_2M_release_203803_signed.zip
Shooter – RUU_Shooter_U_Telstra_WWE_1.24.841.3_Radio_10.55.9 020.00_10.13.9020.29_M_release_219401_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_TWM_TW_1.23.921.5_Radio_10.55.9020.0 0_10.13.9020.29_M_release_207920_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_Voda-Hutch_AU_1.23.862.4_Radio_10.55.9020.00_10.13.9020 .26_2M_release_219430_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_Vodafone_UK_1.21.161.1_Radio_10.53.9 020.00_10.13.9020.08_2M_release_203613_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_GB_Sprint_WWE_4.24.651.1_Radio_2.15 .00.05.02_NV_2.15_release_199233_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_GB_Sprint_WWE_4.53.651.1_Radio_2.15 .00.0808_NV_2.15_release_209995_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_GB_Sprint_WWE_4.54.651.1_Radio_2.15 .00.0808_NV_2.15_release_220182_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_GB_Sprint_WWE_4.67.651.3_Radio_2.15 .00.12.19_NV_2.33_release_234563_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_K_GB_KDDI_JP_2.19.970.1_Radio_2.15. 00.12.09_NV_2.28_release_230275_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_K_GB_KDDI_JP_2.26.970.1_Radio_2.15. 00.02.13_NV_2.28_release_246683_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_K_KDDI_JP_1.05.970.1_Radio_2.15.00. 03.04_NV_2.11_release_176711_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_S_Sprint_WWE_3.26.651.6_Radio_2.15. 00.07.28_NV_1.71_003_release_147044_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_S_Sprint_WWE_3.30.651.3_Radio_2.15. 00.09.01_NV_1.77_003_release_157088_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_S_Sprint_WWE_3.70.651.1_Radio_2.15. 00.11.19_NV_1.90_release_161482_signed.exe
Ville – OTA_Ville_U_BM_1.84.666.9-1.70.666.1_R_release_265431f1iry2zm7j0gdi0a.zip
Ville – OTA_Ville_U_ICS_40_S_BM_2.40.666.1-1.84.666.9_release_28028498hhdazz26m8wh4j.zip
Ville – OTA_Ville_U_ICS_40_S_Globalive_WWE_2.39.1500.4-2.39.1500.3_release_2853667967kta4c96o9rgx.zip
Ville – OTA_Ville_U_ICS_40_S_TMOUS_2.35.531.12-2.35.531.7_release_306848u5s8i4b18xs094yw.zip
Ville – OTA_Ville_U_JB_45_S_BM_3.16.666.9_1.11.50.05.28_10 .27.50.08L_release_308167fun0bzhoz2tch0mh.zip
Ville – OTA_Ville_U_JB_45_S_Globalive_WWE_3.16.1500.7_1.11 .50.05.28_10.27.50.08L_release_3049068z393w1fez9cc 9lt.zip
Ville – OTA_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.8_1.11.50. 05.28_10.27.50.08L_release_301852xf01hejl416oev96. zip
Ville – OTA_Ville_U_JB_45_S_HTC_WWE-Brightpoint_3.14.422.9_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_ release_30415238ofjc91pcaohdy7.zip
Ville – OTA_Ville_U_JB_45_S_Rogers_WWE_3.16.631.8_1.11.50. 05.28_10.27.50.08L_release_301897nn5lu23br8cg9q7l. zip
Ville – OTA_Ville_U_JB_45_S_TELUS_WWE_3.16.661.4_1.13.50.0 5.31_10.30.50.08L_release_307532nohrvy5j6i2o2i8i.z ip
Ville – OTA_Ville_U_Rogers_WWE_1.84.631.9-1.70.631.1_release_265452px8u1yxrhb7kocjr.zip
Ville – OTA_Ville_U_TELUS_WWE_1.84.661.9-1.70.661.1_release_265425nbzfb5rjuc5cfhg0.zip
Ville – RUU_Ville_U_BM_1.70.666.1_R_Radio_0.16.31501S.06_3 _10.20.31501S.09L_release_255222_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_BM_1.84.666.9_Radio_0.17.31501S.10_2_1 0.27.31501S.10L_release_265369_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_H3G_UK_1.53.771.4_Radio_0.15.31501S.19 _2_10.13.31501S.06L_release_251870_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_H3G_UK_1.78.771.5_Radio_0.16.31501S.19 _2_10.23.31501S.10L_release_258982_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_HTC_Europe_1.09.401.1_R_Radio_0.14.305 9.14_2_release_243825_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_HTC_Europe_1.47.401.1_Radio_0.15.31501 S.13_3_10.08.31501S.04L_release_250115_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_HTC_Europe_1.53.401.2_Radio_0.15.31501 S.19_10.12.31501S.06L_release_251412_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_HTC_Europe_1.78.401.2_Radio_0.16.31501 S.17_2_10.23.31501S.10L_release_258480_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_ICS_40_S_BM_2.40.666.1_Radio_1.09ts.50 .02.04_10.08g.50.04L_release_280275_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.21.401.10_Radio_ 1.06s.50.02.27_2_10.08.50.04L__release_271119_sign ed.exe
Ville – RUU_Ville_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.31.401.5.exe
Ville – RUU_Ville_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.31.401.5_Radio_1 .06es.50.02.31_10.09a.50.04L_release_275655_signed .exe
Ville – RUU_Ville_U_ICS_40_S_TMOUS_2.35.531.7_Radio_1.08ts .50.02.16_10.08e.50.04L_release_279577_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_ICS_40_S_Vodafone_UK_2.38.161.6_Radio_ 1.08es.50.02.21_10.09c.50.04L_release_280400_signe d.exe
Ville – RUU_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.8_Radio_1. 11.50.05.28_10.27.50.08L_release_301814_signed_2_4 .exe
Ville – RUU_Ville_U_JB_45_S_TMOUS_3.14.531.11_Radio_1.13.5 0.05.31_10.30.50.08L_release_309489_signed_ICS_2.e xe
Ville – RUU_Ville_U_O2_UK_1.78.206.4_Radio_0.16.31501S.17_ 2_10.23.31501S.10L_release_258707_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_Rogers_WWE_1.70.631.1_Radio_0.16.31501 S.02_10.18.31501S.08L_release_254139_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_Rogers_WWE_1.84.631.9_Radio_0.17.31501 S.10_2_10.27.31501S.10L_release_265373_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_TELUS_WWE_1.70.661.1_Radio_0.16.31501S .02_10.18.31501S.08L_release_254554_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_TELUS_WWE_1.84.661.9_Radio_0.17.31501S .10_2_10.27.31501S.10L_release_265367_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_TIM_IT_1.78.901.6_Radio_0.16.31501S.17 _2_10.23.31501S.10L_release_261961_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_TMO_DE_1.77.111.5_Radio_0.16.31501S.17 _2_10.23.31501S.10L_release_259421_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_TMOUS_1.53.531.16_Radio_0.16.31501S.02 _10.18.31501S.08L_release_262073_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_TMOUS_1.84.531.2_R2_Radio_0.16.31501S. 16_2_10.22.31501S.10L_release_263233_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_Vodafone_AT_1.78.169.2_Radio_0.16.3150 1S.17_2_10.23.31501S.10L_release_258382_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_Vodafone_CH-DE_1.78.166.2_Radio_0.16.31501S.17_2_10.23.31501S. 10L_release_258383_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_Vodafone_UK_1.53.161.3_Radio_0.15.3150 1S.19_2_10.13.31501S.06L_release_251482_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_Vodafone_UK_1.78.161.2_Radio_0.16.3150 1S.17_2_10.23.31501S.10L_release_258386_signed.exe
Ville – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTC_Europe_1.11.401.110_Radio _16.12.20.02U_16.05.20.16_M2_release_263510_signed .exe
VilleC2 – OTA_VILLEC2_U_JB_45_S_hTC_Asia_India_3.19.720.100_ 16.22.20.03U_16.11.20.24_M_release_308691qiaf5idq6 by8pd91.zip
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_hTC_Asia_WWE_1.11.707.112_Rad io_16.12.20.02U_16.05.20.16_M2_release_264458_sign ed.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTC_Europe_1.09.401.101_Radio _16.11.20.02U_16.05.20.11_M2_release_261381_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTC_Europe_1.11.401.101_Radio _16.12.20.02U_16.05.20.16_M2_release_261661_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTC_Europe_1.11.401.109_Radio _16.12.20.02U_16.05.20.16_M2_release_263131_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTC_Europe_1.11.401.110_Radio _16.12.20.02U_16.05.20.16_M2_release_263510_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTCCN_CHS_1.11.1400.113_Radio _16.13.20.02U_16.05A.20.23_M_release_264811_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_O2_UK_1.11.206.133_Radio_16.1 8.20.02U_16.07.20.26_M_release_273174_signed.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_Orange_UK_1.11.61.126_Radio_1 6.13.20.02U_16.05.20.24_M_release_268587_signed.ex e
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_S_hTC_Asia_India_2.15.720.150 _Radio_16.22.20.03U_16.11.20.24_M_release_299367_s igned.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_S_hTC_Asia_WWE_2.15.707.101_R adio_16.21.20.02U_16.09.20.11_M2_release_289564_si gned.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.15.401.100_Rad io_16.21.20.02U_16.09.20.11_M2_release_286571_sign ed.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_TMO_CZ_1.11.113.123_Radio_16. 13.20.02U_16.05.20.24_M_release_266749_signed.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_TMO_NL_1.11.114.122_Radio_16. 13.20.02U_16.05.20.24_M_release_266521_signed.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_Vodafone_AT_1.11.169.132_Radi o_16.17.20.02U_16.07.20.18_M_release_272385_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_Vodafone_UK_1.11.161.133_Radi o_16.17.20.02U_16.07.20.18_M_release_273068_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_JB_45_S_Vodafone_UK_3.19.161.101_Rad io_16.22.20.03U_16.11.20.24_M_release_310730_signe d.exe
VillePlus – RUU_VILLEPLUS_U_JB_45_hTC_Asia_TW_1.14.709.16_Radi o_1.10r.50.05.19_10.22a.50.08L_release_293269_sign ed.exe
VillePlus – RUU_VILLEPLUS_U_JB_45_HTC_Generic_1.14.999.50_Radi o_1.10r.50.05.19_10.22a.50.08L_release_294323_sign ed.exe
Vision – OTA_Vision_BellMobility_WWE_1.84.666.2-1.34.666.5_release_172473wagbpno61mgwg4k0.zip
Vision – OTA_Vision_Gingerbread_S_BM_2.42.666.11-2.42.666.8_release_258964slsra5olmwaoagzu.zip
Vision – OTA_Vision_Gingerbread_S_BM_2.42.666.8-1.84.666.2_release_200627zkytkjc7r8qouv6l.zip
Vision – RUU_Vision_BellMobility_WWE_1.84.666.2_Radio_12.28 .60.140f_26.06.02.25_M2_release_172437_signed.exe
Vision – RUU_Vision_Gingerbread_S_BM_2.42.666.8_Radio_12.57 .60.25_26.10.04.12_M_release_200590_signed.exe
Vision – RUU_Vision_Gingerbread_S_hTC_Asia_TW_2.42.709.10_R adio_12.56.60.25_26.10.04.03_M_release_201045_sign ed.exe
Vision – RUU_Vision_Gingerbread_S_HTC_WWE_2.42.405.3_Radio_ 12.56.60.25_26.10.04.03_M_release_224299_signed.ex e
Vision – RUU_Vision_HTC_ARA_1.83.415.2_Radio_12.28e.60.140f _26.04.02.17_M2_SF_release_168396_signed.exe
Vision – RUU_Vision_HTC_Egypt_1.72.466.4_Radio_12.28e.60.14 0f_26.04.02.17_M2_release_160882_signed.exe
Vision – RUU_Vision_HTC_WWE_1.72.405.2_R_Radio_12.28e.60.14 0f_26.04.02.17_M2_SF_release_163285_signed.exe
Vision – RUU_Vision_HTC_WWE_1.82.405.1_R_Radio_12.28e.60.14 0f_26.04.02.17_M2_SF_release_168383_signed.exe
Vision – RUU_Vision_Hutch_AUS_1.85.861.3_Radio_12.28h.60.14 0f_26.06.02.27_M_release_172438_signed.exe
Vivo_VivoW – OTA_Vivo_Gingerbread_S_BM_2.28.666.3-1.37.666.3_release_1996915a77tbflmphcmnen.zip
Vivo_VivoW – OTA_Vivo_Gingerbread_S_Sasktel_Canada_WWE_2.33.669 .2-1.46.669.1_release_203286csb7f77ta4u89qjd.zip
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_BellMobility_WWE_1.37.666.3_Radio_Radio_2 0.23.30.0802U_38.02.01.17_M_release_174461_signed. exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_BM_2.28.666.3_Radio_20.2805 .30.085AU_3805.04.03.27_M_release_199657_signed.ex e
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTC_ARA_2.30.415.1_Radio_20 .2808.30.085AU_3805.06.03.03_M_release_199399_sign ed (1).exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTC_ARA_2.30.415.1_Radio_20 .2808.30.085AU_3805.06.03.03_M_release_199399_sign ed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_hTC_Asia_HK_2.12.708.4_Radi o_20.2805.30.085AU_3805.04.03.27_M_release_189979_ signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTC_WWE_2.12.405.7_Radio_20 .2804.30.085AU_3805.04.03.22_M_release_187295_sign ed (1).exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTC_WWE_2.12.405.7_Radio_20 .2804.30.085AU_3805.04.03.22_M_release_187295_sign ed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTC_WWE_2.30.405.1_Radio_20 .2808.30.085AU_3805.06.03.03_M_release_199308_sign ed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTCCN_CHS_2.21.1400.16_Radi o_20.2810.30.085AU_3805.08.03.18_M_release_216122_ signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_KT_KR_2.21.1010.4_Radio_20. 2805.30.085AU_3805.04.03.27_M_release_194748_signe d.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_KT_KR_2.32.1010.1_Radio_20. 2810.30.085AU_3805.06.03.16_M_release_199684_signe d.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_Optus_AU_2.12.980.2_R_Radio _20.2803.30.085AU_3805.04.03.12_M_release_185028_s igned.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_Sasktel_Canada_WWE_2.33.669 .2_Radio_20.2810.30.085AU_3805.06.03.16_M_release_ 203211_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_Virgin_Mobile_AU_2.12.981.2 _R_Radio_20.2803.30.085AU_3805.04.03.12_M_release_ 185029_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_HTC_ARA_1.43.415.3_R_Radio_20.27.30.0802U _38.03.01.08_M_release_176683_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_HTCCN_CHS_1.47.1400.2_R_Radio_20.28.30.08 02U_38.03.01.18_M_release_179223_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_HTCCN_CHS_1.47.1400.3_Radio_20.28.30.0802 U_38.04.01.07_M_release_183460_signed (1).exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_HTCCN_CHS_1.47.1400.3_Radio_20.28.30.0802 U_38.04.01.07_M_release_183460_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_VIVO_ICS_35_S_HTC_WWE_4.10.405.1_Radio_20.74.3 0.0833U_3831.18.00.11_M_release_266013_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_VIVO_ICS_35_S_TWM_TW_4.10.921.1_Radio_20.74.30 .0833U_3831.18.00.11_M_release_266252_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Sasktel_Canada_WWE_1.46.669.1_Radio_Radio _20.23.30.0802U_38.02.01.17_M_release_176741_signe d.exe
Vivo_VivoW – RUU_VIVO_SENSE30_S_hTC_Asia_HK_3.09.708.2_Radio_20 .4802.30.0822U_3822.10.08.28_M_release_227715_sign ed.exe
Vivo_VivoW – RUU_VIVO_SENSE30_S_HTC_WWE_3.08.405.3_Radio_20.480 2.30.0822U_3822.10.08.28_M_release_227170_signed.e xe
Vivo_VivoW – RUU_VIVO_SENSE30_S_HTC_WWE_3.11.405.2_Radio_20.480 5.30.0822U_3822.01.08.14_M_release_252414_signed.e xe
Vivo_VivoW – RUU_VIVO_SENSE30_S_TWM_TW_3.09.921.2_Radio_20.4802 .30.0822U_3822.10.08.28_M_release_227383_signed.ex e
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_CT_Gingerbread_S_HTCCN_CHS_CT_3.06.1401 .0_Radio_1_01_50_0817_NV_MFG_CT_2.71_release_21041 8_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_CT_HTCCN_CHS_CT_1.08.1401.0_Radio_Radio _CT_0_99_50_0401_NV_NV_MFG_eMMC_CT_1.98_release_18 2317_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_Gingerbread_S_VERIZON_WWE_2.18.605.4_Ra dio_1.09.01.0622_NV_VZW1.92_release_200325_signed. exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_Gingerbread_S_VERIZON_WWE_3.02.605.1_Ra dio_1.09.01.0622_NV_VZW1.92_release_202929_signed. exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_Gingerbread_S_VERIZON_WWE_4.08.605.3_Ra dio_1.09.01.0722_NV_VZW1.92_release_212888_signed. exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_Gingerbread_S_VERIZON_WWE_5.10.605.9_Ra dio_1.09.01.1111_NV_VZW1.92_release_225831_signed. exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_VERIZON_WWE_1.34.605.3_Radio_0.99.01.02 25_2_NV_VZW1.92_release_181303_signed (1).exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_VERIZON_WWE_1.34.605.3_Radio_0.99.01.02 25_2_NV_VZW1.92_release_181303_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_VERIZON_WWE_1.34.605.4_Radio_0.99.01.02 25_2_NV_VZW1.92_release_182876_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_BM_1.36.666.5_Radio_47.10a.35.3030_7.46 .36.14M_release_189856_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_BSTR_PTB_1.61.527.1_Radio_47.10c.35.303 0_7.47.36.19M_release_200389_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_C_MetroPCS_US_1.05.1550.00_Radio_0.94.0 0.1015_NV_MetroPCS_1.28_0829_PRL3018_release_22143 0_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_C_Sprint_WWE_VM_1.02.652.00_Radio_0.94. 00.0824_NV_VM_1.25_0815_PRL61007_release_219164_si gned.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_C_US_Cellular_WWE_1.02.573.00_Radio_0.9 4.00.0824_NV_USC_1.27_0826_PRL15107_release_219163 _signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_CT_HTCCN_CHS_CT_1.05.1401.1_Radio_0.92. 50.06.22_NV_CT_1.11_release_199815_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_CT_HTCCN_CHS_CT_1.06.1401.4_Radio_0.92. 50.07.16_NV_CT_1.11_release_203938_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTC_Asia_WWE_1.35.707.3_Radio_47.10 .35.3029H_7.46.35.08_release_188906_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTC_Europe_1.30.401.0_Radio_47.10.35.30 29H_7.46.35.08_release_183799_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTC_Europe_1.33.401.2_Radio_47.10.35.30 29H_7.46.35.08_release_185724_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTC_Europe_1.66.401.1_Radio_47.10g.35.3 032H_7.49.36.01M_release_209754_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTC_Thailand_1.40.1113.3_Radio_47.10.35 .3029H_7.46.35.08_release_189976_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTC_TUR_1.37.468.3_R3_Radio_47.10.35.30 29H_7.46.35.08_release_196383_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTCCN_CHS_1.38.1400.5_Radio_47.10.35.30 29H_7.46.35.08_release_190359_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_S_HTC_Europe_2.13.401.2_Radio_47.23a.35 .3035H_7.53.39.03M_release_225747_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_S_HTC_Europe_2.13.401.3_Radio_47.23c.35 .3037_7.54.39.28M_release_236989_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_S_HTC_Europe_2.26.401.3_Radio_47.23e.35 .3038H_7.57.39.10M_release_261695_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_Sasktel_Canada_WWE_1.58.669.2_Radio_47. 10c.35.3030_7.47.36.19M_release_199460_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_TMOUS_1.62.531.3_Radio_47.10f.35.3032_7 .48.36.17M_release_202047_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_Virgin_Mobile_1.37.351.1_Radio_47.10.35 .3029H_7.46.35.08_release_188032_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_Vodafone_FR_LPM_1.64.192.1_Radio_47.10c .35.3030_7.47.36.19M_release_203694_signed.exe

قابل توجه دوستان :
منبع: androidfiles دات org

فایل های آپلود شده در سرور دانگل الماس[92/04/17]

فایل های آپلود شده در سرور دانگل الماس[92/04/17]

 

Bliss – RUU_Bliss_C_VERIZON_WWE_1.26.605.11_Radio_1.15.00. 0816_NV_VZW2.67_release_222889_signed.exe
Bliss – RUU_Bliss_C_VERIZON_WWE_1.26.605.6_Radio_1.15.00.0 816_NV_VZW2.67_release_214911_signed.exe
Bliss – RUU_Bliss_HTC_Europe_1.29.401.11_Radio_20.48.30.08 22U_3822.09.00.08_M_release_225120_signed.exe
Bliss – RUU_Bliss_HTC_Europe_1.29.401.3_Radio_20.48.30.082 2U_3822.09.00.08_M_release_217836_signed.exe
Bliss – RUU_Bliss_HTC_Europe_1.29.401.7_Radio_20.48.30.082 2U_3822.09.00.08_M_release_218776_signed.exe
Bliss – RUU_Bliss_HTCCN_CHS_1.42.1400.6_Radio_20.48.30.082 2U_3822.09.00.08_M_release_230862_signed.exe
Bliss – RUU_Bliss_ICS_35_S_HTC_EU_2.14.401.2_20.72.30.0833 U_3831.17.00.17_M_276226.exe
Bee – RUU_Bee_Alltel_WWE_1.07.671.2_Radio_1.00.00.1001_N V_Alltel_2_60_NoCNV_release_152081_signed.exe
Bravo – OTA_Bravo_Froyo_TELUS_WWE_2.25.661.2-1.29.661.1_R_release_Pf7sjzjrgcmpsve12.zip
Bravo – RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.14_Radio_32.49.00 .32U_5.11.05.27_release_224699_signed.exe
Bravo – RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.5_Radio_32.49.00. 32U_5.11.05.27_release_159811_signed.exe
Bravo – RUU_Bravo_Froyo_TELUS_WWE_2.25.661.2_Radio_32.49.0 0.32U_5.11.05.27_release_151557_signed.exe
Bravo – RUU_Bravo_TELUS_WWE_1.29.661.1_R_Radio_32.41.00.32 U_4.08.00.09_release_134668_signed.exe
BravoC – RUU_Bravo_C_Alltel_WWE_1.27.671.0_Radio_2.05.10.08 .11_NV_Alltel_1.70_release_150765_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_hTC_Asia_HK_CHT_2.27.708.1_Radio_13 .55.55.24H_3.35.20.10_release_162285_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_hTC_Asia_TW_2.24.709.1_Radio_13.55. 55.24H_3.35.20.10_release_161114_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_hTC_Asia_WWE_2.24.707.1_Radio_13.55 .55.24H_3.35.20.10_release_161113_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_HTC_WWE_2.22.405.1_Radio_13.55.55.2 4H_3.35.20.10_release_160191_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_HTC_WWE_2_22_405_1_Radio_13_55_55_2 4H_3_35_20_10_release_160191_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_HTCCN_CHS_2.10.1400.3_Radio_13.53.5 5.24H_3.35.19.25_release_151119_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Froyo_Telstra_WWE_2.38.841.1_Radio_13.55. 55.24H_3.35.20.10_release_167270_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_H3G_ITA_1.16.772.1_Radio_13.45.55.24_3.35 .15.31_release_131171_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_H3G_UK_1.16.771.2_Radio_13.45.55.24_3.35. 15.31_release_131501_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_HK_CHT_1.15.708.2_Radio_13.45.55 .24_3.35.15.31_release_131295_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_India_1.14.720.2_R_Radio_13.45.5 5.24_3.35.15.31_release_130937_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_India_1.25.720.1_Radio_13.45.55. 24_3.35.15.31_release_142213_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_TW_1.18.709.2_C_Radio_13.45.55.2 4_3.35.15.31_release_141439_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_TW_1.18.709.2_Radio_13.45.55.24_ 3.35.15.31_release_132351_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_TW_1.27.709.3_Radio_13.45.55.24H _3.35.15.31_SF_release_150020_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_WWE_1.15.707.1_Radio_13.45.55.24 _3.35.15.31_release_131306_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_hTC_Asia_WWE_1.25.707.1_Radio_13.45.55.24 _3.35.15.31_release_142190_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_FRA_Bouygues_1.23.483.2_Radio_13.45.5 5.24_3.35.15.31_release_140524_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_WWE_1.14.405.2_R_C_Radio_13.45.55.24_ 3.35.15.19_release_141106_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_WWE_1.14.405.2_R_Radio_13.45.55.24_3. 35.15.31_release_130814_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_WWE_1.25.405.1_Radio_13.45.55.24_3.35 .15.31_release_142189_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_WWE_1.37.405.1_Radio_13.53.55.24H_3.3 5.19.25_release_151892_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_WWE_Tesco_1.28.1107.1_Radio_13.45.55. 24_3.35.15.31_release_143937_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_HTC_WWE_Tesco_1.28.1107.2_Radio_13.45.55. 24_3.35.15.31_release_147726_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Telstra_WWE_1.21.841.3_Radio_13.45.55.24_ 3.35.15.31_release_138758_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_TMO_UK_1.14.110.1_Radio_13.45.55.24_3.35. 15.19_release_130442_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Vodafone_DE_1.25.162.1_F_Radio_13.45.55.2 4H_3.35.15.31_SF_release_150710_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Vodafone_DE_1und1_1.19.186.3_Radio_13.45. 55.24_3.35.15.31_release_133745_signed.exe
Buzz – RUU_Buzz_Vodafone_SPA_1.14.164.1_R_Radio_13.45.55. 24_3.35.15.31_release_130867_signed.exe
Chacha – OTA_Chacha_TELUS_WWE_1.24.661.2-1.24.661.1_release_258450cs1l2fnbmfwgb9v6.zip
Chacha – RUU_Chacha_Cingular_US_1.23.502.1_Radio_47.17.35.3 033H_7.48.35.14_2_release_198336_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_ARA_1.57.415.3_Radio_47.23.35.3033H _7.51.35.19_release_228130_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Asia_WWE_1.57.707.2_Radio_47.23.35. 3033h_7.51.35.19_release_228383_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Europe_1.13.401.1_Radio_47.14.35.30 30_7.47.35.17_release_192645_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Europe_1.18.401.1_R_Radio_47.14.35. 3030H_7.47.35.17_release_195480_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Europe_1.33.401.1_Radio_47.17.35.30 33H_7.48.35.14_2_release_204385_signed (1).exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Europe_1.33.401.1_Radio_47.17.35.30 33H_7.48.35.14_2_release_204385_signed (2).exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Europe_1.33.401.1_Radio_47.17.35.30 33H_7.48.35.14_2_release_204385_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_Europe_1.54.401.2_Radio_47.23.35.30 33H_7.51.35.19_release_223981_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_HTC_TUR_1.19.468.1_R2_Radio_47.14.35.30 30H_7.47.37.02M_release_207258_signed.exe
Chacha – RUU_Chacha_TELUS_WWE_1.24.661.1_Radio_47.17.35.303 3H_7.48.35.14_2_release_198912_signed.exe
Click – RUU_Click_Fastweb_IT_1.67.207.29_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Arabic_1.67.415.58_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Asia_India_1.67.720.8_release_signed _NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Asia_WWE_HK_CHT_1.67.708.9_release_s igned_NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Asia_WWE_SEA_1.67.728.8_release_sign ed_NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_BE_1.67.1100.7_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_HTC_FRA_Bouygues_1.67.483.7_release_sign ed_NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_RUS_1.67.411.7_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_HTC_WWE_1.65.405.1_WWE_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_HTC_WWE_1.67.405.6_WWE_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_O2_DE_1.67.207.10_release_signed_NoDrive r.exe
Click – RUU_Click_Orange_FR_1.65.73.2_release_signed_NoDri ver.exe
Click – RUU_Click_Orange_FR_1.67.73.7_release_signed_NoDri ver.exe
Click – RUU_Click_Orange_UK_1.67.61.43_release_signed_NoDr iver-fixes-network-unlock-code-bug.exe
Click – RUU_Click_Orange_UK_1.67.61.7_release_signed_NoDri ver.exe
Click – RUU_Click_TWM_TW_1.67.921.22_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_TWM_TW_1.67.921.24_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_TWM_TW_1.67.921.26_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_Vodafone_TR_1.67.184.60_release_signed_N oDriver_FrmaX_.exe
Click – RUU_Click_Vodafone_UK.67.161.18_release_signed_NoD river.exe
Click – RUU_Click_Vodafone_UK_1.67.161.18_release_signed_N oDriver.exe
Click – RUU_Click_Fastweb_IT_1.67.207.29_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Arabic_1.67.415.58_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Asia_India_1.67.720.8_release_signed _NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Asia_WWE_HK_CHT_1.67.708.9_release_s igned_NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_Asia_WWE_SEA_1.67.728.8_release_sign ed_NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_BE_1.67.1100.7_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_HTC_FRA_Bouygues_1.67.483.7_release_sign ed_NoDriver.exe
Click – RUU_Click_HTC_RUS_1.67.411.7_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_HTC_WWE_1.65.405.1_WWE_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_HTC_WWE_1.67.405.6_WWE_release_signed_No Driver.exe
Click – RUU_Click_O2_DE_1.67.207.10_release_signed_NoDrive r.exe
Click – RUU_Click_Orange_FR_1.65.73.2_release_signed_NoDri ver.exe
Click – RUU_Click_Orange_FR_1.67.73.7_release_signed_NoDri ver.exe
Click – RUU_Click_Orange_UK_1.67.61.43_release_signed_NoDr iver-fixes-network-unlock-code-bug.exe
Click – RUU_Click_Orange_UK_1.67.61.7_release_signed_NoDri ver.exe
Click – RUU_Click_TWM_TW_1.67.921.22_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_TWM_TW_1.67.921.24_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_TWM_TW_1.67.921.26_release_signed_NoDriv er.exe
Click – RUU_Click_Vodafone_TR_1.67.184.60_release_signed_N oDriver_FrmaX_.exe
Click – RUU_Click_Vodafone_UK.67.161.18_release_signed_NoD river.exe
Click – RUU_Click_Vodafone_UK_1.67.161.18_release_signed_N oDriver.exe
Doubleshot – PG59IMG_Doubleshot_TMOUS_1.28.531.9_Radio_10.48.90 07.00U_10.12.9007.07_M2_release_201815_signed.zip
Doubleshot – PG59IMG_Doubleshot_TMOUS_1.63.531.2_Radio_11.59.35 04.00_11.16.3504.20_2_release_245247_signed.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_ARA_1.28.415.9-1.26.401.2_release_257085oc51j7moynlstgb9.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_ARA_1.29.415.11-1.28.415.9_release_260829dk0vm5klmfpc9eu9.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_India_1.28.720.10-1.26.720.2_release_2578264s9varhtw48welma (1).zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_India_1.28.720.10-1.26.720.2_release_2578264s9varhtw48welma.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_India_1.29.720.11-1.28.720.10_release_2616467wfpbgdllclc212v.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_WWE_1.28.707.10-1.26.707.4_release_2571341oc2x91f61pch2z9.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.28.401.9-1.26.401.2_release_256505w0tk6eiq8g74y4vb (1).zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.28.401.9-1.26.401.2_release_256505w0tk6eiq8g74y4vb.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.29.401.11-1.29.401.7_release_260531wph94aed1on40sq5.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.29.401.12-1.29.401.11_release_271866ajngxfcl1zb4s8qh.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.29.401.7-1.28.401.9_release_259295wbmgoi0p47wgsfl6.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_O2_UK_1.28.206.9-1.26.206.2_release_256862iojxsrroeebkyaen.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_Optus_AU_1.28.980.10-1.26.980.3_release_258054ep8861lyfqps0acb.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_Optus_AU_1.29.980.11-1.28.980.10_release_261320mcnmak2pk8ao8fjp.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_HTC_ARA_2.17.415.2-1.29.415.11_release_276031uy52q4t1iz9cczkz.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_hTC_Asia_India_2.17.720.2-1.29.720.11_release_2754211o7yzpd0tqhspc0q.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_hTC_Asia_WWE_2.17.707.3-1.29.707.11_release_278501swqci0rxt8n4m2hf.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.17.401.2-1.29.401.11_release_2749568xzb2t6wu96omqzo.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_HTC_ISR_2.17.461.2-1.29.461.11_release_2760327xi78ieua9s086lw.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_O2_UK_2.17.206.2-1.29.206.11_release_275170p70hfxsnwl4w0lxt.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_UK_1.28.110.7-1.26.110.5_release_256527lcanymts5ipsx0dv.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_UK_1.29.110.11-1.28.110.7_release_260867bhmgyrjut2bkuno0.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_UK_1.28.161.9-1.26.161.2_release_256517l80mkghulaf42tkz.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_JB_45_S_hTC_Asia_TW_3.14.709.16-2.17.709.7_release_290501b59ldhm19jb48jdy.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.09.401.100-2.17.401.2_release_285819pe6vt9m3pnuo9ksg.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.14.401.27-2.17.401.2_release_298985n1wwcwzs385c0bvz.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.18.401.1-3.14.401.31_R_release_308291aozis6kzu7ls9js6.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.20.401.1-3.14.401.31_R_release_314818virsindn3qwws1r2.zip
Endeavor – OTA_ENDEAVOR_U_JB_45_S_Orange_PL_3.16.69.3-2.17.69.2_release_301853ypebxpwa1xj4kyp9.zip
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_TD_ICS_40_S_HTCCN_CHS_CMCC_2.10.1403. 7_Radio_1.07.w1219_P1.017.05_release_271799_signed .exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Chunghwa_1.26.751.3_Radio_1. 1204.90.13_release_251852_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_FET_TW_1.26.950.3_Radio_1.12 04.90.13_release_251850_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_FET_TW_1.28.950.9_Radio_1.12 04.103.14_release_256483_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_FET_TW_1.29.950.7_Radio_1.12 04.104.14_release_259287_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_H3G_UK_1.26.771.2_Radio_1.12 04.90.13H_release_251403_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_H3G_UK_1.28.771.9_Radio_1.12 04.103.14H_release_256494_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_H3G_UK_1.29.771.11_Radio_1.1 204.105.14H_release_260888_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_ARA_1.28.415.9_Radio_1.1 204.103.14_release_25679_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_ARA_1.29.415.11_Radio_1. 1204.105.14_release_260742_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_HK_1.26.708.2_Radio _1.1204.90.13_release_251215_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_HK_1.28.708.10_Radi o_1.1204.103.14_release_257077_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_HK_1.29.708.15_Radi o_2.1204.122.17_release_268338_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_HK_1.29.708.9_Radio _1.1204.104.14_release_259897_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_India_1.28.720.10_R adio_1.1204.103.14_release_257789_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_India_1.29.720.11_R adio_1.1204.105.14_release_261615_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_SEA_WWE_1.28.728.9_ Radio_1.1204.103.14_release_256493_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_SEA_WWE_1.29.728.12 _Radio_1.1204.105.14_release_261350_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_TW_1.26.709.3_Radio _1.1204.90.13_release_251853_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_TW_1.29.709.7_Radio _1.1204.104.14_release_259284_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_WWE_1.26.707.2_Radi o_1.1204.90.13_release_251281_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_WWE_1.28.707.10_Rad io_1.1204.103.14_release_257076_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_WWE_1.29.707.11_Rad io_1.1204.105.14_release_260743_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.20.401.1_Radio_ 1.1204.71.08_release_249238_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.26.401.2_Radio_ 1.1204.90.13_release_251208_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.28.401.9_Radio_ 1.1204.103.14_release_256469_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.29.401.11_Radio _1.1204.105.14_release_260491_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.29.401.12_Radio _2.1204.127.19_release_271851_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.29.401.7_Radio_ 1.1204.104.14_release_259281_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTCCN_CHS_1.28.1400.5_Radio_ 1.1204.103.14L_release_255009_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTCCN_CHS_1.29.1400.11_Radio _1.1204.105.14L_release_260741_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_O2_UK_1.26.206.2_Radio_1.120 4.90.13_release_251230_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Optus_AU_1.26.980.3_Radio_1. 1204.90.13_release_251942_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Optus_AU_1.28.980.10_Radio_1 .1204.103.14_release_258004_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Optus_AU_1.29.980.11_Radio_1 .1204.105.14_release_260560_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_ES_1.26.075.2_Radio_1 .1204.90.13_release_251441_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_ES_1.28.075.9_Radio_1 .1204.103.14_release_256477_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_FR-B2B_1.28.073.9_Radio_1.1204.103.14_release_256940_ signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_PL_1.28.069.9_Radio_1 .1204.103.14_release_256478_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_PL_1.29.069.11_Radio_ 1.1204.105.14_release_260739_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_UK_1.26.061.2_Radio_1 .1204.90.13_release_251223_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_UK_1.28.061.9_Radio_1 .1204.103.14_release_256475_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_UK_1.29.061.11_Radio_ 1.1204.105.14_release_260736_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_H3G_UK_2.17.771.3_Radio_2. 1204.135.20H_release_277220_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_HTC_ARA_2.17.415.2_Radio_2 .1204.135.20_release_275980_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_hTC_Asia_WWE_2.14.707.3_Ra dio_2.1204.123.18_release_270370_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_hTC_Asia_WWE_2.17.707.3_Ra dio_2.1204.135.20_release_278245_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.17.401.2_Radi o_2.1204.135.20_release_274900_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_O2_UK_2.17.206.2_Radio_2.1 204.135.20_release_275038_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_S_Orange_PL_2.17.69.2_Radio_ 2.1204.135.20_release_275589_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Telecom_NZ_WWE_1.26.781.2_Ra dio_1.1204.90.13_release_251287_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_AT_1.26.112.3_Radio_1.12 04.90.13_release_251904_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_AT_1.28.112.10_Radio_1.1 204.103.14_release_257597_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_DE_1.26.111.3_Radio_1.12 04.90.13_release_251905_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_DE_1.28.111.10_Radio_1.1 204.103.14_release_257596_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_DE_1.29.111.11_Radio_1.1 204.105.14_release_260730_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_NL_1.26.114.3_Radio_1.12 04.90.13_release_251908_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_UK_1.26.110.2_Radio_1.12 04.90.13_release_251224_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_UK_1.28.110.7_R2_Radio_1 .1204.103.14_release_256500_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_UK_1.29.110.11_Radio_1.1 204.105.14_release_260731_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TWM_TW_1.26.921.3_Radio_1.12 04.90.13_release_251851_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TWM_TW_1.29.921.7_Radio_1.12 04.104.14_release_259286_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Voda-Hutch_AU_1.26.862.3_Radio_1.1204.90.13_release_251 944_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Voda-Hutch_AU_1.29.862.11_Radio_1.1204.105.14_release_2 60561_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_AT_1.26.169.2_Radio _1.1204.90.13_release_251280_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_CH-DE_1.26.166.2_Radio_1.1204.90.13_release_251279_si gned.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_FR_1.26.163.2_Radio _1.1204.90.13_release_251225_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_UK_1.26.161.2_Radio _1.1204.90.13_release_251227_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_UK_1.28.161.9_Radio _1.1204.103.14_release_256488_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_UK_1.29.161.13_Radi o_1.1204.105.14_release_264070_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_JB_45_S_hTC_Asia_HK_3.14.708.28_Rad io_5.1204.162.29_release_299865_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_JB_45_S_hTC_Asia_TW_3.14.709.20_Rad io_5.1204.162.29_release_292865_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_JB_45_S_hTC_Asia_WWE_3.14.707.24_Ra dio_5.1204.162.29_release_296434_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.14.401.27_Radi o_5.1204.162.29_release_298897_signed.exe
Endeavor – RUU_ENDEAVOR_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.14.401.31_R_Ra dio_5.1204.162.29_release_302015_signed.exe
Espresso – RUU_Espresso_Froyo_TMOUS_2.15.531.3_release_noData .exe
Evita – OTA_EVITA_UL_JB_45_S_Cingular_US_3.18.502.6_0.24p. 32.09.06_10.130.32.34_release_3061616bcty3drvawwo0 1k.zip
Evita – OTA_EVITA_UL_JB_45_S_hTC_Asia_WWE_3.17.707.1_0.23a .32.09.29_10.128.32.34a_release_299070u0mcx8aiaku8 jgn4.zip
Evita – OTA_EVITA_UL_JB_45_S_Rogers_WWE_3.17.631.2_0.23a.3 2.09.29_10.128.32.34a_release_299850qstr7rxdbfuofl 6j.zip
Evita – OTA_EVITA_UL_JB_45_S_TELUS_WWE_3.17.661.2_0.23a.32 .09.29_10.128.32.34a_release_299849x8a08a7n35z4uu0 7.zip
Evita – OTA_EVITA_UL_JB_45_S_TMO_DE_3.17.111.1_0.24a.32.45 .03_10.129.32.34a_release_300591m6ejdlmoq874n7fw.z ip
Evita – OTA_Evita_UL_Rogers_WWE_1.94.631.3-1.73.631.1_release_268994d5lde1latibkco05.zip
Evita – OTA_EVITARE_UL_JB_45_TELUS_WWE_1.20.661.1-1.15.661.11_release_312229k92xgqqtl1xcfxt2.zip
Evita – PJ83IMG_Evita_UL_Rogers_WWE_1.73.631.1_Radio_0.16a .32.09.06_10.81.32.14L_release_254934_signed.zip
Evita – RUU_Evita_UL_ATT_US_1.44.502.1_Radio_0.15.3201.09_ release_249105.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Cingular_US_1.52.502.1_Radio_0.15.320 1.16_10.71.32.05L_release_250728_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Cingular_US_1.53.502.2_Radio_0.15.320 1.18_2_10.72.32.07_release_251232_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Cingular_US_1.68.502.1_Radio_0.16.32. 09.01_3_10.79.32.08L_release_254008_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Cingular_US_1.73.502.1_Radio_0.16.32. 09.01_3_10.79.32.08L_release_254931_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Cingular_US_1.85.502.3_R2_Radio_0.17. 32.09.12_10.86.32.08L_release_262092_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_hTC_Asia_HK_1.77.708.2_Radio_0.16a.32 .09.17_2_10.83.32.16_release_257302_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_hTC_Asia_HK_1.89.708.9_Radio_0.20as.3 2.09.03_2_10.111.32.28L_release_275277_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_hTC_Asia_WWE_1.88.707.2_R3_Radio_0.17 a.32.09.16_2_10.88.32.17L_release_263455_signed.ex e
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_Cingular_US_2.20.502.7_Radio _0.19as.32.09.11_2_10.105.32.25L_release_271865_si gned.exe
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_HTC_ARA_2.40.415.1_Radio_0.2 0os.32.09.15_10.113.32.28L_release_277886_signed.e xe
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_hTC_Asia_HK_2.42.708.3_Radio _0.20os.32.09.15_10.113.32.28L_release_286715_sign ed.exe
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_hTC_Asia_WWE_2.23.707.2_Radi o_0.19as.32.09.09_L_10.104b.32.25L_release_271654_ signed.exe
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_O2_DE_2.29.207.1_Radio_0.19a s.32.09.20_3_10.107.32.25L_release_272946_signed.e xe
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_Vodafone_CH-DE_2.41.166.1_Radio_0.20os.32.09.10_2_10.113.32.28 L_release_280222_signed.exe
Evita – RUU_EVITA_UL_ICS_40_S_Vodafone_FR_2.34.163.2_Radio _0.20os.32.09.10_2_10.113.32.28L_release_275673_si gned.exe
Evita – RUU_EVITA_UL_JB_45_S_hTC_Asia_WWE_3.17.707.1_Radio _0.23a.32.09.29_10.128.32.34a_release_298958_signe d.exe
Evita – RUU_Evita_UL_O2_DE_1.92.207.3_Radio_0.18a.32.09.08 _2_10.95.32.20L_release_265738_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Rogers_WWE_1.94.631.3_Radio_0.18as.32 .09.28L_10.103.32.24L_release_268972_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Telstra_WWE_1.81.841.1_R_Radio_0.17a. 32.09.03_2_10.85.32.16L_release_259804_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Telstra_WWE_1.89.841.9_Radio_0.18c.32 .09.01_10.93a.32.20L_release_266699_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_TELUS_WWE_1.91.661.4_Radio_0.18a.32.0 9.01_2_10.94.32.20L_release_266645_signed.exe
Evita – RUU_Evita_UL_Vodafone_DE_1.82.162.6_Radio_0.17b.32 .09.25_10.92.32.17L_release_263396_signed.exe
EvitaRE – RUU_EVITARE_UL_JB_45_Cingular_US_1.15.502.9_Radio_ 1.09.55.17_18.20.95.55L_release_290329_signed.exe
EvitaRE – RUU_EVITARE_UL_JB_45_TELUS_WWE_1.15.661.11_Radio_1 .09.55.17_18.20.95.55L_release_290307_signed.exe
Flyer_View – OTA_Flyer_HC_S_Videotron_CA_3.59.1530.2-2.26.1530.4_release_229725vk8lr9hokwlc582q.zip
Flyer_View – OTA_Flyer_Videotron_CA_2.26.1530.4-2.26.1530.3_release_219463k9jw5qlzfcw0d7z3.zip
Flyer_View – RUU_Express_HC_S_US_Cellular_WWE_2.29.573.3_Radio_ 1.05.01.0308_NV_2.93_USC_release_260410_signed.exe
Flyer_View – RUU_Express_KT_KT_KR_1.22.1010.1_Radio_20.35c.30.0 89BU_3809.06.05.01_M_release_197793_signed.exe
Flyer_View – RUU_Express_Sprint_WWE_1.22.651.1_Radio_1.05.11.05 31_NV_2.28_SPCS_release_198141_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_BrightstarUS_WWE_2.27.1540.31_R_Radio_20 .3504.30.089BU_3809.07.04.06_M_release_204116_sign ed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HC_S_hTC_Asia_TW_3.60.709.4_Radio_20.480 1.30.0822U_3822.10.08.07_M_release_236665_signed.e xe
Flyer_View – RUU_Flyer_HC_S_HTC_TUR_3.62.468.1_Radio_20.4801.30 .0822U_3822.10.08.07_M_release_229074_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HC_S_HTC_WWE_3.55.405.1_Radio_20.4801.30 .0822U_3822.10.08.07_M_release_226690_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HC_S_HTC_WWE_Wifi_3.55.1114.31_Radio_20. 4801.30.0822U_3822.10.08.07_M_release_227869_signe d.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_hTC_Asia_HK_CHT_Wifi_2.27.1302.31_Radio_ 20.3504.30.089BU_3809.07.04.06_M_release_205140_si gned.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_hTC_Asia_India_2.27.720.1_Radio_20.3504. 30.089BU_3809.07.04.06_M_release_205504_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_hTC_Asia_TW_Wifi_1.48.1303.33_Radio_20.3 501.30.089BU_3809.05.04.10_M_release_192168_signed .exe
Flyer_View – RUU_Flyer_hTC_Asia_WWE_1.48.707.4_Radio_20.3501.30 .089BU_3809.05.04.10_M_release_193927_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_hTC_Asia_WWE_2.27.707.1_Radio_20.3504.30 .089BU_3809.07.04.06_M_release_204905_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_hTC_Asia_WWE_2.27.707.2_Radio_20.3504.30 .089BU_3809.07.04.06_M_release_219276_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HTC_TUR_2.27.468.1_Radio_20.3504.30.089B U_3809.07.04.06_M_release_205333_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HTC_WWE_1.36.405.5_R_Radio_20.35.30.089B U_3809.05.0401.04_M_release_189803_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HTC_WWE_2.00.405.3_R_Radio_20.3501.30.08 9BU_3809.05.04.10_M_release_194964_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HTC_WWE_2.23.405.3_R_Radio_20.3504.30.08 9BU_3809.07.04.06_M_release_204108_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HTC_WWE_Wifi_2.27.1114.31_Radio_20.3504. 30.089BU_3809.07.04.06_M_release_204727_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_HTCCN_CHS_2.28.1400.1_Radio_20.3504.30.0 89BU_3809.07.04.06_M_release_204707_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_O2_DE_1.40.207.5_Radio_20.35.30.089BU_38 09.04.04.21_M_release_188730_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_TMO_DE_2.27.111.1_Radio_20.3504.30.089BU _3809.07.04.06_M_release_204120_signed.exe
Flyer_View – RUU_Flyer_Videotron_CA_2.26.1530.3_Radio_20.3504.3 0.089BU_3809.07.04.12_M_release_205496_signed.exe
Glacier – pd15img_glacier_gingerbread_s_tmous_2.19.531.1_rad io_12.58.60.25_26.11.04.03_m_release_200756_signed .zip
Glacier – pd15img_glacier_gingerbread_s_tmous_2.32.531.1_rad io_12.62.60.27_26.13.04.19_m_release_227522_signed .zip
Golf – OTA_GOLF_U_ICS_40A_BM_2.00.666.3-1.55.666.4_release_303672f9pyf0mufcw0dga3.zip
Golf – OTA_GOLF_U_ICS_40A_Rogers_WWE_2.00.631.5-1.53.631.4_release_303668p02ut7zbko3kinr3.zip
Golf – RUU_GOLF_U_ICS_40A_H3G_UK_1.45.771.3_Radio_10.11.9 8.09H_1.06.98.13M2_release_266089_signed.exe
Golf – RUU_GOLF_U_ICS_40A_hTC_Asia_WWE_2.00.707.1_Radio_1 0.16.98.09_1.10.98.15_release_297993_signed.exe
Golf – RUU_GOLF_U_ICS_40A_HTC_Europe_1.35.401.1_Radio_10. 08.98.09H_1.05.98.08M2_release_260338_signed.exe
Golf – RUU_GOLF_U_ICS_40A_HTC_Europe_1.45.401.1_Radio_10. 08.98.09H_1.05.98.11M3_release_262024_signed.exe
Golf – RUU_GOLF_U_ICS_40A_HTC_Europe_1.45.401.4_R_Radio_1 0.11.98.09_1.06.98.13M2_release_265825_signed.exe
Golf – RUU_GOLF_U_ICS_40A_HTC_Europe_2.00.401.2_Radio_10. 11.98.09H_1.06.98.13M2_release_295101_signed.exe
Hero – OTA_Hero_TELUS_WWE_3.36.661.1_R2-2.73.661.46_R_releasebcmnw6m8getc0h45.zip
Hero – OTA_Hero_TELUS_WWE_3.36.661.2-3.36.661.1_R2_release51ryvorcajggcz99.zip
Hero – RUU_Hero_H3G_UK_2.73.771.73_release_signed_NoDrive r.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_Asia_SEA_WWE_2.73.728.5_release_signe d_NoDriver.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_RUS_2.73.411.17_release_signed_NoDriv er.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_RUS_2.73.411.5_release_signed_NoDrive r.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_WWE_1.76.405.1_R3_WWE_release_signed_ NoDriver.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_WWE_1.76.405.6_WWE_release_signed_NoD river.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_WWE_2.73.405.38_WWE_release_signed_No Driver.exe
Hero – RUU_Hero_HTC_WWE_2.73.405.5_WWE_release_signed_NoD river.exe
Hero – RUU_Hero_Orange_BE_2.73.66.5_release_signed_NoDriv er.exe
Hero – RUU_Hero_Orange_UK_2.73.61.5_release_signed_NoDriv er.exe
Hero – RUU_Hero_Orange_UK_2.73.61.66_release_signed_NoDri ver.exe
Hero – RUU_Hero_T-Mobile_DE_2.73.111.26_release_signed_NoDriver.exe
Hero – RUU_Hero_T-Mobile_UK_2.73.110.26_release_signed_NoDriver.exe
Hero – RUU_Hero_TELUS_WWE_3.36.661.1_R2_Radio_63.18.55.06 S_6.35.17.03_release_signed.exe
Holiday – OTA_Holiday_BM_1.65.666.3-1.65.666.2_release_222319pxgzuxe65j40qnme.zip
Holiday – OTA_HOLIDAY_ICS_35_S_BM_3.38.666.2-1.65.666.3_release_255932wpop8vtj8tts3ou3.zip
Holiday – OTA_HOLIDAY_ICS_35_S_Rogers_WWE_3.43.631.2-1.65.631.1_release_264292g47xaium2ayok6no.zip
Holiday – RUU_Holiday_BM_1.65.666.3_Radio_1.11.1020.03_30.77 .551061.02L_release_222207_signed.exe
Holiday – RUU_Holiday_Cingular_US_1.63.502.4_Radio_1.11.1020 .03_30.77.551061.02L_release_221238_signed.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_BM_3.38.666.2_Radio_3.04.4740 .11_34.29.701040.22_release_255916_signed.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Cingular_US_3.26.502.52_Radio _3.02.4740.14_34.22.701040.19L_release_243350_sign ed.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Cingular_US_3.26.502.56_Radio _3.02.4740.14_34.22.701040.19_release_246712_signe d.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_hTC_Asia_HK_3.41.708.1_Radio_ 3.04.4740.11_34.29.701040.22_release_257968_signed .exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Rogers_WWE_3.43.631.2_Radio_3 .05.4740.21_34.30.701040.22_release_264282_signed. exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_SKT_KR_3.42.911.2_Radio_3.04. 4740.11_34.29.701040.22_release_260722_signed.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Telstra_WWE_3.25.841.4_Radio_ 3.02.4740.09_34.20.701040.19_release_246698_signed .exe
Holiday – RUU_Holiday_Rogers_WWE_1.65.631.1_Radio_1.11.1020. 03_30.77.551061.02L_release_219561_signed.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_hTC_Asia_HK_2.37.708.3_Radio_ 3.01.4740.30v2_34.18.701040.17_release_239854_sign ed.exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_SKT_KR_2.31.911.2_Radio_3.00. 4740.19v2_34.09.701040.00_release_232747_signed.ex e
Holiday – RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_Telstra_WWE_2.27.841.6_Radio_ 3.01.4720.09_34.06.701020.02_release_231121_signed .exe
Holiday – RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_Vodafone_DE_2.38.162.1_Radio_ 3.02.4740.09_34.20.701040.19_release_241518_signed .exe
Holiday – RUU_Holiday_SKT_KR_1.59.911.4_Radio_1.10.1020.20_3 0.73.551050.02L_release_216280_signed.exe
Icon – PH11IMG_Icon_G_HTCCN_CHS_1.28.1400.3_R_Radio_47.23 .35.3033H_7.51.35.19_release_230979_signed.zip
Icon – RUU_Icon_G_Chunghwa_1.13.751.1_Radio_47.14.35.3030 H_7.47.35.17_release_193940_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_hTC_Asia_HK_1.16.708.3_Radio_47.14.35.3 030H_7.47.35.17_release_197702_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_hTC_Asia_India_1.12.720.2_Radio_47.14.3 5.3030H_7.47.35.17_release_193467_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_hTC_Asia_WWE_1.12.707.2_Radio_47.14.35. 3030H_7.47.35.17_release_193464_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_HTC_Europe_1.12.401.1_R_Radio_47.14.35. 3030H_7.47.35.17_release_193257_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_HTC_Europe_1.12.401.4_Radio_47.14.35.30 30H_7.47.35.17_release_208856_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_HTC_TUR_1.18.468.2_Radio_47.14.35.3030H _7.47.35.17_release_199341_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_HTCCN_CHS_1.24.1400.4_Radio_47.14.35.30 30H_7.47.35.17_release_204455_signed.exe
Icon – RUU_Icon_G_O2_UK_1.18.206.2_Radio_47.14.35.3030H_7 .47.35.17_release_198160_signed.exe
Impression – RUU_IMPRESSION_WLJ_JB_45_KDDI_ODM_JP_1.14.971.2_Ra dio_1.10.10.0116_3_NV_2.64_01C_release_305786_sign ed.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_ELL_1.10.482.2_Radio_Sign_12.41.30. 16_0.41.30.12_Ship.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_FRA_Benelux_1.09.490.2_Radio_Sign_1 2.41.30.16_0.41.30.12_Ship.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_GER_1.11.407.1_Radio_Signed_Iolite_ 12.41.30.16_0.41.30.12DE_Ship.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_PTG_1.09.410.2_Radio_Sign_12.41.30. 16_0.41.30.12_Ship.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_RUS_1.09.411.2_Radio_Sign_Iolite_12 .41.30.16_0.41.30.12M_Ship.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_SPA_1.09.412.2_Radio_Sign_12.41.30. 16_0.41.30.12_Ship.exe
Iolite – RUU_Iolite_HTC_WWE-Brightpoint_1.10.422.2_Radio_Sign_12.41.30.16_0.41 .30.12_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_Europe_2.32.401.2_Radio_Sign_12.41.30 .16_0.41.30.12_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_FRA_2.32.406.2_Radio_Sign_12.41.30.16 _0.41.30.12_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_GER_2.32.407.2_Radio_Signed_Jade_12.4 1.30.16_0.41.30.12DE_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_ITA_2.32.408.1_Radio_Sign_12.41.30.16 _0.41.30.12_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_NLD_2.32.404.2_Radio_Sign_12.41.30.16 _0.41.30.12_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_RUS_2.32.411.1_Radio_Sign_Jade_12.41. 30.16_0.41.30.12M_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_WWE_2.32.405.3_Radio_Sign_12.41.30.16 _0.41.30.12_Ship.exe
Jade – RUU_Jade_HTC_WWE_EastEurope_2.32.479.1_Radio_Sign_ 12.41.30.16_0.41.30.12_Ship.exe
Legend – OTA_Legend_Froyo_S_BellMobility_WWE_3.20.666.1-2.02.666.3_release_1722511yxvqghc5dr4ioln.zip
Legend – RUU_Legend_BellMobility_WWE_2.02.666.3_Radio_47.37 .35.09_7.08.35.05_release_130094_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Fastweb_IT_1.23.1600.2_Radio_47.26.35.0 4_7.05.35.26L_rel_122358.exe
Legend – RUU_Legend_Froyo_S_HTC_ARA_3.30.415.6_Radio_47.51. 35.17_7.13.35.05_release_168871_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Froyo_S_hTC_Asia_WWE_3.15.707.3_Radio_4 7.51.35.17_7.13.35.05_release_160424_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Froyo_S_HTC_WWE_3.15.405.3_Radio_47.51. 35.17_7.13.35.05_release_160328_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Froyo_S_Vodafone_AU_3.15.178.3_Radio_47 .51.35.17_7.13.35.05_release_160328_signed.exe
Legend – RUU_Legend_hTC_Asia_HK_CHT_1.31.708.2_Radio_47.26. 35.04_7.05.35.26L_121966.exe
Legend – RUU_Legend_hTC_Asia_HK_CHT_2.06.708.2_Radio_47.39. 35.09_7.08.35.21_release_136396_signed.exe
Legend – RUU_Legend_hTC_Asia_India_1.32.720.1_R_Radio_47.26 .35.04_7.05.35.26L_release_122746_signed.exe
Legend – RUU_Legend_hTC_Asia_TW_1.31.709.2_Radio_47.26.35.0 4_7.05.35.26L_release_122023_signed.exe
Legend – RUU_Legend_hTC_Asia_WWE_1.26.707.1_Radio_47.26.35. 04_7.05.35.26L_rel_120993.exe
Legend – RUU_Legend_hTC_Asia_WWE_1.31.707.2_Radio_47.26.35. 04_7.05.35.26L_release_121965_signed.exe
Legend – RUU_Legend_HTC_Egypt_1.27.466.5_Radio_47.37.35.09_ 7.08.35.05_release_129280_signed.exe
Legend – RUU_Legend_HTC_WWE_1.23.405.1_Radio_47.26.35.04_7. 05.35.26L_release_120393_signed.exe
Legend – RUU_Legend_HTC_WWE_1.31.405.4_R_Radio_47.26.35.04_ 7.05.35.26L_release_123853_signed.exe
Legend – RUU_Legend_HTC_WWE_1.31.405.5_R_Radio_47.26.35.04_ 7.05.35.26L_release_126592_signed.exe
Legend – RUU_Legend_HTC_WWE_2.03.405.3_Radio_47.39.35.09_7. 08.35.21_release_130330_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Voda_AT_GER_Mobilkom_1.31.177.2_Radio_4 7.26.35.04_7.05.35.26L.exe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_AT_GER_Mobilkom_1.31.177.3_Rad io_47.26.35.04_7.05.35.26L_release_126862_signed.e xe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_AU_2.02.178.2_Radio_47.37.35.0 9_7.08.35.05_release_128374_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_AU_2.02.178.3_Radio_47.37.35.0 9_7.08.35.05_release_130514_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_AU_2.10.178.1_Radio_47.39.35.0 9_7.08.35.21_release_138238_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_FR_1.32.163.1_Radio_47.26.35.0 4_7.05.35.26L_rel_122590.exe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_FR_1.32.163.2_Radio_47.26.35.0 4_7.05.35.26L_release_126583_signed.exe
Legend – RUU_Legend_Vodafone_UK_1.32.161.4_R_Radio_47.26.35 .04_7.05.35.26L_release_126590_signed.exe
Lexikon – RUU_Lexikon_Alltel_WWE_2.04.671.1_Radio_1.08.00.02 24_NV_Alltel_1.56_1110_PRL50030_release_174319_sig ned.exe
Lexikon – RUU_Lexikon_US_Cellular_WWE_2.04.573.2_Radio_1.08. 00.0320_NV_USC_1.65_1217_PRL15075_release_183281_s igned.exe
Lexikon – RUU_Lexikon_VERIZON_WWE_1.23.605.1_Radio_1.06.00.0 910_NV_1.35_0825_PRL58006_release_149012_signed.ex e
Magic – HTC_Magic_RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.17.401.3_Vodaf one_RO_release_signed_NoDriver.exe
Mecha – RUU_Mecha_GINGERBREAD_S_VERIZON_WWE_2.11.605.0_Rad io_0.01.78.0802w_3_NV_8K_1.41_9K_1.64_release_2108 41_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_GINGERBREAD_S_VERIZON_WWE_2.11.605.5_Rad io_0.01.78.0906w_2__NV_8K_1.41_9K_1.64_release_219 938_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_GINGERBREAD_S_VERIZON_WWE_2.11.605.9_Rad io_0.01.78.0916w_3_NV_8K_1.41_9K_1.64_release_2268 79_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_MR4_S3_0_OpenMobile_US_1.01.1520.0_Radio _0.01.78.1110w_1_NV_NV_8K_6.13_9K_6.13_N_release_2 37338_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_MR4_S3_0_OpenMobile_US_1.01.1520.0_Radio _0.01.78.1110w_1_NV_NV_8K_6.13_9K_6.13_release_237 000_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_S_VERIZON_WWE_1.70.605.0_Radio_0.01.69.0 625r_NV_8K_1.41_9K_1.64_release_200422_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_VERIZON_WWE_1.05.605.0_Radio_1.07.00.010 8r_NV_8K_1.38_9K_1.54_release_166255_signed.exe
Mecha – RUU_Mecha_VERIZON_WWE_1.13.605.7_Radio_1.16.00.040 2w_1_NV_8k_1.41_9k_1.64_release_182746_signed.exe
Pico – RUU_Pico_hTC_Asia_India_1.10.720.1_Radio_10.29.80. 07H_1.09.80.23M2_release_217095_signed.exe
Pico – RUU_Pico_hTC_Asia_India_1.12.720.1_Radio_10.29.80. 07H_1.09.80.26M2_release_217688_signed.exe
Pico – RUU_Pico_hTC_Asia_India_1.31.720.3_Radio_10.35d.80 .09H_1.11.82.17_release_230683_signed.exe
Pico – RUU_Pico_HTC_Balkan_1.17.1131.2_Radio_10.30.80.09H _1.10.80.13M2_release_221196_signed.exe
Pico – RUU_Pico_HTC_Europe_1.17.401.2_Radio_10.30.80.09H_ 1.10.80.13M2_release_221180_signed.exe
Pico – RUU_Pico_HTC_Europe_1.28.401.1_Radio_10.35d.80.09H _1.11.82.17_release_230964_signed.exe
Pico – RUU_Pico_HTC_WWE_EastEurope_1.17.479.2_R_Radio_10. 30.80.09H_1.10.80.13M2_R_release_225270_signed.exe
Pico – RUU_Pico_HTCCN_CHS_1.20.1400.7_Radio_10.34.80.09H_ 1.10.84.02_CHS_release_224342_signed.exe
Primo – OTA_PRIMO_C_ICS_40A_Sprint_WWE_VM_1.08.652.11-1.08.652.6.zip
Primo – OTA_PRIMO_C_ICS_40A_Sprint_WWE_VM_1.10.652.6-1.08.652.11_release_312825wxrvg31mgao07zzy.zip
Primo – OTA_PRIMO_U_ICS_40A_BM_2.19.666.3-1.62.666.3_release_272460sb8wts3b2rcw9yx0.zip
Primo – OTA_PRIMO_U_ICS_40A_TELUS_WWE_2.22.661.2-1.66.661.3_release_276355qlgbsa2g5p1cc619.zip
Primo – OTA_PRIMO_U_ICS_40A_TELUS_WWE_2.22.661.2-2.08.661.1_release_2759753si8ihzus7k0fon6.zip
Primo – RUU_PRIMO_C_ICS_40A_Cricket_US_1.10.1050.5_Radio_1 .00.05.0808_NV_CKT_3.83_0808_PRL04637_release_2751 66_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_C_ICS_40A_Sprint_WWE_VM_1.08.652.6_Radio _1.00.00.0521_2_NV_VM_3.46_0503_PRL61008_release_2 62414_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_C_ICS_40A_UTSTARCOM_WWE-Generic_1.09.557.5_Radio_1.00.00.0524_2_NV_CS_3.55 _0523_PRL10009_release_263998_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_DS_ICS_40A_hTC_Asia_TW_1.59.709.3_Radio_ 1.05.34D.29_20.21.30.23U_release_264969_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_DS_ICS_40A_HTC_Europe_1.59.401.1_Radio_1 .05.34D.25_20.20.30.22U_release_263747_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_DS_ICS_40A_HTCCN_CHS_CU_1.35.1402.1_Radi o_1.04.34D.11_20.11.30.11U_release_256137_signed.e xe
Primo – RUU_PRIMO_DS_ICS_40A_HTCCN_CHS_CU_1.56.1402.6_Radi o_1.06.34D.05_20.22.30.23U_release_264849_signed.e xe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_H3G_UK_1.56.771.3_Radio_20.66. 30.0831U_3831.15.00.19_M_release_256265_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_H3G_UK_2.09.771.1_Radio_20.72. 30.0833U_3831.17.00.18_M_release_262651_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_ARA_2.23.415.1_Radio_20.76 .30.0835U_3831.19.00.120_release_276387_signed.exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_hTC_Asia_India_2.09.720.1_Radi o_20.72.30.0833U_3831.17.00.18_M_release_264251_si gned.exe
Primo – RUU_Primo_U_ICS_40A_HTC_Asia_WWE_1.58.707.3_Radio_ 20.66.30.0831u_3831.15.00.23_M_release_252880_sign ed.exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_hTC_Asia_WWE_2.09.707.1_Radio_ 20.72.30.0833U_3831.17.00.18_M_release_262655_sign ed.exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_hTC_Asia_WWE_2.22.707.2_Radio_ 20.76.30.0835U_3831.19.00.120_release_274703_signe d.exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_Europe_1.41.401.1_Radio_20 .62.30.0830U_3822.15.00.03_M_release_247272_signed .exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_Europe_1.56.401.1_Radio_20 .66.30.0831U_3831.15.00.19_M_release_251449_signed .exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_Europe_1.56.401.2_Radio_20 .66.30.0831U_3831.15.00.19_M_release_254696_signed .exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_Europe_2.08.401.2_Radio_20 .72.30.0833U_3831.17.00.18_M_release_263376_signed .exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_Europe_2.22.401.1_Radio_20 .76.30.0835U_3831.19.00.120_release_273801_signed. exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTCCN_CHS_1.68.1400.2_Radio_20 .67.30.0831U_3831.15.00.28_M_release_254948_signed .exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_TELUS_WWE_2.08.661.1_Radio_20. 72.30.0833U_3831.17.00.18_M_release_263322_signed. exe
Primo – RUU_PRIMO_U_ICS_40A_TELUS_WWE_2.22.661.2_Radio_20. 76.30.0835U_3831.19.00.120_release_275931_signed.e xe
Pyramid – OTA_Pyramid_BM_1.35.666.1-1.34.666.1_release_20076038q454tmmls0rt9h.zip
Pyramid – OTA_Pyramid_BM_1.45.666.5-1.35.666.1_release_220329sy9mhw2wwm4ggk2l.zip
Pyramid – OTA_PYRAMID_ICS_BM_3.32.666.53-3.32.666.13_R_release_2907247e88uydtji4gz02b.zip
Pyramid – OTA_PYRAMID_ICS_HTC_Europe_3.33.401.55-3.33.401.53_release_2930515ou0tuy0vbi8us83.zip
Pyramid – RUU_Pyramid_BM_1.35.666.1_Radio_10.50.9007.00U_10. 12.9007.21_2M_release_200555_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_BM_1.45.666.5_Radio_10.56.9035.00U_10. 14.9035.01_M_release_220007_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_H3G_UK_1.34.771.1_R_Radio_10.43a.9007. 00U_10.51.9007.27_M3_release_197065_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_hTC_Asia_India_1.45.720.1_Radio_10.56. 9035.00U_10.14.9035.01_M_release_207653_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_hTC_Asia_TW_1.35.709.1_Radio_10.43a.90 07.00U_10.51.9007.27_M3_release_198188_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_hTC_Asia_WWE_1.35.707.1_Radio_10.43a.9 007.00U_10.51.9007.27_M3_release_198358_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.27.401.3_Radio_10.42.9007 .00P_10.11.9007.15_M_release_192183_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.28.401.1_Radio_10.42.9007 .00P_10.11.9007.15_M_release_192608_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.45.401.3_Radio_10.56.9035 .00U_10.14.9035.01_M_release_219990_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.50.401.1_Radio_10.56.9035 .00U_10.14.9035.01_M_release_223042_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_HTC_Morocco_1.50.497.2_Radio_10.56.903 5.00U_10.14.9035.01_M_release_223021_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_HTC_WWE_BrightPoint_US_Generic_1.46.49 8.1_Radio_10.56.9035.00U_10.14.9035.01_M_release_2 24166_signed.exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_hTC_Asia_TW_3.33.709.6_Radio_11.76 A.3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_266490_signed. exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Europe_3.32.401.5_Radio_11.69. 3504.00U_11.22.3504.07_M_release_246089_signed.exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Europe_3.33.401.53_Radio_11.76 A.3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_280871_signed. exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Europe_3.33.401.6_Radio_11.76A .3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_266171_signed.e xe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_TMOUS_3.32.531.14_Radio_11.69A.350 4.00U_11.23.3504.07_M2_release_256085_signed.exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_Vodafone_DE_3.32.162.11_R_Radio_11 .69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_251539_sign ed.exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_ICS_Vodafone_FR_3.32.163.12_Radio_11.6 9A.3504.00U_11.23.3504.07_M2_release_253500_signed .exe
Pyramid – RUU_Pyramid_LE_hTC_Asia_TW_1.73.709.4_Radio_10.58. 9035.00U_10.15.9035.02_2_release_221625_signed.exe
Pyramid – RUU_PYRAMID_LE_ICS_35_S_HTC_Europe_3.33.401.153_Ra dio_11.76A.3504.00U_11.24A.3504.31_M_release_28100 4_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_O2_UK_1.34.206.1_Radio_10.43a.9007.00U _10.51.9007.27_M3_release_196476_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_TMO_DE_1.45.111.2_Radio_10.56.9035.00U _10.14.9035.01_M_release_209845_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_TMO_UK_1.34.110.1_Radio_10.43a.9007.00 U_10.51.9007.27_M3_release_196473_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_TMOUS_1.27.531.2_Radio_10.42.9007.00P_ 10.11.9007.15_M_release_192098_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_TMOUS_1.29.531.2_Radio_10.42.9007.00P_ 10.11.9007.15_M_release_193714_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_TMOUS_1.50.531.1_Radio_10.56.9035.00U_ 10.14.9035.01_M_release_223976_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_Voda-Hutch_AU_1.45.862.3_Radio_10.56.9035.00U_10.14.903 5.01_M_release_220002_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_Vodafone_FR_1.27.163.1_Radio_10.42.900 7.00P_10.11.9007.15_M_release_191976_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_Vodafone_GR_1.35.168.1_Radio_10.43a.90 07.00U_10.51.9007.27_M3_release_198190_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_Vodafone_IT_1.45.165.1_Radio_10.56.903 5.00U_10.14.9035.01_M_release_207411_signed.exe
Pyramid – RUU_Pyramid_Vodafone_UK_1.24.161.1_Radio_10.39.900 7.00P_10.11.9007.09_M2_release_190798_signed.exe
Rider – RUU_RIDER_ICS_35_S_KT_KR_3.09.1010.8_Radio_11.24.3 504.18_M_release_262166_signed.exe
Rider – RUU_Rider_KT_KR_1.48.1010.6_Radio_10.63.9007.27_M_ release_220419_signed.exe
Rider – RUU_Rider_S_KT_KR_2.18.1010.8_Radio_11.62.3504.00U _11.17.3504.02_M_release_235689_signed.exe
Ruby – OTA_Ruby_Globalive_WWE_1.46.1500.3-1.45.1500.2_R_release_22985265i2s9qleef43w9b.zip
Ruby – OTA_RUBY_ICS_35_S_DAVE_CA_2.14.1800.6-1.45.1800.2_R_release_263099viknauioz1fkgotb.zip
Ruby – OTA_RUBY_ICS_35_S_Globalive_WWE_2.14.1500.6-1.46.1500.3_release_263096ebhdlebyr7k06p6u.zip
Ruby – OTA_RUBY_ICS_35_S_TELUS_WWE_2.14.661.2-1.41.661.3_release_258801lhwl8053lp8g5hcp.zip
Ruby – OTA_RUBY_ICS_35_S_TMOUS_2.14.531.3-1.43.531.3_release_259660ggzpa27mj01s2ayu.zip
Ruby – OTA_RUBY_ICS_35_S_Videotron_CA_2.14.1530.6-1.46.1530.1_R2_release_2630972v8tnj4gaksgm0w5.zip
Ruby – RUU_Ruby_DAVE_CA_1.45.1800.2_R_Radio_1.09.550L.11v 2DC_30.67.550L.09_release_227348_signed.exe
Ruby – RUU_Ruby_Globalive_WWE_1.45.1500.2_R_Radio_1.09.55 0L.11v2DC_30.67.550L.09_release_227347_signed.exe
Ruby – RUU_Ruby_Globalive_WWE_1.46.1500.3_Radio_1.10.550L .01v2DC_30.69.550L.10_release_229312_signed.exe
Ruby – RUU_RUBY_ICS_35_S_Videotron_CA_2.14.1530.6_Radio_1 .14.550L.17DC_30.78.550L.15_release_262979_signed. exe
Ruby – RUU_Ruby_TELUS_WWE_1.41.661.3_Radio_1.08.550L.19DC _30.66.550L.08D_release_222694_signed.exe
Ruby – RUU_Ruby_Videotron_CA_1.46.1530.1_R2_Radio_1.09.55 0L.17DC_30.68.550L.09_release_227343_signed.exe
Runnymede – OTA_RUNNYMEDE_ICS_35_S_hTC_Asia_HK_2.32.708.1-1.24.708.2_release_260158yv0k0q5qy0owbkr0.zip
Runnymede – OTA_RUNNYMEDE_ICS_35_S_hTC_Asia_WWE_2.33.707.1-1.05.707.5_release_262611xgxuh7luw1z4ql3l.zip
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_ARA_1.08.415.4_Radio_20.5101.30. 0822_3822.10.10.12_M_release_224880_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_hTC_Asia_India_1.24.720.2_R_Radio_20 .5102.30.0822_3822.11.10.30_M_release_232317_signe d.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_hTC_Asia_TW_1.08.709.3_Radio_20.5101 .30.0822_3822.10.10.12_M_release_224100_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_hTC_Asia_TW_1.14.709.2_Radio_20.5102 .30.0822_3822.11.10.23_M_release_228770_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_hTC_Asia_TW_1.24.709.2_Radio_20.5102 .30.0822_3822.11.10.30_M_release_232503_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_hTC_Asia_WWE_1.05.707.5_Radio_20.510 1.30.0822_3822.10.10.12_M_release_222286_signed.ex e
Runnymede – RUU_Runnymede_hTC_Asia_WWE_1.06.707.1_Radio_20.510 1.30.0822_3822.10.10.12_M_release_221443_signed.ex e
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_Europe_1.02.401.1_Radio_20.51.30 .0822_3822.10.00.05_M_release_220231_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_Europe_1.05.401.4_R2_Radio_20.51 01.30.0822_3822.10.10.12_M_release_223366_signed.e xe
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_Europe_1.05.401.4_R_Radio_20.510 1.30.0822_3822.10.10.12_M_release_222101_signed.ex e
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_ISR_1.22.461.2_Radio_20.5102.30. 0822_3822.11.10.30_M_release_231770_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_Thailand_1.11.1113.1_Radio_20.51 01.30.0822_3822.10.10.12_M_release_225602_signed.e xe
Runnymede – RUU_Runnymede_HTC_TUR_1.05.468.6_Radio_20.5101.30. 0822_3822.10.10.12_M_release_225713_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_HTCCN_CHS_1.27.1400.4_Radio_20.5103. 30.0822U_3822.12.10.27_M_release_234625_signed.exe
Runnymede – RUU_RUNNYMEDE_ICS_35_S_hTC_Asia_TW_2.28.709.1_Radi o_20.66.30.0831U_3831.15.00.20_M_release_254137_si gned.exe
Runnymede – RUU_RUNNYMEDE_ICS_35_S_HTC_Europe_2.31.401.2_Radio _20.70.30.0832U_3831.16.00.16_M_release_258303_sig ned.exe
Runnymede – RUU_RUNNYMEDE_ICS_35_S_Voda-Hutch_AU_2.27.862.1_Radio_20.66.30.0831U_3831.15.0 0.20_M_release_252796_signed.exe
Runnymede – RUU_Runnymede_KT_KR_1.17.1010.1_Radio_20.5102.30.0 822_3822.11.10.30_M_release_228769_signed.exe
Saga – RUU_Saga_Bouygues_FR_1.31.1020.1_Radio_20.28c.30.0 805U_38.03.02.16_M_release_178948_signed.exe
Saga – RUU_Saga_FET_TW_1.47.950.3_Radio_20.28I.30.085AU_3 805.06.02.03_M_release_197543_signed.exe
Saga – RUU_Saga_H3G_UK_1.31.771.1_Radio_20.28b.30.0805U_3 8.03.02.14_M_release_178937_signed.exe
Saga – RUU_Saga_HKCSL_CHT_1.47.832.1_Radio_20.28I.30.085A U_3805.06.02.03_M_release_199606_signed.exe
Saga – RUU_Saga_hTC_Asia_India_1.47.720.1_Radio_20.28I.30 .085AU_3805.06.02.03_M_release_199605_signed.exe
Saga – RUU_Saga_hTC_Asia_WWE_1.48.707.1_Radio_20.28I.30.0 85AU_3805.06.02.03_M_release_199476_signed.exe
Saga – RUU_Saga_HTC_Europe_1.28.401.1_Radio_20.28b.30.080 5U_38.03.02.11_M_release_177977_signed.exe
Saga – RUU_Saga_HTC_Europe_1.47.401.4_Radio_20.28I.30.085 AU_3805.06.02.03_M_release_199410_signed.exe
Saga – RUU_Saga_HTC_Thailand_1.35.1113.2_Radio_20.28d.30. 0805U_3805.04.02.01_M_release_183327_signed.exe
Saga – RUU_Saga_HTCCN_CHS_1.46.1400.8_Radio_20.28f.30.085 AU_3805.04.02.28_M_release_200195_signed.exe
Saga – RUU_Saga_HTCCN_CHS_1.46.1400.9_Radio_20.28f.30.085 AU_3805.04.02.28_M_release_200338_signed.exe
Saga – RUU_SAGA_ICS_35_S_HTC_EU_14.01.401.2_20.76.30.0835 _3831.19.00.110_275068.exe
Saga – RUU_Saga_O2_UK_1.31.206.1_Radio_20.28b.30.0805U_38 .03.02.14_M_release_178935_signed.exe
Saga – RUU_Saga_S_HKCSL_CHT_2.15.832.5_Radio_20.4801.30.0 822U_3822.10.08.04_M_release_229399_signed.exe
Saga – RUU_Saga_S_HTC_ARA_2.14.415.3_Radio_20.4801.30.082 2U_3822.10.08.04_M_release_226003_signed.exe
Saga – RUU_Saga_S_hTC_Asia_India_2.15.720.3_Radio_20.4801 .30.0822U_3822.10.08.04_M_release_226809_signed.ex e
Saga – RUU_Saga_S_HTC_Europe_2.10.401.5_Radio_20.4801.30. 0822U_3822.10.08.04_M_release_219480_signed.exe
Saga – RUU_Saga_S_HTC_Europe_2.10.401.8_Radio_20.4801.30. 0822U_3822.10.08.04_M_release_225161_signed.exe
Saga – RUU_Saga_S_HTC_Europe_2.10.401.9_Radio_20.4801.30. 0822U_3822.10.08.04_M_release_234765_signed.exe
Saga – RUU_Saga_Telstra_WWE_1.36.841.3_Radio_20.28d.30.08 05U_3805.04.02.01_M_release_184558_signed.exe
Saga – RUU_Saga_TMO_DE_1.30.111.1_Radio_20.28b.30.0805U_3 8.03.02.11_M_release_178580_signed.exe
Saga – RUU_Saga_TMO_UK_1.30.110.2_R_Radio_20.28b.30.0805U _38.03.02.11_M_release_180106_signed.exe
Saga – RUU_Saga_Virgin_Mobile_1.31.351.1_Radio_20.28b.30. 0805U_38.03.02.15_M_release_178933_signed.exe
Saga – RUU_Saga_Vodafone_UK_1.32.161.1_Radio_20.28b.30.08 05U_38.03.02.15_M_release_179398_signed.exe
Sapphire – OTA_Sapphire_Rogers_WWE_3.54.631.3_R-3.05.631.7_release_signedu2j8pjou0wsg6p6q.zip
Sapphire – OTA_Sapphire_Rogers_WWE_3.54.631.4-3.54.631.3_R_release_signedwuhp01to5f5siqu9.zip
Sapphire – RUU_Sapphire_ChungHwa_2.16.751.4_release_signed_No Driver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_ChungHwa_3.03.751.4_R_release_signed_ NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Arabic_Etisalat_2.56.494.7_releas e_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Asia_India_3.05.720.3_release_sig ned_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Asia_WWE_2.16.707.3_SG_release_si gned_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Asia_WWE_3.03.707.5_R_SG_release_ signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Asia_WWE_3.03.728.4_SEA_release_s igned_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.16.401.6_Vodafone_CZ_rel ease_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.17.401.2_HTC_Nordic_rele ase_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.17.401.2_HTC_PTG_release _signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.20.401.2_HTC_ITA_release _signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.20.401.2_HTC_Nordic_rele ase_signed_NoDriver (1).exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.20.401.2_HTC_Nordic_rele ase_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2.20.401.2_HTC_PTG_release _signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_2174012_HTC_ELL_release_si gned_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_3.05.401.3_HTC_ISR_release _signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_Europe_3.05.401.3_release_signed_ NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_HTC_WWE_S.Africa_3.05.421.3_release_s igned_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Hutch_AUS_2.17.861.2_release_signed_n oDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Hutch_AUS_3.05.861.2_release_signed_n oDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Rogers_WWE_2.17.631.2_release_signed_ NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Rogers_WWE_3.05.631.7_R_release_signe d_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Rogers_WWE_3.54.631.3_R_Radio_63.18.5 5.06Q_6.35.16.19_release_144134_signed.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_SMC_Voda_WWE_3.03.990.6_release_signe d_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_T-Mobile_US_2.10.531.3_release_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_T-Mobile_US_2.10.531.4_release_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_TIM_IT_2.15.901.4_release_signed_NoDr iver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_TMUS_1.94.531.1_DMD6_release_signed_N oDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Vodafone_FRA_1.91.163.1_DRC92_signed_ NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Vodafone_Generic_2.16.151.3_GR_releas e_signed_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Vodafone_GER_1.89.162.1_CRC24_signed_ NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Vodafone_GER_1.91.162.1_DRC92_signed_ NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Vodafone_Mobilkom_1.91.177.1_DRC92_si gned_NoDriver.exe
Sapphire – RUU_Sapphire_Vodafone_SPA_1.91.164.1_DRC92_signed_ NoDriver.exe
Shooter – OTA_SHOOTER_U_ICS_35_S_Rogers_WWE_3.28.631.1-1.20.631.3_release_262763j5qwkfk5ubcwzivn.zip
Shooter – OTA_Shooter_U_Rogers_WWE_1.20.631.3-1.20.631.2_release_219490hs3swzu7t7ggip1k.zip
Shooter – RUU_Shooter_CT_HTCCN_CHS_CT_1.09.1401.5_R2_Radio_1 1.13w.40.00P_1.05.50.1103_NV_1.38_001_release_2245 53_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_ICS_35_S_Sprint_WWE_2.89.651.2_Radio_1 .09.00.0706__NV_NV_SPCS_1.43_release_271101_signed .exe
Shooter – RUU_Shooter_ICS_35_S_Sprint_WWE_2.89.651.2_Radio_1 .09.00.0706__NV_NV_SPCS_1.43_release_271101_signed .zip
Shooter – RUU_Shooter_ICS_35_S_Sprint_WWE_VM_1.13.652.2_Radi o_1.06.00.0426_NV_1.53_144_release_262287_signed.e xe
Shooter – RUU_Shooter_ICS_35_S_Sprint_WWE_VM_1.13.652.2_Radi o_1.06.00.0426_NV_1.53_144_release_262287_signed.z ip
Shooter – RUU_Shooter_K_S_KDDI_JP_1.09.970.5_Radio_1.02.00.0 906_NV_1.39_01C_release_229666_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_K_S_KDDI_JP_1.11.970.2_Radio_1.02.00.0 906_NV_1.39_01C_release_246058_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_S_Sprint_WWE_1.13.651.7_Radio_0.97.10. 0530_NV_NV_SPCS_1.16_release_198109_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_S_Sprint_WWE_1.13.651.7_Radio_0.97.10. 0530_NV_NV_SPCS_1.16_release_198109_signed.zip
Shooter – RUU_Shooter_S_Sprint_WWE_2.08.651.2_Radio_0.97.10. 0808_NV_SPCS_1.31_003_release_208230_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_S_Sprint_WWE_2.08.651.3_Radio_0.97.10. 0808_NV_SPCS_1.31_003_release_219445_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_S_Sprint_WWE_2.17.651.5_Radio_1.06.00. 1216_NV_NV_spcs_1.42_release_233304_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_S_Sprint_WWE_2.17.651.5_Radio_1.06.00. 1216_NV_NV_spcs_1.42_release_233304_signed.zip
Shooter – RUU_Shooter_U_HTC_ARA_1.24.415.6_Radio_10.59.9020. 00_10.15.9020.06_M_release_220917_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_hTC_Asia_TW_1.23.709.4_Radio_10.55.9 020.00_10.13.9020.29_M_release_211198_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_HTC_Europe_1.20.401.2_Radio_10.53.90 20.00_10.13.9020.08_2M_release_203403_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_HTC_Europe_1.20.401.8_Radio_10.59.90 20.00_10.15.9020.06_M_release_219793_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_HTC_TUR_1.20.468.2_Radio_10.53.9020. 00_10.13.9020.08_2M_release_204721_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_HTCCN_CHS_1.29.1400.11_Radio_10.60.9 020.00_10.15.9020.29_M_release_227249_signed.exe
Shooter – RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_hTC_Asia_WWE_3.28.707.1_Rad io_11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_264110_s igned.exe
Shooter – RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_hTC_Asia_WWE_3.28.707.1_Rad io_11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_264110_s igned.zip
Shooter – RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_HTC_Europe_3.28.401.1_Radio _11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_262714_sig ned.exe
Shooter – RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_HTC_Europe_3.28.401.1_Radio _11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_262714_sig ned.zip
Shooter – RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_Rogers_WWE_3.28.631.1_Radio _11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_262715_sig ned.exe
Shooter – RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_Rogers_WWE_3.28.631.1_Radio _11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_262715_sig ned.zip
Shooter – RUU_Shooter_U_Rogers_WWE_1.20.631.2_Radio_10.53.90 20.00_10.13.9020.08_2M_release_203803_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_Rogers_WWE_1.20.631.2_Radio_10.53.90 20.00_10.13.9020.08_2M_release_203803_signed.zip
Shooter – RUU_Shooter_U_Telstra_WWE_1.24.841.3_Radio_10.55.9 020.00_10.13.9020.29_M_release_219401_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_TWM_TW_1.23.921.5_Radio_10.55.9020.0 0_10.13.9020.29_M_release_207920_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_Voda-Hutch_AU_1.23.862.4_Radio_10.55.9020.00_10.13.9020 .26_2M_release_219430_signed.exe
Shooter – RUU_Shooter_U_Vodafone_UK_1.21.161.1_Radio_10.53.9 020.00_10.13.9020.08_2M_release_203613_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_GB_Sprint_WWE_4.24.651.1_Radio_2.15 .00.05.02_NV_2.15_release_199233_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_GB_Sprint_WWE_4.53.651.1_Radio_2.15 .00.0808_NV_2.15_release_209995_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_GB_Sprint_WWE_4.54.651.1_Radio_2.15 .00.0808_NV_2.15_release_220182_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_GB_Sprint_WWE_4.67.651.3_Radio_2.15 .00.12.19_NV_2.33_release_234563_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_K_GB_KDDI_JP_2.19.970.1_Radio_2.15. 00.12.09_NV_2.28_release_230275_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_K_GB_KDDI_JP_2.26.970.1_Radio_2.15. 00.02.13_NV_2.28_release_246683_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_K_KDDI_JP_1.05.970.1_Radio_2.15.00. 03.04_NV_2.11_release_176711_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_S_Sprint_WWE_3.26.651.6_Radio_2.15. 00.07.28_NV_1.71_003_release_147044_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_S_Sprint_WWE_3.30.651.3_Radio_2.15. 00.09.01_NV_1.77_003_release_157088_signed.exe
Supersonic – RUU_SuperSonic_S_Sprint_WWE_3.70.651.1_Radio_2.15. 00.11.19_NV_1.90_release_161482_signed.exe
Ville – OTA_Ville_U_BM_1.84.666.9-1.70.666.1_R_release_265431f1iry2zm7j0gdi0a.zip
Ville – OTA_Ville_U_ICS_40_S_BM_2.40.666.1-1.84.666.9_release_28028498hhdazz26m8wh4j.zip
Ville – OTA_Ville_U_ICS_40_S_Globalive_WWE_2.39.1500.4-2.39.1500.3_release_2853667967kta4c96o9rgx.zip
Ville – OTA_Ville_U_ICS_40_S_TMOUS_2.35.531.12-2.35.531.7_release_306848u5s8i4b18xs094yw.zip
Ville – OTA_Ville_U_JB_45_S_BM_3.16.666.9_1.11.50.05.28_10 .27.50.08L_release_308167fun0bzhoz2tch0mh.zip
Ville – OTA_Ville_U_JB_45_S_Globalive_WWE_3.16.1500.7_1.11 .50.05.28_10.27.50.08L_release_3049068z393w1fez9cc 9lt.zip
Ville – OTA_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.8_1.11.50. 05.28_10.27.50.08L_release_301852xf01hejl416oev96. zip
Ville – OTA_Ville_U_JB_45_S_HTC_WWE-Brightpoint_3.14.422.9_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_ release_30415238ofjc91pcaohdy7.zip
Ville – OTA_Ville_U_JB_45_S_Rogers_WWE_3.16.631.8_1.11.50. 05.28_10.27.50.08L_release_301897nn5lu23br8cg9q7l. zip
Ville – OTA_Ville_U_JB_45_S_TELUS_WWE_3.16.661.4_1.13.50.0 5.31_10.30.50.08L_release_307532nohrvy5j6i2o2i8i.z ip
Ville – OTA_Ville_U_Rogers_WWE_1.84.631.9-1.70.631.1_release_265452px8u1yxrhb7kocjr.zip
Ville – OTA_Ville_U_TELUS_WWE_1.84.661.9-1.70.661.1_release_265425nbzfb5rjuc5cfhg0.zip
Ville – RUU_Ville_U_BM_1.70.666.1_R_Radio_0.16.31501S.06_3 _10.20.31501S.09L_release_255222_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_BM_1.84.666.9_Radio_0.17.31501S.10_2_1 0.27.31501S.10L_release_265369_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_H3G_UK_1.53.771.4_Radio_0.15.31501S.19 _2_10.13.31501S.06L_release_251870_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_H3G_UK_1.78.771.5_Radio_0.16.31501S.19 _2_10.23.31501S.10L_release_258982_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_HTC_Europe_1.09.401.1_R_Radio_0.14.305 9.14_2_release_243825_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_HTC_Europe_1.47.401.1_Radio_0.15.31501 S.13_3_10.08.31501S.04L_release_250115_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_HTC_Europe_1.53.401.2_Radio_0.15.31501 S.19_10.12.31501S.06L_release_251412_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_HTC_Europe_1.78.401.2_Radio_0.16.31501 S.17_2_10.23.31501S.10L_release_258480_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_ICS_40_S_BM_2.40.666.1_Radio_1.09ts.50 .02.04_10.08g.50.04L_release_280275_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.21.401.10_Radio_ 1.06s.50.02.27_2_10.08.50.04L__release_271119_sign ed.exe
Ville – RUU_Ville_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.31.401.5.exe
Ville – RUU_Ville_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.31.401.5_Radio_1 .06es.50.02.31_10.09a.50.04L_release_275655_signed .exe
Ville – RUU_Ville_U_ICS_40_S_TMOUS_2.35.531.7_Radio_1.08ts .50.02.16_10.08e.50.04L_release_279577_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_ICS_40_S_Vodafone_UK_2.38.161.6_Radio_ 1.08es.50.02.21_10.09c.50.04L_release_280400_signe d.exe
Ville – RUU_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.8_Radio_1. 11.50.05.28_10.27.50.08L_release_301814_signed_2_4 .exe
Ville – RUU_Ville_U_JB_45_S_TMOUS_3.14.531.11_Radio_1.13.5 0.05.31_10.30.50.08L_release_309489_signed_ICS_2.e xe
Ville – RUU_Ville_U_O2_UK_1.78.206.4_Radio_0.16.31501S.17_ 2_10.23.31501S.10L_release_258707_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_Rogers_WWE_1.70.631.1_Radio_0.16.31501 S.02_10.18.31501S.08L_release_254139_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_Rogers_WWE_1.84.631.9_Radio_0.17.31501 S.10_2_10.27.31501S.10L_release_265373_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_TELUS_WWE_1.70.661.1_Radio_0.16.31501S .02_10.18.31501S.08L_release_254554_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_TELUS_WWE_1.84.661.9_Radio_0.17.31501S .10_2_10.27.31501S.10L_release_265367_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_TIM_IT_1.78.901.6_Radio_0.16.31501S.17 _2_10.23.31501S.10L_release_261961_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_TMO_DE_1.77.111.5_Radio_0.16.31501S.17 _2_10.23.31501S.10L_release_259421_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_TMOUS_1.53.531.16_Radio_0.16.31501S.02 _10.18.31501S.08L_release_262073_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_TMOUS_1.84.531.2_R2_Radio_0.16.31501S. 16_2_10.22.31501S.10L_release_263233_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_Vodafone_AT_1.78.169.2_Radio_0.16.3150 1S.17_2_10.23.31501S.10L_release_258382_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_Vodafone_CH-DE_1.78.166.2_Radio_0.16.31501S.17_2_10.23.31501S. 10L_release_258383_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_Vodafone_UK_1.53.161.3_Radio_0.15.3150 1S.19_2_10.13.31501S.06L_release_251482_signed.exe
Ville – RUU_Ville_U_Vodafone_UK_1.78.161.2_Radio_0.16.3150 1S.17_2_10.23.31501S.10L_release_258386_signed.exe
Ville – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTC_Europe_1.11.401.110_Radio _16.12.20.02U_16.05.20.16_M2_release_263510_signed .exe
VilleC2 – OTA_VILLEC2_U_JB_45_S_hTC_Asia_India_3.19.720.100_ 16.22.20.03U_16.11.20.24_M_release_308691qiaf5idq6 by8pd91.zip
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_hTC_Asia_WWE_1.11.707.112_Rad io_16.12.20.02U_16.05.20.16_M2_release_264458_sign ed.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTC_Europe_1.09.401.101_Radio _16.11.20.02U_16.05.20.11_M2_release_261381_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTC_Europe_1.11.401.101_Radio _16.12.20.02U_16.05.20.16_M2_release_261661_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTC_Europe_1.11.401.109_Radio _16.12.20.02U_16.05.20.16_M2_release_263131_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTC_Europe_1.11.401.110_Radio _16.12.20.02U_16.05.20.16_M2_release_263510_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_HTCCN_CHS_1.11.1400.113_Radio _16.13.20.02U_16.05A.20.23_M_release_264811_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_O2_UK_1.11.206.133_Radio_16.1 8.20.02U_16.07.20.26_M_release_273174_signed.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_Orange_UK_1.11.61.126_Radio_1 6.13.20.02U_16.05.20.24_M_release_268587_signed.ex e
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_S_hTC_Asia_India_2.15.720.150 _Radio_16.22.20.03U_16.11.20.24_M_release_299367_s igned.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_S_hTC_Asia_WWE_2.15.707.101_R adio_16.21.20.02U_16.09.20.11_M2_release_289564_si gned.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.15.401.100_Rad io_16.21.20.02U_16.09.20.11_M2_release_286571_sign ed.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_TMO_CZ_1.11.113.123_Radio_16. 13.20.02U_16.05.20.24_M_release_266749_signed.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_TMO_NL_1.11.114.122_Radio_16. 13.20.02U_16.05.20.24_M_release_266521_signed.exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_Vodafone_AT_1.11.169.132_Radi o_16.17.20.02U_16.07.20.18_M_release_272385_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_ICS_40_Vodafone_UK_1.11.161.133_Radi o_16.17.20.02U_16.07.20.18_M_release_273068_signed .exe
VilleC2 – RUU_VILLEC2_U_JB_45_S_Vodafone_UK_3.19.161.101_Rad io_16.22.20.03U_16.11.20.24_M_release_310730_signe d.exe
VillePlus – RUU_VILLEPLUS_U_JB_45_hTC_Asia_TW_1.14.709.16_Radi o_1.10r.50.05.19_10.22a.50.08L_release_293269_sign ed.exe
VillePlus – RUU_VILLEPLUS_U_JB_45_HTC_Generic_1.14.999.50_Radi o_1.10r.50.05.19_10.22a.50.08L_release_294323_sign ed.exe
Vision – OTA_Vision_BellMobility_WWE_1.84.666.2-1.34.666.5_release_172473wagbpno61mgwg4k0.zip
Vision – OTA_Vision_Gingerbread_S_BM_2.42.666.11-2.42.666.8_release_258964slsra5olmwaoagzu.zip
Vision – OTA_Vision_Gingerbread_S_BM_2.42.666.8-1.84.666.2_release_200627zkytkjc7r8qouv6l.zip
Vision – RUU_Vision_BellMobility_WWE_1.84.666.2_Radio_12.28 .60.140f_26.06.02.25_M2_release_172437_signed.exe
Vision – RUU_Vision_Gingerbread_S_BM_2.42.666.8_Radio_12.57 .60.25_26.10.04.12_M_release_200590_signed.exe
Vision – RUU_Vision_Gingerbread_S_hTC_Asia_TW_2.42.709.10_R adio_12.56.60.25_26.10.04.03_M_release_201045_sign ed.exe
Vision – RUU_Vision_Gingerbread_S_HTC_WWE_2.42.405.3_Radio_ 12.56.60.25_26.10.04.03_M_release_224299_signed.ex e
Vision – RUU_Vision_HTC_ARA_1.83.415.2_Radio_12.28e.60.140f _26.04.02.17_M2_SF_release_168396_signed.exe
Vision – RUU_Vision_HTC_Egypt_1.72.466.4_Radio_12.28e.60.14 0f_26.04.02.17_M2_release_160882_signed.exe
Vision – RUU_Vision_HTC_WWE_1.72.405.2_R_Radio_12.28e.60.14 0f_26.04.02.17_M2_SF_release_163285_signed.exe
Vision – RUU_Vision_HTC_WWE_1.82.405.1_R_Radio_12.28e.60.14 0f_26.04.02.17_M2_SF_release_168383_signed.exe
Vision – RUU_Vision_Hutch_AUS_1.85.861.3_Radio_12.28h.60.14 0f_26.06.02.27_M_release_172438_signed.exe
Vivo_VivoW – OTA_Vivo_Gingerbread_S_BM_2.28.666.3-1.37.666.3_release_1996915a77tbflmphcmnen.zip
Vivo_VivoW – OTA_Vivo_Gingerbread_S_Sasktel_Canada_WWE_2.33.669 .2-1.46.669.1_release_203286csb7f77ta4u89qjd.zip
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_BellMobility_WWE_1.37.666.3_Radio_Radio_2 0.23.30.0802U_38.02.01.17_M_release_174461_signed. exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_BM_2.28.666.3_Radio_20.2805 .30.085AU_3805.04.03.27_M_release_199657_signed.ex e
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTC_ARA_2.30.415.1_Radio_20 .2808.30.085AU_3805.06.03.03_M_release_199399_sign ed (1).exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTC_ARA_2.30.415.1_Radio_20 .2808.30.085AU_3805.06.03.03_M_release_199399_sign ed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_hTC_Asia_HK_2.12.708.4_Radi o_20.2805.30.085AU_3805.04.03.27_M_release_189979_ signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTC_WWE_2.12.405.7_Radio_20 .2804.30.085AU_3805.04.03.22_M_release_187295_sign ed (1).exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTC_WWE_2.12.405.7_Radio_20 .2804.30.085AU_3805.04.03.22_M_release_187295_sign ed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTC_WWE_2.30.405.1_Radio_20 .2808.30.085AU_3805.06.03.03_M_release_199308_sign ed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTCCN_CHS_2.21.1400.16_Radi o_20.2810.30.085AU_3805.08.03.18_M_release_216122_ signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_KT_KR_2.21.1010.4_Radio_20. 2805.30.085AU_3805.04.03.27_M_release_194748_signe d.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_KT_KR_2.32.1010.1_Radio_20. 2810.30.085AU_3805.06.03.16_M_release_199684_signe d.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_Optus_AU_2.12.980.2_R_Radio _20.2803.30.085AU_3805.04.03.12_M_release_185028_s igned.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_Sasktel_Canada_WWE_2.33.669 .2_Radio_20.2810.30.085AU_3805.06.03.16_M_release_ 203211_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Gingerbread_S_Virgin_Mobile_AU_2.12.981.2 _R_Radio_20.2803.30.085AU_3805.04.03.12_M_release_ 185029_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_HTC_ARA_1.43.415.3_R_Radio_20.27.30.0802U _38.03.01.08_M_release_176683_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_HTCCN_CHS_1.47.1400.2_R_Radio_20.28.30.08 02U_38.03.01.18_M_release_179223_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_HTCCN_CHS_1.47.1400.3_Radio_20.28.30.0802 U_38.04.01.07_M_release_183460_signed (1).exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_HTCCN_CHS_1.47.1400.3_Radio_20.28.30.0802 U_38.04.01.07_M_release_183460_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_VIVO_ICS_35_S_HTC_WWE_4.10.405.1_Radio_20.74.3 0.0833U_3831.18.00.11_M_release_266013_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_VIVO_ICS_35_S_TWM_TW_4.10.921.1_Radio_20.74.30 .0833U_3831.18.00.11_M_release_266252_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_Sasktel_Canada_WWE_1.46.669.1_Radio_Radio _20.23.30.0802U_38.02.01.17_M_release_176741_signe d.exe
Vivo_VivoW – RUU_VIVO_SENSE30_S_hTC_Asia_HK_3.09.708.2_Radio_20 .4802.30.0822U_3822.10.08.28_M_release_227715_sign ed.exe
Vivo_VivoW – RUU_VIVO_SENSE30_S_HTC_WWE_3.08.405.3_Radio_20.480 2.30.0822U_3822.10.08.28_M_release_227170_signed.e xe
Vivo_VivoW – RUU_VIVO_SENSE30_S_HTC_WWE_3.11.405.2_Radio_20.480 5.30.0822U_3822.01.08.14_M_release_252414_signed.e xe
Vivo_VivoW – RUU_VIVO_SENSE30_S_TWM_TW_3.09.921.2_Radio_20.4802 .30.0822U_3822.10.08.28_M_release_227383_signed.ex e
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_CT_Gingerbread_S_HTCCN_CHS_CT_3.06.1401 .0_Radio_1_01_50_0817_NV_MFG_CT_2.71_release_21041 8_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_CT_HTCCN_CHS_CT_1.08.1401.0_Radio_Radio _CT_0_99_50_0401_NV_NV_MFG_eMMC_CT_1.98_release_18 2317_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_Gingerbread_S_VERIZON_WWE_2.18.605.4_Ra dio_1.09.01.0622_NV_VZW1.92_release_200325_signed. exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_Gingerbread_S_VERIZON_WWE_3.02.605.1_Ra dio_1.09.01.0622_NV_VZW1.92_release_202929_signed. exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_Gingerbread_S_VERIZON_WWE_4.08.605.3_Ra dio_1.09.01.0722_NV_VZW1.92_release_212888_signed. exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_Gingerbread_S_VERIZON_WWE_5.10.605.9_Ra dio_1.09.01.1111_NV_VZW1.92_release_225831_signed. exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_VERIZON_WWE_1.34.605.3_Radio_0.99.01.02 25_2_NV_VZW1.92_release_181303_signed (1).exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_VERIZON_WWE_1.34.605.3_Radio_0.99.01.02 25_2_NV_VZW1.92_release_181303_signed.exe
Vivo_VivoW – RUU_Vivo_W_VERIZON_WWE_1.34.605.4_Radio_0.99.01.02 25_2_NV_VZW1.92_release_182876_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_BM_1.36.666.5_Radio_47.10a.35.3030_7.46 .36.14M_release_189856_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_BSTR_PTB_1.61.527.1_Radio_47.10c.35.303 0_7.47.36.19M_release_200389_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_C_MetroPCS_US_1.05.1550.00_Radio_0.94.0 0.1015_NV_MetroPCS_1.28_0829_PRL3018_release_22143 0_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_C_Sprint_WWE_VM_1.02.652.00_Radio_0.94. 00.0824_NV_VM_1.25_0815_PRL61007_release_219164_si gned.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_C_US_Cellular_WWE_1.02.573.00_Radio_0.9 4.00.0824_NV_USC_1.27_0826_PRL15107_release_219163 _signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_CT_HTCCN_CHS_CT_1.05.1401.1_Radio_0.92. 50.06.22_NV_CT_1.11_release_199815_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_CT_HTCCN_CHS_CT_1.06.1401.4_Radio_0.92. 50.07.16_NV_CT_1.11_release_203938_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTC_Asia_WWE_1.35.707.3_Radio_47.10 .35.3029H_7.46.35.08_release_188906_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTC_Europe_1.30.401.0_Radio_47.10.35.30 29H_7.46.35.08_release_183799_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTC_Europe_1.33.401.2_Radio_47.10.35.30 29H_7.46.35.08_release_185724_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTC_Europe_1.66.401.1_Radio_47.10g.35.3 032H_7.49.36.01M_release_209754_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTC_Thailand_1.40.1113.3_Radio_47.10.35 .3029H_7.46.35.08_release_189976_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTC_TUR_1.37.468.3_R3_Radio_47.10.35.30 29H_7.46.35.08_release_196383_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_HTCCN_CHS_1.38.1400.5_Radio_47.10.35.30 29H_7.46.35.08_release_190359_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_S_HTC_Europe_2.13.401.2_Radio_47.23a.35 .3035H_7.53.39.03M_release_225747_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_S_HTC_Europe_2.13.401.3_Radio_47.23c.35 .3037_7.54.39.28M_release_236989_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_S_HTC_Europe_2.26.401.3_Radio_47.23e.35 .3038H_7.57.39.10M_release_261695_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_Sasktel_Canada_WWE_1.58.669.2_Radio_47. 10c.35.3030_7.47.36.19M_release_199460_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_TMOUS_1.62.531.3_Radio_47.10f.35.3032_7 .48.36.17M_release_202047_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_Virgin_Mobile_1.37.351.1_Radio_47.10.35 .3029H_7.46.35.08_release_188032_signed.exe
Marvel_MarvelC – RUU_Marvel_Vodafone_FR_LPM_1.64.192.1_Radio_47.10c .35.3030_7.47.36.19M_release_203694_signed.exe

قابل توجه دوستان :
منبع: androidfiles دات org

لیست گوشی هایی که سیستم عامل آندروید دارند + نام تجاری آنها

ACER
B1-710– B1-710
E310– c4
E140– k4
E350– C8n
Picasso– ventana
AT390– T2
Z110– Z1
A510– picasso_m
E350– C8
A110– a110
A200– picasso_e
Iconia Tab A100 (VanGogh)– vangogh
S300– a5
Liquid– a1
A1-810– mango
E210– k5
B1-A71– B1-A71
S500– a9
A211– picasso_e2
E310– C4R
TD600– T603T
E330– C7
G100W– maya
A701– picasso_mf
Liquid S1– a10
Stream– a3
Acer E320-orange– C6
Liquid C1– I1
Liquid Metal– a4
Picasso– picasso
ANYDATA
Nextbook Next7P12– M727MC
HCL ME TABLET PC U2– M712MC
Zeki TBDG773– TBDG773
Philips W536– Philips_WG-MANTO-RU_B
Coby MID7065– MID7065
Marquis Tablet– marquis_tablet
Garmin nuvi3590– scorpio
DOPO GS-718 Tablet– DT088
HKC P776A– P776A
Philips W632– robot
Vivitar Camelio Tablet– PI070H04CA
ASP320Q_ANDi– ASP320Q_GSM
DOTPAD DP3D8– E8-3D
Grundig GR-TB10S Tablet– GR-TB10S
Nextbook NX008HI Tablet– M909NP
Pendo PNDPP48GP– PNDPP48GP
Nextbook Next7D12 Tablet– M757ND
D2-721G– D2-721G
Coby MID8065– MID8065
Visual Land Prestige 7D– PRO7D
ematic EGS004– EGS004
Auchan MID7317CP Tablet– MID7317CP
iCraig CMP748– CMP748
Nextbook NX007HD Tablet– M7000ND
Carrefour CT710– M755ND
Eviant MT8000– PDM829MD
Philips W832– Philips_WG-ROVER-RU_A
HKC P771A– P771A_WIFI
HKC P774A– P774A
HS_7DTB14– HS_7DTB14
Emdoor EM63 Tablet– EM63
ematic EGP010– EGP010
Proscan PLT8223G– PLT8223G
HKC P886A– P886A
D2-727G– D2-727
Proscan PLT7223G– PLT7223G
ematic EGP008– EGP008
Coby MID1065– MID1065
ematic EGS102– EGS102
LePanII– LePanII_wifi
Insignia NS-13T001 Tablet– oracle
Leader I10A-LE– I10A-LE
Nextbook NX008HD8G Tablet– M8000ND
Philips W336– Crane
Lazer MD7305 Tablet– MD7305
Digix TAB-840_G– TAB-840_G
Mach_Speed Trio G2 Tablet– Trio_Stealth_G2
iCraig CMP749– CMP749
essentielb ST8003/FT8001 Tablet– M805ND
COBY MID7055– MID7055
Vivitar XO Tablet– PI070H08XO
Philips W626– sangfei73_gb
ARCHOS
Archos 80 Titanium– A80TI
Archos 101 Internet Tablet– A101S
Archos 101 G9– A101
Archos 101 Titanium– A101TI
Archos 101 XS– A101XS
Archos 97 Xenon– A97XE
Archos 97B Titanium– A97BTI
Archos 70it 2– A70it2
Archos 80 Platinum– A80PL
Archos 70 Titanium– A70TI
Archos 53 Platinum– msm8625
Archos 80 Cobalt– A80CO
Archos 97 Carbon– A97C
Archos FamilyPad 2– A133FP2
Archos GamePad– A70GP
Archos 97 Platinum– A97PL
Archos 80 G9– A80
Archos 97 Titanium HD– A97TIHD
Archos 80 Xenon– A80XE
Archos 80 XS– A80XSK
technika8– tsc80
ARCHOS 80G9– A80S
ASUS
ETBW11AA– ETBW11AA
ASUS Transformer AiO P1801– P1801-T
ASUS MeMO Pad Smart 10– ME301T
ASUS Transformer Pad TF300TG– TF300TG
EeePad Slider SL101– SL101
Transformer TF101G– TF101G
PadFone– PadFone
Eee Pad– EeePad
ME172V– me172v
ASUS Transformer Pad TF300TL– TF300TL
PadFone Infinity– ASUS-A80
ASUS Transformer Pad Infinity– TF700KL
TF101-WiMAX– TF101-WiMAX
ASUS MeMo Pad ME302C– ME302C
TF201– TF201
PadFone 2– A68
EeePad Transformer TF101– TF101
ASUS Transformer Pad TF300T– TF300T
ME171– EP71
TF700T– TF700T
BARNES AND NOBLE
NOOK® HD– hummingbird
NOOK® HD+– ovation
CELLON
SM55– C8660
VEON_C8680– C8680
i-STYLE7A– c8669SA
C3668– C3668
starTIM1– starTIM1
IQ 1.1– IQ1-1
S21– S21
C8646– C8646
i-mobile IQ5-2– IQ5-2
i-mobile IQ X– M8047SA
ELITE 4.7 HD– C8690
ICON– ICON
COMPAL
COSMO DUO– CA22
TOUGH– TOUGH
AX 8.6– penguin
Andy– cap2
A600– CAP5
A8– CAP7
A600– CAP6
COOLPAD
Coolpad W706+– msm7627_w706T
Coolpad 7295A– Coolpad7295A
N930– CP9130
9120– msm7627a_9120
8810– dkb
Coolpad 8122– Coolpad8122
Nivo– 7560U
Coolpad 7290– Coolpad7290
Coolpad 8198W– Coolpad8198W
Coolpad 5891– Coolpad5891
Coolpad 5010– msm7627a_ea58
Coolpad 9080W– Coolpad9080W
CP9970– 9970
Coolpad7728– CP7728
7266– msm7627a_7266
Coolpad 7296– Coolpad7296
Mtag 353– msm7627a_ea92_mts
Coolpad 5210– msm7627a_ea92
8870– CP8870
5832– CP5832
CP8295M– 8295M
Coolpad 5820– msm7627_5820
Coolpad 9150W– Coolpad9150W
Coolpad W706+– msm7627_w706
CP5210A– msm7627a_d7_5210a
Coolpad W708– msm7627_w708
5880– CP5880
Coolpad5950– Coolpad5950
5860E– CP5860E
Coolpad 7230S– Coolpad7230S
PAP4000– msm7627a_PAP4000
5860S– msm7627a_5860S
YL-Coolpad 9960– 9960
Coolpad 7019– 7019_msm7627a
MTS-SP150– msm7627_SP150
801E– 801E
DELL
Dell Streak 10 Pro– Streak10Pro
101DL– streakpro
Dell Streak 7– streak7
Dell Venue– venue
Streak– streak
ENSPERT
vanitysmart– vanitysmart
E-TAB– E-TAB
MG– MGA930
CINK SLIM– s8073
ESP_E301VE– ESP_E301
orion– orion
WIKO CINK PEAX– s9091
ITP-S100WD– illuminus
Carrefour CT1010– Carrefour
CINK KING– s9081
enspert_e201– e201
WIKO CINK+– s7505
FOXCONN
Boston– Boston
FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
XOLO– AZ510
MUSN-T800– t800
CSL Spice MI700– mi700
SHARP SH630E– SAE
XOLO_X1000– SI1
CSL-MI410– mi410
ViewPhone3– viewphone3
MUSN COUPLE– couple
Cherry-MUSN-T800– musn-t800
FE6– FE6
Camangi-FM600– fm600
V-T100– vt100
MUSN-M500– m500
WellcoM-A89– a89
SH530U– sh530u
Changhong H5018– far2
WellcoM-A800– A800
Commtiva N700– n700
Axioo-VIGO410– vigo410
cherry-MagnumHD– magnumhd
cherry mobile-SUPERION– superion
SH930W– FCN
SHARP SH837W– S1U
MUCHTEL-A2– muchtela2
PICOpad-QGN– axioo
FIH-FB0– fb0
Commtiva-HD710– hd710
WellcoM-A800– a800
ViewSonic-V350– v350
WellcoM-A99– a99
SHARP SH631W– S2U
Camangi-Mangrove7– mangrove7
ViewPad7– viewpad7
ViewPad7X– viewpad7x
SF4Y6– SF4Y6
FUJITSU
ARROWS A SoftBank 202F– SBM202F
ARROWS A SoftBank 201F– SBM201F
ARROWS NX F-06E– F06E
ARROWS X F-02E– F02E
REGZA Phone T-02D– T02D
ARROWS F-07D– f11apo
STYLISTIC M702– M702
ARROWS Tab Wi-Fi FAR70B– FAR70B
ARROWS Kiss F-03E– F03E
ARROWS Kiss F-03D– f11sky
STYLISTIC S01– S01
Raku-Raku SMART PHONE– F12D
ARROWS V F-04E– F04E
ARROWS Me F-11D– F11D
ARROWS X F-10D– F10D
F-09D ANTEPRIMA– F09D
STYLISTIC M532– mx532
ARROWS Tab LTE F-01D– blaze_tablet
ARROWS X LTE F-05D– blaze
STYLISTIC M350/CA2– M350
STYLISTIC MH350– MH350
ARROWS Tab F-05E– F05E
FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS LIMITED
ARROWS ef FJL21– FJL21
REGZA Phone IS11T– TSI11
ARROWS Z ISW13F– FJI13
ARROWS A SoftBank 101F– SBM101F
ARROWS ES IS12F– FJI12
REGZA Phone T-01C– tg03
F-12C– f11eif
ARROWS Z ISW11F– FJI11
FUNAI ELECTRIC
ALM-001J– smdkv210
GIGABYTE
W5510– W5510
GSmart GS202– GS202
GSmart G1317– G1317D
GSmart G1310– G1310
PAPILIO G1– inhon77_cidals
GSmart G1317S– G1317S
mexico– Lanix
Boston 4G– boston_4g
P102g– P102g
GSmart G1315– G1315
E9771– E9771
W337– W337
GSmart G1355– G1355
TB100– TB100
GSmart G1345– msm7627_sku2
W6360– W6360
SAF3011– SAF3011
GOOGLE
Galaxy Nexus– toro
Nexus 4– mako
Nexus 10– manta
Droid– sholes
Nexus 7– tilapia
Nexus 7– grouper
Nexus S– crespo4g
myTouch 3G– sapphire
Nexus S– crespo
HP
HP Slate 7– pine
HTC
AT&T HTC One X+– evitareul
HTC_P515E– expresskt
Wildfire– buzz
Legend– legend
ADR6325– lexikon
HTC One V– primou
myTouch 3G Slide– espresso
Chacha– chacha
ADR6330VW– blissc
HTC 606w– cp3dug
EVO 3D– shooter
Desire HD– ace
HTC Ruby– ruby
Wildfire CDMA– bee
myTouch 4G– glacier
Hero– hero
HTC One SV– k2u
Incredible S– vivo
HTC EVO Design C715e– kingdom
Desire VC– primodd
HTC One XL– evita
HTC J One– m7wlj
Nexus One– passion
HTC One S– ville
HTC Incredible E S715e– tagh
HTC-PG762– marvelc
Puccini– puccinilte
HTC One X– endeavoru
ADR6425LVW– vigor
Incredible 2– vivow
HTC EVO 3D X515m– shooteru
myTouch 4G Slide– doubleshot
HTC One S Special Edition– villeplus
HTC Flyer– express
HTC 608t– cp3dtg
Droid Incredible– inc
G1– dream
Hero– heroc
HTC Velocity 4G– holiday
Evo 4G– supersonic
HTC first– mystul
HTC Butterfly– dlxub1
HTC One SC– cp2dcg
HTC Desire V– primods
HTC EVO 4G LTE– jewel
HTC One S– villec2
HTC Desire X– protou
HTC One X+– enrc2b
HTC Explorer A310e– pico
Sensation 4G– pyramid
HTC Sensation XL with Beats Audio X315e– runnymede
Desire– bravoc
Butterfly s– dlxpul
HTC EVA_UTL– evitautl
ISW12HT– shooterk
HTC One VX– totemc2
HTC J Z321e– valentewxc9
Desire L by HTC– cp2u
ISW13HT– valentewx
HTC Rhyme S510b– bliss
Desire– bravo
Aria– liberty
Flyer– flyer
HTC Desire C– golfu
HTC One SV– k2ul
ADR6410LRA– fireball
Thunderbolt– mecha
Desire S– saga
HTC_X515E– rider
Droid DNA– dlx
HTC J Butterfly– dlxj
HTC One– m7
HTC Desire SV– magnids
HTC One V– primoc
G2– vision
HTC Salsa C510e– icong
HTC One SV– k2plccl
EVO Shift 4G– speedy
Wildfire S– marvel
Droid Eris– desirec
HTC Desire C– golfc HISENSE
HS-U860– U860
Andromax-c– AD686G
E926– E926
HS-E912– E912
New Andromax-i– AD685G
MEDION E4001– E4001
HS-E820– E820
HS-E920– E920
HS-U820– U820B
M1101AT– TP9102
M370BW– m370
E910– E910
MegaFon SIM+– SIMPlus
HS-EG970– EG970
HS-EG901– EG901
HS-EG909– EG909
HS-T958– t958
HS-EG950– EG950
HS-T960– t960
W270BD– W270BD
M470BSA– m470
U2– U2
AD683G– AD683G
HS-U912– U912
HS-E956Q– E956Q
HS-U820– U820AVN
HS-U820– U820
HS-M170AT– TP9101
– EG950TW
E270BSA– E270BSA
HS-U909– U909B_6
HS-U950– U950_6
MEDION-P4013– P4013
HS-T818– T818
HS-U909– U909
U3– U950_MN
HS-E930– E930
HS-T950– t950
M3101BW– m3101
U1+– U820A
HS-U950– U950
U2S– U909B_MN
HS-T909– t909
E860– E860
HS-U958– U958
HS-U960Q– U960Q
HS-U950– U950_ae
HS-E956– E956
HS-EG870– EG870
HS-U8– U8
W2400– W2400
HS-E912S– E912S
HS-EG876– EG876
HS-U909B– U909B
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.
PocketBook A7– EP5A_wifi
PocketBook A10– EP10_wifi
HUAWEI
HUAWEI T8828– T8828
HUAWEI U8681– hwu8681
U8600– hwu8600
U8650– hwu8650
Netphone 501– hwu8180
HUAWEI IDEOS U8500– U8500
U9200– hwu9200
M660– hwm660
HUAWEI T8950N– hwt8950N
HUAWEI C8812E– hwc8812E
HUAWEI U8666E-51– hwu8666e-51
HUAWEI C8950D– hwc8950D
HUAWEI C8825D– hwc8825D
HUAWEI U8825D– hwu8825D
M865– hwm865
MTC Viva– hwu8816
G610– hwG610-T00
HUAWEI Y 220T– hwy220t
U8520– hwu8520
T-Mobile myTouch Q– hwu8730
CM980– hwcm980
U9200E– hwu9200E
G700– hwG700-T00
Huawei-U8652– hwu8652
U8652-51– hwu8652-51
IDEOS S7– qsd8k_s7
dtab01– dtab01
u8800– u8800
HUAWEI-M860– hwm860
u8800– hwu8800
007HW– hwu8850
HUAWEI U8950D– hwu8950D
HW-01E– hwu9501L
T8620– hwt8620
HUAWEI C8860E– hwc8860E
HUAWEI U9510E– hwu9510e
HUAWEI G520-T10– hwG520-T10
S42HW– hwS42HW
U8867Z– hwu8867Z
IDEOS X5– msm7230
C8512– hwc8512
HUAWEI U9510– hwu9510
HUAWEI T8600– T8600
U9202L-1– hwU9202L
C8650– hwc8650
T-Mobile myTouch– hwu8680
M865C– hwm865c
M650– hwm650
U8655-1– hwu8655
U8815– hwu8815
MediaPad Youth– hws7701w
HUAWEI T8951– hwt8951
HUAWEI C8655– hwc8655
HUAWEI MediaPad– hws7300u
V858– hwu8160
SONIC– hwu8660
G700– hwG700-U00
U8818– hwu8818
U8832D– hwu8832D
U8666-51– hwu8666-51
Ideos– msm7225
HUAWEI-C8850– hwc8850
G526– hwG526-L33
U8350– hwu8350
H866C– hwh866c
HUAWEI C8812– hwc8812
C8800– hwc8800
Huawei-U8665– hwu8665
Ideos– msm7625
HUAWEI Y210-2010– hwy210-2010
U8180– HuaweiU8180
T8830Pro– hwT8830Pro
HUAWEI Y210-0010– hwy210-0010
Ascend D– hwu9500
HuaweiES8500– hwes8500
HUAWEI T8833– hwt8833
T8830– hwt8830
HUAWEI C8826D– hwc8826D
U8815N– hwu8815n
M886– hwm886
201HW– hwu9201L
MTS-SP101– hwc8511
Huawei U8800-51– hwu8800-51
HUAWEI U8666E– hwu8666e
HUAWEI P2-6011– hwp2-6011
MediaPad 7 Lite– hws7930u
T9200– hwt9200
Prism– hwu8651
HUAWEI T8950– hwt8950
ES8100– hwes8100
HUAWEI U8666N– hwu8666n
HUAWEI-M920– hwm920
U8800Pro– hwu8800Pro
HUAWEI U8950N-1– hwu8950N-1
ORINOQUIA C8688V– orinoquiac8688V
HUAWEI MediaPad– hws7300w
HUAWEI U9508– hwu9508
HUAWEI U8825-1– hwu8825-1
M835– hwm835
U8185– hwu8185
U8186– hwu8186
HUAWEI U8661– hwu8661
MediaPad 10 FHD– hws10101w
HUAWEI-U9000– hwu9000
T9510E– hwt9510e
HUAWEI T8808D– hwT8808D
U8820– hwu8820
004HW– msm7227
IDEOS– U8150
IDEOS S7 Slim– qsd8k_slim
C8500– hwc8500
U8860– hwu8860
GS03– hwu9200-92
HUAWEI U8950-1– hwu8950-1
UM840– hwum840
IDEOS– u8150
HUAWEI T8300– T8300
HUAWEI C8810– hwc8810
U8510– hwu8510
U8812D– hwu8812D
U8667– hwu8667
HUAWEI C8650+– hwc8650e
C8600– hwc8600
U8836D– hwu8836D
M866– hwm866
HUAWEI P2-0000– hwp2-0000
HUAWEI MediaPad– hws7300c
HUAWEI U8950N-51– hwu8950N-51
HUAWEI C8860E– hwC8860E
A01HW– hwS7-901w
G510– hwG510-0010
MediaPad 7 Lite– hws7930w
U8500– hwu8500
U8666-51– hwu8666
MediaPad 10 FHD– hws10101u
INQ MOBILE
INQ Cloud Touch– camden
INTEL
Orange avec Intel Inside– AZ210B
Xolo_X900– blackbay
SP-A20i– SP-A20i
AZ210A– noonhill
Orange San Diego– AZ210A
KT TECH
KM-S120– s120
KM-S200– s200
KM-S220– s220
EV-S100– s100
KM-S300– s300
KM-S220H– s220H
KOBO
Arc– zeus
Vox– pegasus
KYOCERA CORPORATION
Event– C5133
Hydro Elite– C6750
Hydro– C5171
101K– 101K
Milano– C5120
WX04K– WX04K
URBANO PROGRESSO– KYY04
Echo– M9300
Hydro– C5170
Torque– E6710
Rise– C5156
Rise– C5155
ISW11K– KYI11
KSP8000– KSP8000
Zio– pls8600
WX06K– WX06K
Zio– SCP-8600
URBANO L01– KYY21
Hydro XTRM– C6721
Milano– C5121
KYL21– KYL21
Honeybee Touch– 201K
LG
Optimus Pad– lu6900
LGE
LG-P690– gelato_win-it
LG-P920h– cosmo_viv-br
LG-AS680– as680
LG-SU660– star_450-05
Optimus 2X– p990
LG-P925g– cosmo_302-720
LGL55C– lgl55c
LG-P920– cosmo_525-01
Optimus Pad– v909
VS920 4G– VS920
LG Enlighten– VS700
LG-P920– cosmo_466-92
LG-P920– cosmo_H3G-XXX
LG-E405– e1
LG-E510f– univa_tcl-mx
LG-P990– p990_525-01
LG Optimus HUB– univa_222-01
Optimus LTE– lgp935
LG-E739– e739
LG-P920– cosmo_CIS-XXX
LG-E510f– univa_open-br
LG Connect 4G– cayman
LG-P970– bproj_OPEN-CN
LG-P698– gelatods_open-xx
Optimus Pad– v909mkt
LG-P970– bproj_260-03
LG-P690– gelato_sgp-xx
Splendor– u0_cdma
LG-L95G– l95g
LG-LU3100– lu3100
LG-E510– univa_454-xx
LG-LU3000– hub
Optimus Z– su950
LG optimus it– L05E
LG-P990– p990_234-xx
LG-LS700– ls700
LG-P990h– p990h_730-01
LG Optimus L4″ Dual– vee4ds
LG-C710h– alohag_302-220
Optimus Sol– victor
LG-AS855– AS855
LG-P690– gelato_mor-xx
LG-P920– cosmo_454-XXX
LU2300– lu2300
LG Optimus G– geehrc
LG-E510– univa_525-05
LG-P990hN– star
Optimus Vu2– vu2sk
LG Optimus L5 II– vee5ds
LG-P990– p990_226-01
LG-P925– cosmo_310-410
LG-P990h– p990h_SSV-xxx
Optimus Pad– v901tr
Optimus LTE– i_u
LG-P690– gelato_eur-xx
LG Optimus L1II– v1
LG-E510– univa_open_cn
LG Optimus LTE3– fx1sk
LG-P970– bproj_BAL-xxx
LG optimus LTE2– d1lsk
LG-P990h– p990h_724-05
LG-P970– LGP970
LG-P970– bproj_EUR-XXX
LG-E510– univa_vdf-es
LG Motion 4G– l0
LG-E400– e0_open_eur
LG-P970– bproj_VDF-XXX
LG-KU5900– black
LG Optimus HUB– univa_open-eu
Optimus One– thunderc
LG-P692– gelato_nfc_530-24
LG Optimus L5 II– vee5ss
LG-P690f– gelato_425-02
LG-P690– gelato_tmb-sk
Optimus Zone– e0v
LG-E720– alessi
Optimus EX– x2_450-05
LG-E510– univa_228-01
LG Optimus HUB– univa_eur-xx
Optimus Vu2– vu2u
LG-E510f– univa_724-05
Optimus Pad– l06c
LG-P920h– cosmo_tcl-mx
LG-E510– univa_tmo-gr
LG Optimus HUB– univa_tur-xx
Optimus G Pro– geevl04e
LG-E510– univa_open-de
Optimus Chat– hazel
LG-P990h– p990h_722-34
Optimus LIFE– l1_dcm
LG-E510f– univa_viv-br
Optimus Vu2– vu2kt
LG-P990– p990_esa-xxx
LG-P990– p990_505-xxx
L-04C– elini
LG-P920– cosmo_VDF-XXX
LG-P990hN– p990hN
LG-P920– cosmo_505-XXX
LG Optimus L7 II– vee7e
LG-P925– p925
LG-P970– bproj_208-01
LG Optimus Elite– m3s
LG-P698– gelatods_are-xxx
LG Esteem– MS910
LG-P970– bproj_232-05
Optimus One– thunderg
LG OPTIMUS M+– m3_mpcs_us
Optimus Pad– v900
Optimus Black– lgp970
LG-P990– p990_CIS-xxx
LG-VM701– VM701
Optinus One– thunder_kor-05
LG-P970– bproj_454-xxx
LG Optimus G– geeb
LG-V900– v900aus
LG Optimus HUB– univa_arb-xx
L-07C– L-07C
PRADA 3.0– p2
LG-E510g– univa_730-03
Optimus L5– m4
Spirit 4G– l1m
LG-P690– gelato_hkg-xx
LG DOUBLEPLAY– lgc729
LG optimus LTE2– d1lu
Intuition– batman_vzw
USCC-US760– envt2
LG-P990h– p990h_716-10
LG-E510f– univa_tha-xx
LG Optimus HUB– univa_esa-xx
LG-P920– cosmo_MOR-XXX
LG Optimus L4″– vee4ss
LG-P920– cosmo_MEA-XXX
Optimus Vu– vu10
LG-P920– p920
Optimus Q2– bssq_450-06
Optimus 2X– su660
Pecan– pecan
L-01D– i_dcm
LG Optimus G– geehrc4g
Optimus 2X– p999
LG-E510– univa_525-01
Optimus Vu– batman
LG-LU6800– justin
Optimus Pro– muscat
Spectrum– i_vzw
LG-P690b– gelato_302-610
LG-P690f– gelato_505-01
LG-P940– p940
LG Mach™– l2s
Optimus Big– lu6800
LG-P920– cosmo_OPT-XXX
LG-P920– cosmo_BAL-XXX
LG Optimus L5 II– vee5nfc
LG-P990– p990_228-01
PecanV– pecanV
LG Optimus HUB– univa_cis-xxx
LG Revolution– bryce
LG-E510– univa_neu-xx
Optimus LTE– lgp930
LG-P970– bproj_231-01
LG-P698– gelatods_cis-xxx
LG-V901– v901twn
Optimus 4X HD– x3
Optinus One– thunder_kor-08
LG-E510g– univa_722-34
Optimus Vu– batman_skt
Optimus Q2– bssq
Optimus Mach– lu3000
LG-E510f– e510_724-XX
LG-P970– bproj_226-10
LG-P990– p990_466-xxx
LG-P990– p990_BAL-xxx
LG-E510– univa_tlf-es
LG-P990– p990_525-05
Optimus L9– u2
LG optimus LTE2– d1lkt
Optimus G– geehdc
LG-P990– p990_454-xxx
Optimus One– ku3700
Lucid2– l1v
Optimus One– lu3700
USCC-US855– US855
LG-P690– gelato_ngr-xx
LG-P990h– p990h_CTM-xxx
LG-P925g– p925g
Optimus G Pro– geefhd
LG Optimus LTE Tag– lge_120_kt
LG-C800G– lgc800g
LG-P970– bproj_262-XXX
Optimus LTE– l1a
LG Optimus L7– u0
LG-P690– gelato_262-xx
LG-P970– bproj_214-07
LG-P920– cosmo_525-05
LG-P920– cosmo_ESA-XXX
LG-P990– p990_208-10
LG-P920h– cosmo_724-05
Optimus Pad– v905r
LG-P990– p990_466-92
LG-P920– cosmo_OPEN-CN
LG-P990– p990_214-01
LGL85C– LGL85C
LG-P690– gelato_sea-xx
Optimus 3D– cosmo_450-05
LG-P720h– cx2
Ally– aloha
LG-E615– m4ds
L-06DJOJO– batman_dcm
LG Optimus IT L05D– l_dcm
LG-P990– p990_EUR-xx
LG-LU6200– msm8660_surf
LG-E510g– univa_usc-mx
LG-P920– cosmo_TMO-XXX
IS11LG– x2
LG-P698f– gelatods_tha-xxx
LG-P920– cosmo_EUR-XXX
LG-P970– bproj_530-XXX
LG Optimus F7– fx1
LG Optimus L3II– vee3ds
LG Optimus LTE Tag– lge_120_skt
Swift– swift
LG-P698f– gelatods_open-br
Optimus Pad– v900asia
LG-P698– gelatods_sea-xxx
Optimus LTE– iproj
LG-P920– cosmo_515-XXX
Optimus L3– e0
LG-P690– gelato_bal-xx
Optimus Vu– 325
LG-E510– univa_214-04
LG-P990– p990_262-02
LG-P970– bproj_214-03
LG-P920h– cosmo_724-02
Spectrum 2– d1lv
Optimus Pad– v901kr
LG-LG855– LG855
Optimus Black– bproj_302-220
Optimus Vu– lge_325_skt
LG-KU8800– x2_450-08
Eve– EVE
LG-P990h– p990h_334-020
LG-P690– gelato_cis-xx
LG-LS855– LS855
LG-P690– gelato_are-xx
LG-P990– p990_219-10
LG-P990h– p990h
LG-P698– gelatods_ngr-xxx
Optimus Black– blackg
Optimus LTE– i_skt
LG-P970– bproj_234-33
LG-E510g– univa_740-01
LG-P970– bproj_CIS-xxx
LG-E510g– univa_ufn-mx
Optimus F3– fx3
LG Optimus 7 II– vee7ds
LG Optimus L3II– vee3e
LG-P690– gelato_tur-xx
LG-E510g– univa_ssv-xxx
LG-P990– p990_262-xx
Optimus G Pro– geefhd4g
Optimus Pad– v901ar
LG-C800– lgc800
LG-P875– l1e
LG-P690– gelato_460-xx
LG-E510g– univa_730-01
LG-P692– gelato_nfc_234-10
LGL45C– lgl45c
KU9500– ku9500
LG-P692– gelato_nfc_tim-it
LG-P920– cosmo_268-06
LG-P990h– p990h_730-03
Optimus Vu– batman_lgu
LG-P698– gelatods_bal-xxx
LG-P970– bproj_228-03
Optimus One– su370
LG-E510– univa_bal-xxx
Optimus Mach– LU3000
Optimus Black– ku5900
LG-P920h– cosmo_724-xxx
LG-P993– p993
LG-P698– gelatods_ind-xxx
LG-P970– bproj_222-88
LG-SU760– su760
LG Thrill– cosmopolitan
LENOVO MOBILE
Lenovo A1-32AB0– amazon_w
Lenovo A660– A660
A658T– A658t
P780– P780
Lenovo A520GRAY– a520_gray
Lenovo A700e– A700e
Lenovo A60– a60tw
Lenovo S686– Alaska
A670t– A670t
IdeaTab A2107A-H– lenovo75_a2_ics
Lenovo A60– lenovo73_cu
S920– S920
Lenovo A300– austin
IdeaTab A2107A-F– a2_wifi_row
Lenovo A520– lenovo73_gb
Lenovo S560– S560
Lenovo S880– s880_row
Lenovo A690– A690
Lenovo A60– a60_campus
IdeaTab A2107A-H– a2_3g_data
LIFETAB E10310– LIFETAB_E10310
Lenovo S880– s880
Lenovo A750– lenovo75_cu_gb
SmartTabII7– SmartTabII7
Lenovo A326– a326
Lenovo K2– apollohd_w
IdeaTabA2207A-H– A2207A-H
Lenovo A370– a370
A2107A-H– lenovo75_a2_att_ics
K900– K900_ROW
IdeaTabA2109A– A2109A
Lenovo K860i– K860i
Lenovo A765e– aruba
Lenovo A580– A580
A30t– A30t
LNV-Lenovo A790e– msm7627a
Lenovo A65– a65
IdeaTabS2110AH– msm8960
A820– A820
A656– A656
MD_LIFETAB_P9516– MD_LIFETAB_P9516
Lenovo A500– a59wg
Lenovo S2-38AH0– apollo_wg
Lenovo P700i– P700i
E4002– E4002
Lenovo A60+– A60plus
A830– A830
IdeaTab K2110A-F– K2110A-F
Lenovo A668t– A668t
S820– S820_ROW
Lenovo S720– S720
Lenovo A65– a65cu
Lenovo S850e– sichuan
Lenovo K900– K900
Lenovo A750– lenovo75_cu_ics
ATT, Movistar– A2107A-H
Lenovo P770– P770
Lenovo A780– A780_msm7627a
Lenovo A60+– Android
Lenovo S760– apollozero_w
A706– armani
Lenovo K800– K800
Lenovo K860– stuttgart_row
Lenovo A780– msm7627a_ha99
IdeaTabV2007A– sanpaolo
Lenovo A698t– lenovo15_td_ics
Lenovo A288t– A288t
Indigo– Indigo
Lenovo A390e– msm7627_ea95
Spice Mi-350– mi_350
Lenovo A278t– A278t
Lenovo S899t– S899t
Lenovo S2-38AT0– apollo_td
LNV-Lenovo A600e– A600e_msm8625
Lenovo A60– a60os
LNV-Lenovo_A560e– A560e_msm7627a
Lenovo S880i– S880i
IdeaTab A5000– A5000E
Lenovo A60– a60id_tel
Lenovo A530– A530_msm7627a_alps
A516– A516
IdeaTabS2109A-F– S2109A
Lenovo A366t– lenovo13_td
IdeaTab S6000– S6000
Lenovo A789– A789
ThinkPad Tablet– 18382AU
A850– A850
Lenovo P700– p700
Lenovo A710e– A710e_msm7627a
Lenovo A298t– A298t
Lenovo P700– p700_ph
Lenovo S890– S890
Lenovo A798t– A798t
Lenovo S696– sicily
A630– A630e
S868– S868t
EveryPad– A3000
S2005A-H– S2005A-H
Lenovo S680– seoul
LIFETAB_S9512– LIFETAB_S9512
Lenovo K860– stuttgart
Lenovo A360– a360
A66t– T702T
A1_07– A1_07
Lenovo A65– a65_ph_id_vn
Lenovo S920_ROW– S920_ROW
Lenovo S2-38AH0– Lenovo_S2
IdeaTabV2010A– santiago
Lenovo A2105– Lenovo_A2105
LNV-Lenovo S870e– S870e
MICROMAX
A72– A72
A91– A91
A87– A87
A116– A116
A57– A57
A56– A56
P275– P275
A73– A73
A111– A111
A88– A88
A78– Micromax
A54– A54
A50– kpt73_gb
A84– A84
A89– A89
A110Q– A110Q
A75– A75
MOBIWIRE
Pyxis– pyxis_boulanger
Star Trail III– mobiwire_startrail3
MOTOROLA
A1680– umts_lucky
XT531– XT531
MB520– umts_kobe
Defy– umts_jordan
Milestone2– umts_milestone2
XT897– asanti_c
Droid– umts_sholes
DROID RAZR– cdma_spyder
XT882– swordfish
DROID4– cdma_maserati
XT530– XT530
XT317– XT317
Droid II– cdma_droid2
Droid II– cdma_droid2we
ME863– umts_solana
Droid Pro– cdma_venus2
MB886– qinara
DROID RAZR M– scorpion_mini
Droid X– cdma_shadow
XT535– XT535
MB612– cdma_kronos
XT535– tinboostplus_umts
XOOM– umts_hubble
XT603– cdma_pax
XOOM– wingray
XT389– XT389
MZ505– graham_wifi
XOOM– stingray
Droid X2– daytona
XT800+– cg_tita2
CLIQ– morrison
XT615– ironmax_umts
XT615– XT615
MB611– umts_begonia
XT560– tinq_umts
DROID RAZR i– smi
XT303– silversmart_umts
XOOM– umts_everest
Atrix– olympus
MT620– TAHITI
XT910– umts_spyder
XT621– umts_primus
XT532– XT532
XT610– umts_venus2
XT319– XT319
XT320– tinboost_umts
ME632– umts_elway
XT557– tinboostplus_cdma
MOTWX435KT– Triumph
XT885– umts_yangtze
XT550– argonspin_umts
XT605– umts_jorian
Cliq-XT– zeppelin
DROID RAZR HD– vanquish
XOOM– wifi_hubble
XT627– umts_irock
XT316– XT316
XT800W– ttu_skt
XT389– argonmini_umts
XT550– ArgonSpin
MB508– umts_sage
Backflip– motus
XOOM 2 ME– fleming
MB865– edison
Motorola MOT-XT681– ironmaxct_cdma
Milestone– A853
Droid Bionic– cdma_targa
Glam XT800– titanium
MZ505– Graham
DROID RAZR HD– vanquish_u
201M– scorpion_mini_t
XT316– dominoq_umts
MZ616– pasteur
XT311– XT311
Motoroi– sholest
Photon 4G– sunfire
XT560– XT560
MILESTONE3– cdma_solana
XT390– XT390
XT687– ironmaxtv_umts
XT901– solstice
XT905– scorpion_mini_u
NEC
LifeTouch Note– D000000010N
LifeTouch B– LTB018
MEDIAS X N-04E– N-04E
LifeTouch L– LTTLA16
MEDIAS X N-06E– N-06E
MEDIAS LTE N-04D– N-04D
LifeTouch B– LTB013
MEDIAS PP N-01D– N-01D
Casio G’zOne Commando– C771
LifeTouch S– LifeTouch_D1
LifeTouch Note– LTNA7
MEDIAS WP N-06C– N-06C
MEDIAS TAB N-06D– N-06D
MEDIAS BR IS11N– IS11N
LifeTouch W– LT-W1_2
MEDIAS U N-02E– N-02E
LifeTouch S– LifeTouch_D7
Disney Mobile on docomoN-03E– N-03E
CASIO G’zOne Commando 4G LTE– C811
G’zOne CA-201L– CA201L
MEDIAS NE-202– NE-202
MEDIAS W N-05E– N-05E
NEC909e– NEC909e
MEDIAS ES N-05D– N-05D
LifeTouch Note– LTNA7F
MEDIAS NEC-102– NEC-102
MEDIAS CH 101N– 101N
MEDIAS NEC-101S– MAGNUM
D000-000002-W01– LT-W1_1
LifeTouch Note– D000000011N
MEDIAS TAB UL N-08D– N-08D
G’z One IS11CA– IS11CA
G’zOne TYPE-L CAL21– CAL21
MEDIAS N-04C– N-04C
LifeTouch L– LTTLA32
NE-201– NE-201
MEDIAS U NE-103T– NE-103
MEDIAS X N-07D– N-07D
MEDIAS NEC-101S– NEC-101
LifeTouch B– LTB019W
LifeTouch W– LifeTouch_W1
LifeTouch B– LTB019G
NIKON
COOLPIX– S800c
PANASONIC CORPORATION
JT-H580VT– H580VT_A
FZ-A1B– toughpad
UN-MT300– A1
JT-B1– B1
Panasonic P51– P51
UN-W700– F1
SV-ME1000– K1
JT-H581VT– H581VT_A
PANASONIC MOBILE COMMUNICATIONS
ELUGA dL1– pana2_4v
P-01D– pana2_1
ELUGA Power– P-07D
P-05D– pana2_4a
P-07C– laputa
ELUGA P– P-03E
P-04D– pana2_4d
ELUGA X– P-02E
P-02D– pana2_2
101P– pana2_2s
102P– pana2_4s
P-08D– P-08D
ELUGA– pana2_4o
ELUGA V– P-06D
P-07C– pana1
PANTECH
IM-A870K– ef52k
Vega X– ef14l
PTL21– maruko
EF35L– ef35l
Apache– ADR8995
IM-A800S– ef39s
IM-A870S– ef52s
Mirach– ef13l
IM-A860K– ef51k
MIRACH_J– mirachj
Vega– ef12s
ef14lv– ef14lv
IM-A850S– ef48s
IM-A810K– ef40k
PantechP4100– pororo
Sirius– ef10s
IM-A830L– ef46l
Izar– sp33k
PLANET– mini
IM-A850K– ef49k
IM-A730S– ef30s
IS06– jmasai
PantechP9070– presto
EF34K– ef34k
IM-A840S– IM-A840S
IM-A860L– ef51l
PantechP8000– moon
EF33S– ef33s
PantechP8010– oscar
IM-A775C– ef34c
IM-A830K– ef45k
IM-A810S– ef40s
Vega LTE M– ef65l
IM-A830S– ef47s
ADR930L– ADR930L
Vega X– ef18k
IM-A870L– ef52l
IM-A850L– ef50l
IM-A860S– ef51s
AT1– at1
ADR910L– ADR910L
Mirach– ef13s
IM-840SP– IM-A840SP
PEGATRON
chagall– chagall
Android Tablet PC– TabletPC
Olipad– OP111
Getac Z710– z710
Harris 12131-1000– msm8660_cougar
Android Tablet PC– Duke3G
MaxiIQ– MaxiIQ
Android Tablet PC– DukeWifi
PHILIPS ELECTRONICS
T8 PI7000– Tablet_8
PI3900– T7p_Duo_93
Philips_PI5000– Philips_PI5000
SA3CNT– Philips_GGC3
POSITIVO
YPY_07FTB– YPY_07FTB
Positivo YPY7 3G– TB07FTA
YPY_10STB– YPY_10STB
Ypy S350– YPY_S350
YPY_AB7K– YPY_AB7K
Positivo YPY7 wifi– YPY_07STA
Positivo YPY7 3G– YPY_07FTA
YPY_07STB– YPY_07STB
YPY 10 3G– YPY_10FTA
YPY_TQ7– YPY_TQ7
Positivo YPY7 wifi– TB07STA
YPY_10FTB– YPY_10FTB
QUANTA CORPORATION
Nirvana_Tablet– Nirvana_Tablet
MiSS– MiSS
OP110– OP110
M363/P– UY1
INFINITY G NK2– infinity_g
TA1013– nk1
LIFETAB_P9514– LIFETAB_P9514
SEMC
Xperia X10– X10i
Xperia X10 Mini Pro– U20i
SHARP
AQUOS PHONE SH-01D– SH01D
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 101SH– SBM101SH
AQUOS PHONE CL IS17SH– SHI17
AQUOS PHONE EX SH-04E– SH04E
DM010SH– DM010SH
SH8298U– SH8298U
AQUOS PHONE IS12SH– SHI12
AQUOS PHONE SoftBank 104SH– SBM104SH
AQUOS PHONE SH-06D– SH06D
AQUOS PHONE st SH-07D– SH07D
PANTONE 6 SoftBank 200SH– SBM200SH
INFOBAR A01– SHX11
INFOBAR C01– SHX12
SH8128U– msm7627
SH80F– SH80F
SH-01E Vivienne Westwood– SH01EVW
AQUOS PHONE Xx SoftBank 106SH– SBM106SH
IS05– SHI05
Q-pot.Phone SH-04D– SH04D
AQUOS PHONE SL IS15SH– SHI15
AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH– SBM009SH
A01SH– A01SH
SH8268U– SH8268U
AQUOS PHONE SoftBank 006SH– SBM006SH
AQUOS PHONE ZETA SH-02E– SH02E
AQUOS PHONE SoftBank 102SH II– SBM102SH2
SoftBank 107SH B– SBM107SHB
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH J– SBM007SHJ
DM012SH– DM012SH
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH– SBM007SH
IS03– SHI03
AQUOS PHONE SERIE SHL21– SHL21
SH8188U– SH8188U
AQUOS PHONE SoftBank 102SH– SBM102SH
EB-WX1GJ/EB-W51GJ– Galapagos
EB-A71GJ– EB-A71GJ
AQUOS PHONE slider SH-02D– SH02D
AQUOS PHONE IS13SH– SHI13
AQUOS PHONE ss 205SH– SBM205SH
AQUOS PHONE si SH-07E– SH-07E
LYNX 3D SH-03C– SH03C
GALAPAGOS SoftBank 003SH– SBM003SH
Yahoo! Phone SoftBank 009SH Y– SBM009SHY
SH8288U– SH8288U
RW107– RW107
AQUOS PHONE ZETA SH-09D– SH09D
AQUOS PHONE SERIE ISW16SH– SHI16
DM011SH– DM011SH
AQUOS PHONE Xx 206SH– SBM206SH
AQUOS PHONE IS14SH– SHI14
AQUOS PAD SHT21– SHT21
AQUOS PHONE si SH-01E– SH01E
AQUOS PHONE SH-12C– SH12C
GALAPAGOS SoftBank 005SH– SBM005SH
SH8118U– msm7627_surf
AQUOS PHONE f SH-13C– SH13C
SBM204SH– SBM204SH
SoftBank AQUOS PHONE Xx 203SH– SBM203SH
SH7218T– SH7218T
SoftBank 007SH KT– SBM007SHK
DM013SH– DM013SH
DM009SH– DM009SH
AQUOS PHONE SoftBank 103SH– SBM103SH
DM014SH– DM014SH
AQUOS PHONE sv SH-10D– SH10D
ADS1– ADS1
AQUOS PHONE IS11SH– SHI11
SH-06E– SH-06E
PANTONE 5 SoftBank 107SH– SBM107SH
SH-06D NERV– SH06DNERV
SK TELESYS
ITP-R208W– rk30sdk
ITP-E410W– willow
T720– T720
S150– msm8255_k5
UTA200– htt75_nand_6628_ics
SK-S170– K4
Fly– htt77_ics2
SK-S100– qsd8250_s1
SAMSUNG
Galaxy Gio– GT-S5660
Galaxy Note– SGH-I717
Galaxy Tab– SHW-M180L
Galaxy Tab– SC-01C
Galaxy S– SGH-T959W
Galaxy Y Pro Duos– GT-B5512
Galaxy Note– SGH-I717R
Galaxy Tab 10.1– SC-01D
Galaxy S– SHW-M130L
Galaxy Tab– GT-P1000N
GT-P7500V– GT-P7500V
Galaxy Tab– GT-P1000R
Galaxy Europa– GT-I5503
Galaxy Tab– SHW-M180K
SCH-I699– SCH-I699
Galaxy Fit– GT-S5670
Galaxy Pocket– GT-S5300
Galaxy Ace– GT-S5839i
Transform Ultra– SPH-M930
Galaxy Pocket– GT-S5300B
Galaxy Xcover– GT-S5690
Galaxy S Epic– SPH-D700
Replenish– SPH-M580
Galaxy Ace Advance– GT-S6800
Galaxy Mini– SGH-T499V
Galaxy Spica– GT-I5700
Galaxy Fit– GT-S5670L
Galaxy S III– SC-03E
Galaxy Ace– GT-S5830D
Galaxy Y– GT-S5360L
SHW-M135K– SHW-M135K
Galaxy S– SC-02B
Galaxy Ace– GT-S6358
GT-P7300B– GT-P7300B
Galaxy S II– SGH-I727R
Galaxy Tab 8.9– SGH-I957R
Galaxy Ace– SCH-I619
Galaxy Tab 10.1– SCH-I905
Galaxy S– SCH-I500
SHW-M340D– SHW-M340D
Galaxy Exhilarate– SGH-I577
Galaxy Tab– GT-P1000M
Galaxy Tab 7.0 Plus– GT-P6201
SCH-I339– SCH-I339
Transform Ultra– SPH-M930BST
Galaxy Ace– GT-S5830F
Galaxy S II– SPH-D710
Galaxy Proclaim– SCH-S720C
Galaxy Note– GT-N7005
Galaxy Xcover– GT-S5690R
VinsQ– SPH-M910
Galaxy Precedent– SCH-M828C
Galaxy Note II– SC-02E
GT-S5830V– GT-S5830V
Galaxy Europa– GT-I5510
Galaxy Ace– GT-S5830i
SCH-I779– SCH-I779
Galaxy S– GT-I9000B
Galaxy S II– GT-I9108
Galaxy Tab 7.7– GT-P6800
SCH-W999– SCH-W999
Galaxy S Vibrant– SGH-T959D
Galaxy Tab– GT-P1000
Galaxy S– SGH-T959V
Captivate Glide– SGH-I927
Galaxy Gio– GT-S5660V
Galaxy Y Duos– GT-S6102B
Galaxy Beam– GT-I8250
Galaxy S II– SHW-M250K
Galaxy Gio– SHW-M290S
Galaxy Note– SHV-E160L
Galaxy Tab 7.7– SCH-I815
Galaxy Note– SHV-E160S
Galaxy S– SCH-S950C
Galaxy Note– SHV-E160K
Galaxy Note– SGH-T879
GT-P7500R– GT-P7500R
Galaxy Tab– GT-P1000L
Galaxy S– GT-I9000T
Galaxy S– GT-I9008L
Galaxy Ace II– GT-I8160L
Galaxy Xcover– GT-S5690M
Galaxy S Advance– GT-I9070P
Galaxy Pop– SCH-i559
Galaxy Europa– GT-I5508
Galaxy Ace Duos– SCH-I589
Galaxy Y Pro– GT-B5510
GT-S7500– GT-S7500
Behold II– SGH_T939
Galaxy Q– SGH-T589W
Galaxy Y Pro Duos– GT-B5512B
SGH-S959G– SGH-S959G
Galaxy Tab 10.1– GT-P7500
Galaxy player 70 Plus– YP-GB70D
Galaxy Indulge– SCH-R910
Galaxy Mini– GT-S5578
GT-S5820– GT-S5820
Galaxy S– GT-I9000M
Galaxy Y Pro– GT-B5510L
Galaxy Mini II– GT-S6500D
GT-S5360T– GT-S5360T
Galaxy Tab 10.1 N– GT-P7501
Galaxy S Vibrant– SGH-T959
Galaxy Tab 7.0 Plus– SGH-T869
Galaxy Ace– GT-S5830L
SGH-I987– SGH-I987
Galaxy Tab 7.0– SPH-P100
Galaxy W– GT-I8150T
Galaxy S– SCH-i909
Galaxy S Advance– GT-I9070
Galaxy Gio– GT-S5660B
DoubleTime– SGH-I857
Illusion– SCH-I110
GT-P7500M– GT-P7500M
Galaxy S– GT-I9000
Galaxy Attain– SCH-R920
Galaxy Neo– SHW-M220L
Galaxy Y Duos– GT-S6102E
Exhibit– SGH-T759
Galaxy Tab 10.1 N– GT-P7511
Galaxy Tab 10.1– SHW-M380K
GT-I5510M– GT-I5510M
Galaxy S– GT-I9018
Galaxy Appeal– SGH-I827
Galaxy Pro– GT-B7510
Galaxy Ace Duos– SCH-I579
Galaxy Ace Duos– SCH-i579
Galaxy Ace Duos– GT-S6352
Europa– GT-I5500B
Galaxy Xcover– GT-S5690L
Galaxy S II– SGH-I757M
GT-N7000B– GT-N7000B
Galaxy S Stratosphere– SCH-I405
Galaxy S II– SGH-T989
SCH-I559– SCH-I559
Galaxy Y Duos– GT-S6102
Transform– SPH-M920
Galaxy S II– SGH-I777
Galaxy Tab– SGH-T849
Galaxy Tab 7.7– GT-P6810
Galaxy Y– GT-S5360B
Galaxy S Lightray– SCH-R940
Galaxy S– SGH-I927R
Galaxy Note– GT-N7000
Galaxy Tab 7.7 Plus– SC-01E
Galaxy Tab– SMT-i9100
Galaxy Mini II– GT-S6500L
Galaxy Player 5– YP-G70
Galaxy Tab 8.9– SGH-I957M
Galaxy S– SCH-I400
Galaxy Note– SGH-I717D
GT-P7320T– GT-P7320T
Galaxy Tab 8.9– SHV-E140L
Galaxy Ace Duos– GT-S6802B
Galaxy Ace– GT-S5830B
GT-I9210T– GT-I9210T
Galaxy Mini– GT-S5570I
Galaxy Gio– SCH-i569
Galaxy Ace– GT-S5830G
Galaxy SII Skyrocket– SGH-I727
SCH-R820– SCH-R820
GT-P6200L– GT-P6200L
Galaxy S Epic– SPH-D710VMUB
Galaxy S II– SCH-i929
Europa– GT-I5510L
SCH-I519– SCH-I519
Galaxy Ace Plus– GT-S7500L
Galaxy Fit– GT-S5670B
Galaxy Player 3.6– YP-GS1
Galaxy Pro– GT-B7510L
Galaxy W– GT-I8150
Galaxy S– SHW-M130K
Galaxy S Aviator– SCH-R930
Galaxy Tab– SHW-M180S
Galaxy Player 4– YP-GB1
Galaxy Tab 7.0 Plus– GT-P6200
Galaxy S Blaze– SGH-T769
Galaxy Tab 8.9– GT-P7320
Galaxy Note– GT-I9228
GT-S5698– GT-S5698
Galaxy Mini II– GT-S6500T
Galaxy S II– GT-I9210
Galaxy S II– SC-03D
Infuse– SGH-I997R
Galaxy Ace Plus– GT-S7508
Galaxy S II– SHV-E120K
SHW-M135L– SHW-M135L
Galaxy M Style– SHW-M340S
Galaxy S 4– SC-04E
Galaxy Tab 10.1– SHW-M380W
Absolute– GT-B9120
Rugby Smart– SGH-I847
GT-I9100P– GT-I9100P
Galaxy Ace II– GT-I8160
Gem– SCH-I100
Galaxy Tab– GT-P1000T
Galaxy W– GT-I8150B
SHW-M340K– SHW-M340K
SHV-E110S– SHV-E110S
Galaxy Europa– GT-I5500
Galaxy S Epic– SPH-D710BST
Galaxy S II– GT-I9103
Galaxy Tab 10.1– SHW-M300W
Galaxy Tab 7.0 Plus– GT-P6211
Galaxy Tab 8.9– SHV-E140K
Galaxy Y– GT-S5368
GT-I9100M– GT-I9100M
Galaxy Tab 10.1– SHW-M380S
Galaxy Y– GT-S5363
Galaxy S– GT-I9050
Galaxy Tab 10.1– GT-P7503
Galaxy S– SHW-M110S
Galaxy Note– GT-I9220
Galaxy Tab 7.0 Plus– SHW-M430W
Galaxy Player 4.0– YP-G1
Galaxy Pro– GT-B7510B
Galaxy Indulge– SCH-R915
Galaxy Ace Q– SGH-I827D
Galaxy S Plus– GT-I9001
Galaxy Q– SGH-T589
SCH-i809– SCH-i809
Galaxy Tab– SCH-I800
Galaxy Ace II– GT-I8160P
Galaxy Y Pop– GT-S6108
Galaxy Y– GT-S5369
Galaxy S– SGH-I896
Galaxy S II– SHW-M250S
Galaxy Y TV– GT-S5367
Galaxy Tab 8.9– SCH-P739
Galaxy Beam– GT-I8530
Galaxy Tab 8.9– SHV-E140S
Galaxy Tab 10.1– GT-P7500D
Galaxy S– GT-I9003L
Galaxy S Fascinate– SGH-T959P
Infuse– SGH-I997
Galaxy Prevail– SPH-M820
Galaxy Tab 10.1– SGH-T859
Galaxy Ace Duo– GT-S6802
Galaxy Ace– GT-S5830T
Galaxy Ace– GT-S5830M
SCH-i919– SCH-i919
Galaxy Y Pro– GT-B5510B
Europa– GT-I5503T
Galaxy Ace– SHW-M240S
Droid Charge– SCH-I510
Galaxy Mini II– GT-S6500
Galaxy Tab 7.0 Plus– GT-P6210
Galaxy Mini– SGH-T499
Galaxy Note– SCH-i889
Admire– SCH-R720
Galaxy Tab 8.9– SHW-M305W
Galaxy Apollo– GT-I5800D
Galaxy S– GT-I9003
Galaxy S II– ISW11SC
Galaxy Tab– GT-P1010
Sidekick– SGH-T839
Galaxy W– SGH-T679M
Moment– SPH-M900
Galaxy Apollo– GT-I5801
Galaxy Tab– SHW-M180W
SCH-I659– SCH-I659
Galaxy Player– YP-GB70
GT-S7500T– GT-S7500T
Conquer– SPH-D600
GT-I9100G– GT-I9100G
Galaxy Tab 8.9– SGH-I957
Galaxy Y– SCH-i509
Galaxy Mini– SGH-T499Y
Galaxy Mini– GT-S5570B
Galaxy S II– SCH-R760
Replenish– SPH-M580BST
Galaxy Ace Duos– SCH-i589
Galaxy Gio– SHW-M290K
GT-S5300L– GT-S5300L
Galaxy Tab 8.9– SGH-I957D
Galaxy Apollo– GT-I5800
Galaxy Pocket– GT-S5302
Galaxy Tab 8.9– GT-P7300
Galaxy S– GT-I9010
Galaxy Ace– GT-S5838
Galaxy S II– GT-I9100T
Galaxy– GT-B9062
Transfix– SCH-R730
Galaxy Note– SGH-I717M
Galaxy Exhibit– SGH-T679
SHW-M115S– SHW-M115S
Galaxy S– SHW-M190S
Galaxy S II– GT-I9100
Europa– GT-I5500L
GT-I5510T– GT-I5510T
Galaxy S II– SC-02C
Galaxy Q– SGH-T589R
Galaxy S II– SHV-E120L
Galaxy S II– SHW-M250L
Galaxy Gio– GT-S5660M
Galaxy Y– SCH-I509
SCH-I405U– SCH-I405U
Galaxy S II– SGH-T989D
Galaxy Tab 8.9– GT-P7310
Galaxy Ace– GT-S5830C
SHV-E150S– SHV-E150S
Galaxy Pocket– GT-S5302B
Galaxy Gio– GT-S5660L
Repp– SCH-R680
Galaxy Mini– GT-S5570L
Galaxy M Style– SHW-M340L
Galaxy Tab– GT-P1013
SCH-W899– SCH-W899
SCH-I919U– SCH-I919U
Galaxy Mini– GT-S5570
Galaxy Ace– GT-S5830
Galaxy Ace Plus– GT-S7500W
Galaxy Y– GT-S5360
Galaxy S– SGH-I897
Galaxy S II– SHV-E120S
SANYO
Benesse– 31TL04
SONY
Sony Tablet P– nbx02
Tablet S– nbx03
SGPT13– txs03
NW-Z1000Series– icx1216
SONY ERICSSON
ST15i– ST15i
WT18i– WT18i
LT22i– LT22i
SK17i– SK17i
Xperia PLAY– R800x
WT19i– WT19i
Xperia tipo dual– ST21i2
Xperia sola– MT27i
Xperia T– LT30at
Xperia Neo– MT15i
Xperia A– SO-04E
MK16i– MK16i
Xperia mini– ST15a
Xperia Go– ST27a
Xperia acro S– LT26w
Xperia E dual– C1605
Xperia ZL– C6502
Xperia X10– X10a
Xperia GX– SO-04D
LT28h– LT28h
Xperia miro– ST23i
Xperia PLAY– SO-01D
Xperia mini pro– SK17a
Xperia PLAY– R800a
Xperia Arc– LT15i
Xperia SX– SO-05D
Xperia Acro– IS11S
Xperia T– LT30a
Xperia Z– SO-02E
Xperia AX– SO-01E
X10 Xperia Mini– robyn
MK16a– MK16a
WT19a– WT19a
Xperia tipo– ST21i
Xperia SL– LT26ii
Xperia PLAY– R800at
Xperia Tablet Z– SO-03E
Xperia T– LT30p
Xperia SP– C5303
LT28i– LT28i
Xperia Z– C6603
Xperia neo V– MT11a
Xperia Play– R800i
Xperia Go– ST27i
MT11i– MT11i
LT18i– LT18i
Xperia Acro– SO-02C
Xperia ray– ST18a
IS12S– IS12S
Xperia Tablet Z– SGP311
ST18i– ST18i
Xperia arc S– LT18a
Xperia J– ST26i
Xperia neo– MT15a
SO-03D– SO-03D
Xperia Z– C6606
Xperia ray– SO-03C
Xperia X8– E15i
Xperia VL– SOL21
Xperia ion– LT28at
Xperia V– LT25c
LT15a– LT15a
Xperia mini– S51SE
Xperia SP– M35c
Xperia TX– LT29i
Xperia Arc– SO-01C
Xperia S– SO-02D
Xperia U– ST25i
Xperia neo L– MT25i
Xperia V– LT25i
Xperia active– ST17i
LT26i– LT26i
SUMITOMO ELECTRIC NETWORKS
Hikari-iFrame/WDPF-703SE– dhe1100
TCT MOBILE LIMITED (ALCATEL)
One Touch 990S– one_touch_990S_gsm
One Touch 990– one_touch_990_gsm
ALCATEL_OT_990M– OT_990M_gsm
ADR3010– ONE_TOUCH_960C
Alcatel OT-980A– msm7627_ffa
ALCATEL ONE TOUCH 5035A– Camry_GSM
ALCATEL ONE TOUCH 918S– one_touch_918S_gsm
MTC_968– one_touch_993_gsm
TCL P606– Rav4_GSM
ALCATEL ONE TOUCH 991T– one_touch_991T_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 903D– one_touch_903D_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 903A– one_touch_903A_gsm
MTC 960– MTC_960_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 903– one_touch_903_gsm
TCL A998– TCL_A998_gsm
Vodafone 975N– SmartIII4
ALCATEL ONE TOUCH 916A– one_touch_916A_gsm
ALCATEL one touch 990C– one_touch_990C_cdma
ALCATEL_one_touch_910– one_touch_910_gsm
TCL A968– TCL_A968
ALCATEL_one_touch_988– one_touch_988_cdma
T10– T10
ALCATEL ONE TOUCH 918N– ONE_TOUCH_918N_umts
One Touch 990A– one_touch_990A_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 922– one_touch_922_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 4030Y– Beetle_GSM
RPSPE4301– one_touch_995_gsm
one touch T20– T20
Megafon Login– OT-930
ASB-D T918– ASB-D_T918
MegaFon_SP-A10– MegaFon_SP-A10
Alcatel_one_touch_908F_Orange– one_touch_908F_gsm
ALCATEL_one_touch_909A– one_touch_909A_gsm
ALCATEL_one_touch_908M– one_touch_908M_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 6010– Telsa
move 2– move_2_gsm
RASPG3201– RASPG3201_umts
TCL C990+– TCL_C990_Plus_cdma
Smartphone Android by SFR STARADDICT II– one_touch_996_gsm
ALCATEL OT 919– OT_919_gsm
ALCATEL_one_touch_918N– one_touch_918N_umts
ALCATEL_one_touch_918D– one_touch_918D_umts
ALCATEL ONE TOUCH 991D– one_touch_991D_gsm
ONE TOUCH TAB 7HD– T016
ALCATEL_ONE_TOUCH_918M– one_touch_918M_gsm
ALCATEL OT 919 HelloKitty– OT_919_HelloKitty_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 916– one_touch_916_gsm
One Touch 890D– one_touch_890D_gsm
TCL_A988– TCL_A988_gsm
ALCATEL_one_touch_985– one_touch_985A_gsm
USCC_ALCATEL_one_touch_909B– one_touch_909B_cdma
ALCATEL_one_touch_978– OT-978
ALCATEL one touch 986+– OT986
ALCATEL ONE TOUCH 991D– ONE_TOUCH_991D_gsm
onetouch EVO7– EVO7
one touch 906– Martini
ALCATEL ONE TOUCH 916D– one_touch_916D_gsm
one touch 995C+– one_touch_995C_cdma
TCL A980– TCL_A980_gsm
I-L1– mercury
TCL S500– TCL_S500_GSM
ALCATEL_one_touch_906Y– OT-906
ALCATEL ONE TOUCH 991S– one_touch_991S_gsm
ONE_TOUCH_960C– Alltel
ASB-D T918– B-GriffinPlus_TD
ALCATEL_one_touch_908S– one_touch_908S_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 997D– Martell_GSM
ONE_TOUCH_960C– nTelos
ALCATEL ONE TOUCH 928D– ONE_TOUCH_928D_gsm
TCL S600– Martell_lite_GSM
TCL E928– Griffin_TD
TCL D662– TCL_D662_cdma
ALCATEL ONE TOUCH 918A– one_touch_918A_gsm
TCL_W969– TCL_A919_umts
RPSPG3201– RPSPG3201_umts
TCL A909– TCL-A909_A909_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 8000D– Scribe5_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 6030X– Diablo
One Touch 908– one_touch_908_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 918D– ONE_TOUCH_918D_umts
ALCATEL_one_touch_909S– one_touch_909S_gsm
TCL S800– TCL_S800_GSM
TCL W969– TCL_W969_gsm
TCL S900– S900
ONE TOUCH 983– ONE_TOUCH_983_gsm
TCL E928– E928_TD
ALCATEL_one_touch_913D– OT-913D
ALCATEL_one_touch_908A– one_touch_908A_gsm
TCL A966– TCL_A966_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 991– ONE_TOUCH_991_gsm
TCL S600– TCL_S600_GSM
Vodafone Smart II– Vodafone_Smart_II_gsm
ALCATEL_one_touch_979_HelloKitty– OT-979
TCL_W939– TCL_W939_gsm
Telenor_Smart– one_touch_985_gsm
ALCATEL_one_touch_910A– one_touch_910A_gsm
MOVE– MOVE_gsm
A556C– A556C
TCL A506– TCL_A506
onetouch T60– T60
ALCATEL ONE TOUCH 993D– one_touch_993D_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 5020W– Megane_GSM
MTC-962– MTC-962_gsm
BASE_Varia– BASE_Varia_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 918– one_touch_918_gsm
TCL A986– TCL_A986_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 985D– one_touch_985D_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 985N– one_touch_985N_gsm
TCL A919– A919_gsm
ONE TOUCH TAB 7– T011
TCL D515– TCL_D515_cdma
ALCATEL_one_touch_995A– one_touch_995A_gsm
ALCATEL_one_touch_983A– ONE_TOUCH_983A_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 918N– one_touch_918N_gsm
ALCATEL ONE TOUCH 6033X– DiabloHD
ALCATEL ONE TOUCH 918D– one_touch_918D_gsm
A554C– A554C
ALCATEL ONE TOUCH 991A– ONE_TOUCH_991A_gsm
TCL-S806– TCL-S806
OP070– OP070
ALCATEL OT 918– OT_918_gsm
ONE TOUCH 983M– ONE_TOUCH_983M_gsm
Vancouver_Orange– Vancouver_gsm
TCL A510– TCL_A510
One Touch 906– one_touch_906_gsm
ALCATEL_ONE_TOUCH_991_Orange– one_touch_991_gsm
Venture– adr2045
ADR3010– RadioShack
ALCATEL_one_touch_976– OT-976
ALCATEL_one_touch_918M– one_touch_918M_umts
TECHNICOLOR
T-Hub2– omap4_WT3
TELEEPOCH
PMI920– MaxBravo
Chaser– chaser-921
U670C– U670C
TOSHIBA CORPORATION
Thrive 7– tostab04
JPN:REGZA Tablet AT830 Other countries:TOSHIBA AT330– tostab11BT
AT200– tostab05
LT170– tostabg1
DB50– tosebook01
JP:REGZA Tablet AT570 Others:TOSHIBA AT270– tostab11BS
JPN:REGZA Tablet AT500 Other countries:TOSHIBA AT300– tostab11BA
Hikari-iFrame/WDPF-703TI– WDPF-703TI
AT100– tostab03
VERTU
VERTU Ti– hermione
VIZIO, INC.
VTAB1008– VTAB1008
XIAOMI
MI 2A– taurus
MI 2S– aries
ZTE
ZTE V970M– P175A20
ZTE Grand S– Grand-S
K75– crane-zte7
008Z– bladeplus
ZTE-T U812– U812
ZTE Blade III Pro– Blade-III-Pro
ZTE Grand Era– enterprise_HK
ZTE-T U830– U830
Mtag 281– mooncake2
N762– roamer
ZTE N880F– ZTE-N880F
ZTE-SKATE– skate
N810– fluid
ZTE U793– P810T02
V8200-Memphis-orange-Slovakia– V8200_OSK
ZTE U880F– ventana_U880F
ZTE N970– dana
ZTE U808– P825T10
ZTE V9800– kiska
X501_USA_Cricket– X501
ZTE V880E– atlas40
ZTE N9120– elden
Grand X Pro– P177A20
V8000_USA_Cricket– V8000
ZTE N818– ZTE-N818
V9S– V9S
STARNAUTE II– V6600
ZTE V768– P253A20
N860– arthur
ZTE V70– ZTE-V70
Blade– blade
Z750C– Z750C
ZTE N881E– ZTE-N881E
V96A– V96A
Skate4.3 H– skateplus
ZTE-T U805– U805
ZTE Grand Era– enterprise_RU
ZTE N988– ZTE-N988
ZTE V987– P188F04
ZTE U880s– U880s
ZTE U930HD– U930HD
ZTE U795– U795
ZTE U817– P117A20
N8010_APT– N8010_APT
NX501– NX501
T77– T77
ZTE-U V875m– V875m
Grand X In– mfld_pr2
SmartTab7– V71A
QB7211– QB7211
ZTE-N910– arthur4g
N9510– warplte
Blade S– blade2
ZTE N5– ZTE-N5
ZTE-T T98– cardhu
V66– V66
N9810– quantum
Z998– coeus
ZXY-ZTE_N8010– N8010_CT
ZTE-U V760– ztenj73_gb
STARXTREM– prindle
ZTE Grand S– ZTE-Grand-S
V8300_Z39– V8300_Z39
ZTE U795+– z795
N855D_YM– hope
ZTE V889F– ZTE-V889F
ZTE U788+– z788
V865M– hct77_ics2
N9500– gordon
ZTE Blade G– ZTE-Blade-G
ZTE U791– P810T01
V961– whistler
Android Edition Starnaute– amigo
ZTE U885– U885
ZTE-U V857– V857
ZTE U807– P117A11
V8200_EE_UK– V8200_EE_UK
ZTE N980– ZTE-N980
V9– v9
N850– sean
ZTE T28 Prepaid– bluetick
ZTE T81– iliamna
ZTE-T U960s– U960s
ZTE U956– P188T10
N861– warp2
ZTE T83– demeter
ZTE V9800– roundtop
ZTE U960s2– U960s2
Z995– becky
Z796C– Z796C
ZTE T12– P173A30T
N9101– apollo
ZTE U788– U788
U880– U880
ZTE U880E– U880E
ZTE U930– ventana_U930
ZTE V793– P175A60
ZTE-U V857– zte_v857
ZTE V791– P175A40
V72A– ZTE-V72A
ZTE V9A– v9plus
V68– V68
ZTE-U V760– p173a10
UZTE V889M– P175A10
N788_BASHA– roamer2
V871– joe
ZTE U960s3– U960s3
ZTE-T T9– T9
ZTE U935– P117A30
Racer– mooncake
ZTE U880F1– U880F1
ZTE U950– enterprise_U950
V55– V55
N9100– hayes
ZTE-U V889F– ZTE-U-V889F
ZTE V965– P188F03
ZTE U880s2– P810A10
N8000_USA_Cricket– N8000
ZTE U5– enterprise
Amazing A4– P177E01
ZTE T82– frosty
ZTE-V6500– V6500
ZTE N790S– deepblue
ZTE T760– P173A10T
ZTE U819– P188T20
ZXY-ZTE N8300– N8300_CT
ZTE V956– ZTE-V956
X500_USA_General– X500
ZTE U887– P810A20
V8110– V8110
A2– A2
ZTE N807– ZTE-N807
tmn smart a7– sailboat
MT7A– V72
ZTE V887– P177A10
ZTE V880G– ZTE-V880G
ZTE-C X500– X500MMB
V6020_Claro– V6020_Claro
ZTE-C N780– banana
ZTE V988– ZTE-V988
ZTE N909– ZTE-N909
ZTE Grand Memo– Grand-Memo
ZTE N986– P188F02
ZTE V768– V768
N850L– seanplus
Z992– aviva
ZTE-U N721– N721
V8200plus– V8200plus
ZTE N880G– ZTE-N880G
V817– ZTE-V817
ZTE V967S– P188F07
V8100_Z55– V8100_Z55
ZTE U985– enterprise_U985
SmartTab10– V11A
ZTE U960D– msm7630_zteu960
ZTE U807N– P117A13
ZTE N881F– ZTE-N881F
ZTE U790– U790
ZXY-ZTE_N8010– N8010_CT_BL
RACERII– racer2
N720– N720
ZTE U960E– P117T21
Android Edition StarText– turies
ZXY-ZTE_V6700– V6700
Turkcell Maxi Plus 5– nice
ZTE V985– enterprise_V985
ZTE V9500– okmok
ZTE V955– ZTE-V955
ZTE N983– P177F03
ZTE-V856– zte_v856
IRIVER
WOW Tab+(ITQ1000)– itq1000
Wow TAB +– itq701
ILT-MX100– smdkc110
WPT005– wikipad
DMT580D– m805_892x
ULALA– msm7627a_sku3
Wow(Window of the world)– itq700

 

لیست گوشی های HTC و نام اصلی رام

HTC Amage 4G PH85IMG.zip
HTC Aria(Liberty) LIBEIMG.zip
HTC ChaCha PH06IMG.zip
HTC Desire PB99IMG.zip
HTC Desire HD(Ace) PD98IMG.zip
HTC Desire S(Saga) PG88IMG.zip
HTC Desire V PL11IMG.zip
HTC Desire Z(Vision) PC10IMG.zip
HTC Dream(G1) DREAIMG.zip
HTC Droid2 Verizon(VivoW) PG32IMG.zip
HTC Droid DNA PL83IMG.zip
HTC Droid Eris PB00IMG.zip
HTC Espresso PB65IMG.zip / ESPRIMG.zip
HTC Evo 3D PG86IMG.zip
HTC Evo 4G PC36IMG.zip
HTC Evo Shift 4G PG06IMG.zip
HTC EvoView 4G PG41IMG.zip
HTC Explorer PJ03IMG.zip
HTC Flyer PG41IMG.zip
HTC myTouch 4G(Glacier) PD15IMG.zip
HTC Hero HEROIMG.zip
HTC Incredible HD(Mecha) PG05IMG.zip
HTC Incredible S(Vivo) PG32IMG.zip
HTC Inspire 4G PD98IMG.zip
HTC Jewel PJ75IMG.zip
HTC JetStream PG09IMG.zip
HTC Legend LEGEIMG.zip
HTC Magic(Sapphire) SAPPIMG.zip
HTC Merge(Lexicon) PD42IMG.zip
HTC Mini PB92IMG.zip
HTC One S PJ40IMG.zip
HTC One X PJ83IMG.zip
HTC One V PK76IMG.zip
HTC Paradise PC49IMG.zip
HTC Passion(Google Nexus One) PASSIMG.zip / PB99IMG.zip
HTC Radar PI06IMG.zip
HTC Rezound PH98IMG.zip
HTC Rhyme PI46IMG.zip
HTC Salsa PH11IMG.zip
HTC Sensation PG58IMG.zip
HTC SensationXL PI39IMG.zip
HTC Surround PD26IMG.zip
HTC Tatoo(Click) CLICIMG.zip
HTC Vivid 4G PH39IMG.zip
HTC Wildfire PC49IMG.zip
HTC Wildfire ADR6225 PD06IMG.zip
HTC Wildfire S PG76IMG.zip

حل مشکل صفحه سیاه گوشی WildFire S

 حل مشکل صفحه سیاه گوشی WildFire S

سلام

دوستانی که بر روی گوشی خود رام سیانوژن نسخه 7 و 9 و 10 نصب کرده اند و صفحه سیاه شده است بعد از نصب رام این کرنل را فلش کنید.

این مشکل برای گوشی های سری 2012 وجود دارد.

ریکاوری و کرنل را در قسمت manual flash دانگل الماس قرار دهید و بعد فلش کنید.


دانلود ریکاوری
http://forum.kavoshteam.com/attachme….2-pg76img.zip

دانلود کرنل
http://d-h.st/tA3

کاوش تیم

Android Tool 2.0.5

نسخه جدید دانگل الماس Diamond Dongle

 

Android Tool 2.0.5

سه شنبه – ۱۱ تیر ۱۳۹۲
Tuesday – 2013 02 July

تغییرات در Android Tool 2.0.5:
اضافه شدن امکان شناسایی دستگاه هایی که USB Debug آن فعال است ولی قابل شناسایی نمیباشد(برند های دیگر) آزمایشی
اضافه شدن امکان S-OFF و S-ON کردن دستگاه هایی که قفل HBOOT باز شده است
اضافه شدن امکان روت نسخه های 4.1.1 و 4.2.1 آزمایشی
اضافه شدن امکان انتخاب خودکار روش INFO بعد از شناسایی وضعیت دستگاه
حل مشکل حذف قفل کاربر
بهینه سازی حذف قفل کاربر در حالت ریکاوری
حل مشکل هنگ کردن نرم افزار بعد از ریستارت به حالت RUU
حل مشکل شناسایی پسوند فایل در حالت فلش دستی
بهینه سازی محاسبه MD5 برای فایل(کم شدن زمان محاسبه حداکثر 5 ثانیه)
حذف روش های روت قدیمی
بهینه سازی S-OFF برای مدل های Sensation XL و XE
حذف برخی عملیات داخل نرم افزار جهت بهینه سازی سرعت
رفع برخی از ایراد های شناخته شده

 

جهت دریافت آخرین آپدیت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنید.

وب سایت رسمی دانگل الماس به زبان پارسی آماده استفاده کاربران گرامی میباشد.
www.DiamondDongle.com 


نکات بسیار مهم:
حتما از آخرین نسخه استفاده کنید.(نسخه های قدیمی به هیچ وجه پشتیبانی نخواهند شد)
تمامی Setup ها را همیشه در یک مسیر نصب کنید.
جهت دریافت setup از نرم افزار Control Center استفاده کنید.
جهت دریافت آخرین آپدیت ها(بدون setup)
از نرم افزار Control Center استفاده کنید
.

لیست گوشی های آندروید جهت حذف قفل کاربر

سلام

طبق در خواست کاربران دانگل الماس برای اطمینان خاطر بیشتر در زیر لیست گوشی هایی که امکان حذف قفل PATTERN – PIN – PASSWORD وجود دارد جمع آوری شده است:

شما با الماس میتونید قفل گوشی های زیر را به دو شرط بردارید:

در حالت روشن کامل یا نرمال:
1- گوشی روت باشد.
2- USB DEBUG فعال باشد.

در حالت ریکاوری:
فقط امکان ارتباط با کامپیوتر و دانگل را داشته باشد.

این مدل ها و این روش تضمیم شده و تست شده است.

SONY – SONYERICSSON – SAMSUNG – LG – HTC – MOTOROLA – ALLWINNER- WINTOUCH – SMART TOUCH – DIMO – GLX – HUAWEI – INIX – JETFAR – TOSHIBA – MSI – GOOGLE – ACER – DOPOD – VIEWSONIC – ORANGE – ITAB – MRTAB – ALCATEL – ASUS – DELL – ZTE – AMAZON – DROID – VERYCOOL – COBY – HIUSANG –

و همه مدل دستگاه چینی آندروید و همه مدل دستگاه آندروید .

آموزش فارسی سازی HTC

همکاران گرامی

بخش اموزشی اندروید.
در این بخش اموزش فارسی کردن گوشی های HTC را با دانگل قدرتمند DIAMOND ارایه می کنیم.
در اکثر رام های HTC منوی فارسی وجود داره. فقط مخفی شده. که با دانگل DIAMOND میشه اون رو فعال کرد.
تمام رام های 4.0.3 فارسی میباشد.

اموزش:
در این مرحله اموزش فارسی کردن HTC One X را خدمت شما عزیزان اموزش میدهم.
در ابتدا طبق تصویر زیر مدل گوشی را انتخاب کرده و اینفو بگیرین تا نرم افزار گوشی را به صورت کامل شناسایی کند.
تصویر 1
نام: 1.jpg نمایش: 700 اندازه: 18.9 کیلو بایت

طب application را انتخاب کرده و پنجره usefull application را انتخاب کنید.
نرم افزار morelocale2.2.0.APK را انتخاب نمایید. و کلید install را فشار دهید.طبق تصویر زیر.
تصویر 2
نام: 2.jpg نمایش: 639 اندازه: 14.6 کیلو بایت

بعد از اینکه نرم افزار کاملا نصب شد.
از منو گوشی نرم افزار morelocale را باز کرده و persian iran را انتخاب کنید. طبق تصویر زیر
تصویر 3
نام: 3.jpg نمایش: 607 اندازه: 9.3 کیلو بایت

طبق تصویر زیر لذت ببرید.
تصویر 4

نام: 4.jpg نمایش: 619 اندازه: 18.0 کیلو بایت

دوستان گرامی اگر مشکلی در این زمینه دارین در این تاپیک مطرح نمایید.تا رسیدگی شود.

تهیه و تنظیم توسط : جمال حسن پور

با تشکر از Jamall.Hasanpoor

منبع

نحوه آنلاک شبکه + آنلاک بوت لودر HTC Explorer – HTC Pico

نحوه آنلاک شبکه + آنلاک بوت لودر HTC Explorer – HTC Pico توسط دانگل دیاموند

سلام

1- وارد تب Misc در Android tool بشوید(نسخه 1.8.9 به بالا)
2- کلید Unlock Bootloader را انتخاب کنید.
3- یوزر و پسورد مربوط به HTCDEV را وارد کنید.
4- گوشی را وصل کنید و کلید Send Token file را بزنید.
5- فایل توکن را از ایمیل خود دانلود کنید و کلید Select Token را بزنید و بعد کلید Flash token.
6- بر روی گوشی با کلید ولوم گزینه YES را انتخاب کنید و بعد کلید پاور را بزنید.
تبریک: گوشی آنلاک شبکه + آنلاک بوت لودر شد.

آموزش S-off کردن گوشی HTC Wildfire

شروع آموزش:
1- از نصب بودن درایور گوشیهای آندروید مطمعن شوید.
2- بهتره قبل از انجام کار یکبار گوشی رو هارد ریست کنید.
3- گوشی رو به حالت Fastboot ببرید و به کابل usb وصل کنید تا درایور آن کاملا نصب شود.
4- برنامه Android Tool را اجرا کنید و به تب Misc بروید و Usb Debugging را فعال کنید.
5- به تب S-off بروید و در کادر HBoot با توجه به ورژن HBoot گوشی، آن را انتخاب کنید.
6- بر روی کلید Start S-off کلیک کنید
7-  برای اینکار باید به اینترنت متصل باشید.
8- اکنون گوشی شما S-Off شده.
با تشکر از smw-co